Egyháztanácsi eskütétel Váradszentmártonban

Egyháztanácsi eskütétel Váradszentmártonban
Bihar megye- Szerda délután tartották a szentmártoni római katolikus plébániatemplom búcsúünnepségét, melynek keretében Exc. Böcskei László megyés püspök előtt esküt tettek az egyháztanácsi tagok.

 

Karácsony másodnapján a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság és a váradszentmártoni plébánia védőszentjét, Szent István diakónus első vértanút ünnepelték. A szentmisén megjelenteket Fejes Anzelm főapát üdvözölte: nagy szeretettel köszöntötte Exc. Böcskei László megyés püspököt, aki első alkalommal látogatott a plébániatemplomba. Arra hívta fel a figyelmét: a hívek létszáma ugyan nem éri el a százat, de egy összetartó közösséget alkotnak. A templom száz éven keresztül, 1834-1934 között a váradhegyfoki prépostság székesegyházaként működött. Kicsi, de nem ilyennek tervezték: az anyagi problémák és II. József abolíciója miatt nem épülhetett meg a Mária Terézia által elképzelt szent hajlék. A jelenlegi templom tulajdonképpen a tervbe vett apáti székesegyház szentélyének területén fekszik. A főapát elődei közül többet is ott iktattak be, a plébániát pedig 1784 alapították, erről a jövő év októberétől kezdve egy jubileumi ünnepségsorozattal szeretnének megemlékezni.

Bevezetőjében Exc. Böcskei László azt emelte ki: karácsony ünnepe a jövőbe enged tekinteni, a keresztény ember számára pedig a jövő a Krisztusnak elkötelezett, ajándékozott életet jelenti, Szent István diakónus vértanúsága is ezt mutatja. Tőlünk ugyan nem vár ilyen nagy áldozatot Isten, de az őhozzá való hűség kereszténységünk mindennapi felvállalására, közösségépítésre, tudatos hitvallásra kötelez minket. A Hit évének megnyitása ugyanakkor egy új lehetőséget kínál a katolikusok számára, egy olyan időbe vezeti őket, amikor komolyabban foglalkozhatnak a hit igazságának tanulmányozásával, s Isten megerősítő oltalmát, bátorítását, vigasztalását és irányítását kérhetik az előttük álló feladatok teljesítése érdekében.

A Hit éve

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációjában a váradi egyházmegye főpásztora hangsúlyozta: Szent István vértanúsága arra figyelmeztet, hogy a krisztusi tanítások felvállalásának konkrét, komoly következményei vannak. A betlehemi esemény tehát nem csupán a szemlélődés vagy a rácsodálkodás alkalmát, hanem a helytállás, a tanúságtétel és az áldozatvállalás megalapozását jelenti, Szent István vértanúsága pedig a Krisztus követés magasztos feladatának rendkívüliségét tárja elénk. Az Istennel való kapcsolat jelentőségét jelzi, mely nem mulandó állapot kell legyen, hanem az élet igazi beteljesülése, az örökkévalóság irányába való haladást kell jelentse.

Szent István diakónus hittel és szentlélekkel eltelt férfiú volt, cselekedeteinek, magatartásának aktualitását pedig a Hit évének meghirdetése adja. Azt bizonyítja, hogy a keresztény hit nem egyenlő a hiszékenységgel, hanem értelemszerű meghajlást feltételez Isten nagysága és hatalma előtt, s emberi alaptermészetünkből fakadó belső igényünkre adja meg a szükséges választ. A hit éve ugyanakkor kihívást és bátorítást kell jelentsen számunkra arra nézve, hogy ne csupán felvállaljuk a hitünket, hanem tegyünk is ennek megerősítése, hatékonysága, megőrzése és továbbadása érdekében- jelentette ki a főpásztor.

A szentbeszéd után a váradszentmártoni római katolikus egyházközség öt megválasztott és két hivatalból kinevezett egyháztanácsi tagja letette az ünnepélyes esküt, s aláírt nyilatkozatukat átadták a megyés püspöknek.

Ciucur Losonczi Antonius