Teljessé vált a Kárpát-medencei református egység

Akt.:
Teljessé vált a Kárpát-medencei református egység
A Heidelbergi Káté Krisztuson keresztül tanít az Atyáról és a Szentlélekről. Hittel és értelemmel íródott – fogalmazott ünnepi előadásában Fekete Károly, a káté magyarázatának szerzője a Magyar Református Egyház közös zsinatán Debrecenben.

„Ünnepi ülésünk egyben hálaadás és megemlékezés a Heidelbergi Káté 450. évfordulójáról” – vezette fel az első napirendi pontot a Magyar Református Egyház közös zsinatán Varga Attila, királyhágómelléki főgondnok, a zsinati ülés moderatoram a debreceni református Nagytemplomban. A Heidelbergi Káté Krisztuson keresztül tanít az Atyáról és a Szentlélekről. Hittel és értelemmel íródott – fogalmazott Fekete Károly, a káté magyarázatának szerzője, a fordítóbizottság tagja, a debreceni teológia reoktora.

– Amikor egyházunk küzdelmes történelme során hűtlennek és feledékenynek bizonyult, vagy gyáva volt ráhagyatkozni, mindig mélypont jött, amikor viszont megbecsültük, viszonyítási pontnak tartottuk a Heidelbergi Kátét, mindig hitbeli megmaradás és jövendőmunkálás járt együtt. A káté kínálta boldogító tudásra égetően szükségünk van. Aki tudja, hogy nem önmaga, hanem Jézus Krisztus tulajdona, az nincs kiszolgáltatva a világmindenség erőinek, sem a maga ösztöneinek, az egocentrikus élet kelepcéjét felváltja a krisztocentrikus élet perspektívája – mondta a rektor.

Az elmúlt években többször felvetődött az igény, hogy szülessen meg a Heidelbergi Káté új fordítása, akár egy meglévő fordítás átdolgozásával – mondta Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

– A Generális Konvent 2011 júniusi elnökségi ülésén döntött egy bizottság felállításáról, egy hivatalos és a katekézisben jól használható szövegváltozat elkészítése céljából. Az időzítésben szerepet játszott, hogy idén ünnepeljük a káté 450. évfordulóját. A munka az eredeti német, és kiegészítésképpen a latin és német szöveget vette a alapul. A bizottság szándéka nem egy új fordítás volt, hanem egy korábbi fordítás átdolgozása és aktualizálása – mondta a püspök.

A zsinati ülésen Bölcskei Gusztáv bemutatta a 450. évfordulóra megújított hitvallást, valamint bejelentette, elkészült a káté ötnyelvű – angol, német, magyar, szlovák és román – fordítása egy kötetben, ami közlése szerint bizonyítja: a Heidelbergi Káté “közös református kincs, ami nem szorítható anyanyelvi korlátok közé”.

A Zsinat szavazással fogadta el, hogy a Magyar Református Egyház egységesen használt szövegű hitvallása a Heidelbergi Kátét Fordító Bizottság által 2013-ban átdolgozott szöveg legyen.

Jan-Gerd Heetderks, a Református Egyházak Világközössége európai képviselője köszöntőjében arra figyelmeztetett, hogy “az európai társadalmakban növekszik a szekularizáció, az emberek elfordulnak a hittől, az egyháztól”. Azt mondta: úgy kell kommunikálni az evangéliumot, hogy “eljussunk fiataljainkhoz”, s úgy kell közvetíteni a Heidelbergi Kátét, hogy az elvezessen az emberek szívéig.

Az ülésen határoztak a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház csatlakozásáról is – teljessé téve a Kárpát-medencei református egységet. A ratifikációs okmányt Csáti-Szabó Lajos, a horvátországi egyház püspöke írta alá. Közben megkezdődtek a tárgyalások a Kanadai Magyar Református Egyháznak a Magyar Református Egyházhoz való csatlakozásáról is.

A közös zsinat úrvacsorás istentisztelettel fejeződött be a debreceni Nagytemplomban. Igét hirdetett: Bölcskei Gusztáv püspök, ágendás beszédet mondott Csűry István királyhágómelléki püspök.

A Heidelbergi Káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Szerzői Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus református hittudósok, akiket III. Frigyes pfalzi választófejedelem azzal bízott meg, hogy a Biblia alapján írjanak olyan népkönyvet, amelyből minden református hívő tisztán és igazán megismerheti a keresztyén vallást. A káté rövid idővel 1563-as kiadása után magyar nyelvterületen is ismertté vált. Magyar nyelven először 1577-ben jelent meg Pápán, Huszár Dávid nyomdájában. A szatmárnémeti nemzeti zsinat 1646-ban kánonilag kimondta, hogy a Heidelbergi Káté “mindenütt megtartassék és taníttassék”.

A közös zsinat zárónyilatkozata

„Mi, magyar reformátusok, Istennel és egymással kötött szövetségünket megerősítve zsinati közösségünkben adunk hálát hitvallásunkért, a 450 esztendős Heidelbergi Kátéért. Így fogadjuk el a Káté szövegének átdolgozott, új magyar fordítását is. A Heidelbergi Káté olyan hitvallás, amely az emberi kifejezőképesség töredékes eszközeivel fogalmazza meg Istenbe vetett hitünket és ad számot a keresztyén életről. Olyan formában, amely számos eltérő kultúrában váltott ki azonos hatást: összegyűjtött és megtartott.

Tudjuk, hogy Krisztuséi vagyunk, aki vigasztalja, vezeti, megtartja népét. Ennek a boldog bizonyosságnak és szilárd hitnek ma is érvényes és világos kifejezése a Heidelbergi Káté, amely ugyanakkor jelzi, hogy a magyar reformátusok elválaszthatatlanul kapcsolódnak egy határokon és kontinenseken átívelő értékközösséghez. Nincs olyan nyelvi, kulturális, történelmi határ, ami megoszthatná keresztyén testvériségünket, amely ebben a hitvallásban jut kifejezésre. A Heidelbergi Káté minden nyelven és minden korban ugyanazt hirdeti: Krisztus váltságát és valóságát az ember életében, megszentelő jelenlétét az egyházban. A Kárpát-medencei népek nyelvén kiadott Heidelbergi Káté pedig üzenet: a népek megbékélésében az üdvözítő Istenhez tartozva vagyunk egymás testvérei. Soli Deo Gloria!”

(Harangszó-összeállítás)