Tőkés László levele a debreceni Zsinat Elnökségéhez

Főtiszteletű Elnökség!
Főtiszteletű Püspök úr! A Magyar
Református Egyház mai ünnepi
alkalmából azzal a tiszteletteljes
kéréssel fordulok a főtiszteletű
Elnökséghez, hogy a Tagegyházak
nevében szíveskedjenek nyilvánosan
közösséget vállalni és
állást foglalni annak a ma
délután, Csíkszeredában sorra
kerülő tömegtüntetésnek a
résztvevőivel, illetve
tiltakozásával, melyet a román
hatóságok nacionalista politikája
ellenében rendezünk.


Mint az erdélyi Magyar
Összefogás
európai parlamenti
választási listavezetőjét,
engem is erre a rendezvényre
szólít a lelkiismereti
kötelesség.


Amint az köztudott, a
demokrata-liberális-szocialista román
egységkormány széles
körű politikai-etnikai
tisztogatást
visz véghez a magyar
állami tiszt- és
tisztségviselők körében, a
Ceausescu-korszakra emlékeztető
módon és mértékben
románosítva el a székely, illetve
a magyarok lakta megyék
közigazgatását. A
gyarmatosítási módszerekkel
végrehajtott leváltások és
etnikai átalakítások a magyar
nyelvű oktatásügyet
kiváltképpen sújtják.


Tisztelettel kérjük, hogy emeljék
fel szavukat az erdélyi magyarság ellen
irányuló hátrányos
megkülönböztetés ellen, a
dél- és felvidéki, valamint a
kárpátaljai nemzeti
közösségekkel szemben alkalmazott
etnikai diszkriminációval egyetemben. A
volt kis-Antant országaiban tapasztalható
kisebbség– illetve
magyarellenesség a keresztyén
hittől és az egységesülő
Európa szellemétől
teljességgel idegen.


Isten áldását kérve
református népünkre, a fél
évezrede született Kálvin
János
tanítása
értelmében kérem, hogy mondjunk
ellent az istentelen hatalmi
visszaéléseknek.

Nagyvárad, 2009. május 21.

Tőkés László