Vallásszabadság ünnepe

A Magyar Unitárius Egyháztól kapott elektronikus kiértesítésből megtudhattuk, 2015. január. 13-án, kedden, a vallásszabadság napján ünnepséget szerveznek.

A megemlékezés délelőtt 10.30 órakor istentisztelettel kezdődik Tordán. Az unitárius templomban tartandó ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Nagy László, a marosvásárhelyi Bolyai-téri Egyházközség lelkésze tartja. Ezt követően kerül sor Körösfői-Kriesch Aladár Tordai országgyűlés című festményének megtekintésére a tordai múzeumban. Este 18 órától Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban ünnepi istentisztelettel folytatódik a megemlékezés, a szószéki szolgálatot Gyerő Dávid főjegyző, kolozsi lelkész tartja. Az istentisztelet után köszöntések hangzanak el a testvérfelekezetek képviselői, Mile Lajos kolozsvári főkonzul, Victor Opaschi államtitkár, az önkormányzat és a politikai pártok képviselői részéről. Az ünnepi program keretében fellép a János Zsigmond Unitárius Kollégium Péterffy Gyula kórusa, a sepsiszentgyörgyi Kriza János Unitárius Dalárda és a Concordia vonósnégyes
A Magyar Unitárius Egyház Zsinata 2002-ben január 13.-át egyházi ünneppé, a vallásszabadság napjává nyilvánította. A reformáció legifjabb egyháza az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatától kezdődően számítja létét. Az erdélyi rendek 1568-ban törvénybe iktatták a szabad vallásgyakorlatot, és kimondták, hogy „a prédikátorok minden helyen az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse az ő lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, kinek tanítása neki tetszik. Ezért senki a szuperintendensek közül, se mások a prédikátorokat ne bánthassák, ne szidalmaztassék senki a vallásért senkitől, az előbbi constitutio szerint és nem engedtetik meg senkinek, hogy a tanításáért bárkit is fogsággal, vagy helyéből megfosztással fenyegessen, mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból lészen, mely hallás Isten igéje által van.”

Csomafáy Ferenc