Szociológia és teológia a PKE-n

Szociológia és teológia a PKE-n
A szociológia szak széleskörű tantárgykínálata lehetőséget nyújt a korszerű társadalomelmélet alapjainak és a társadalmi jelenségek kutatási eszköztárának megismerésére, valamint a szociológus szakmához szükséges szemlélet és jártasság elsajátítására is.

A képzés első évében a hangsúly az általános társadalmi ismereteket és kutatási módszereket megalapozó tantárgyak oktatásán van. A szociológiai és módszertani alapozás fő tantárgyai: Bevezetés a szociológiába, Társadalomtörténet és -elmélet, Társadalomszerkezet, Családszociológia, Demográfia, Településszociológia, Szociálpszichológia, Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek.

A második tanévtől hallgatóink választhatnak a Régiókutatás és -fejlesztés, határmenti együttműködés, valamint a Társadalmi kommunikáció és média című modulok közül.

1. Régiókutatás és -fejlesztés, határmenti együttműködés – a modul keretében hallgatóink a régiókutatatás, területrendezés és -fejlesztés szociológiai, gazdaságtani és politikai aspektusait ismerhetik meg, valamint azt a módszertani eszköztárat, amellyel a téma eredményesen vizsgálható (pl. Kapcsolatháló-elemzés, Fókuszcsoportos interjú, Interpretáció, Mentális térkép-szerkesztés).

2. Társadalmi kommunikáció és média – a modul olyan tantárgyakat kínál, mint például Kommunikációkutatás, Public relations, Reklámelemzés, A közvélemény szociológiája és médiakutatás-módszerek, melyek ismeretében a társadalmi kommunikációs térben lezajló folyamatok és események szakértőjévé válhat a hallgató.Az alaptantárgyak mellett idegen nyelvet, informatikai képzést, valamint további választható és fakultatív tárgyakat kínálunk hallgatóinknak.

A felvételi jegy összetétele:

33%–érettségi jegy

33%–a középiskolában szerzett két társadalomtudományi tantárgy jegyeinek átlaga (pszichológia, közgazdaságtan vagy filozófia, történelem, a felvételiző választása alapján)

33%–pályaalkalmassági interjú

A felvételiző kérésére a 2. pontban szereplő átlagot kiválthatja egy nemzetközileg elismert  nyelvvizsga, amely 10-es érdemjegynek felel meg.

Református didaktikai teológia

A három éves alapképzés keretében az alapozó tárgyak (Bibliai tudományok, Hitvallásismeret, Egyetemes és protestáns egyháztörténet, Vallástörténet, Dogmatika és Etika) mellett opcionális tantárgy-tömbök segítségével biztosítja az egyházi- és népközösségünk igényeinek megfelelő szakosodást.

A szakirányon belül biztosított opcionális szakosodási lehetőségek:

a) Egyházművészetek és műemlékvédelem – a Képzőművészeti Tanszékkel együttműködve biztosítja a keresztyén művészetekben való jártasságot. A művészettörténet, esztétika, egyetemes és erdélyi keresztyén festészet és építészet tárgykörében nyújt lehetőséget a tájékozódásra.

b) Egyházi média és sajtó – a Filozófia Tanszékkel együttműködve segít tájékozódni az egyházi újságírás világában. Szövegértelmezés, európai gondolkodás, stíluselmélet, sajtóetika, szerkesztés és tördelés tárgykörben nyújt alapos ismereteket.

c) Turisztikában alkalmazott vallástudományi ismeretek – a Közgazdaságtan Tanszékkel kötött együttműködési szerződés értelmében a mindkét szakra (Teológia és Turisztikai egységek gazdaságtana) beiratkozott hallgatók számára párhuzamos látogatást biztosít. Az oktatott tantárgyak tartalmát a vallástörténet és a vallásföldrajz szempontjai szerint dolgozza fel. Célunk olyan szakemberek felkészítése, akik magas szinten meg tudnak felelni a turisztikai ügynökségek sajátos igényeinek.

Hallgatóinknak lehetőségük van a pedagógiai modul megszerzésére, amely tanulmányaik végeztével feljogosítja őket az általános iskolai oktatásban hitoktatóként való elhelyezkedésre.

Felvételi:

A református didaktikai teológia szakra jelentkezők az egyetem által meghatározott okmányokhoz csatolják gyülekezetük lelkipásztorának ajánlólevelét.

50% – érettségi átlag;

50 % – a magyar irodalomból szerzett jegyek négy éves átlaga

Amennyiben a jelentkezők magyar irodalom átlaggal nem rendelkeznek, akkor egy tanult idegen nyelv négy éves átlagát vesszük figyelembe.

 További hírek a Erdon Egyetem kategóriából