Széleskörű elhelyezkedési lehetőség

Széleskörű elhelyezkedési lehetőség
A PKE filozófia képzése igyekszik kialakítani a hallgatókban néhány olyan készséget, amelyek a jobb érvényesülést segítik elő.

A képzésben ezért egyaránt megtalálhatók az elméleti és a gyakorlati tárgyak (filozófiatörténet, vallástörténet, etika, ismeretelmélet, vallásfilozófia, esztétika, illetve érveléstechnika, írástechnika, szövegértelmezés, retorika).

 

A vágzettek elhelyezkedhetnek az oktatásban, a tudományos kutatásban, az írott és az elektronikus médiában, civil szervezeteknél, önkormányzati állásokban, PR- és kommunikációs területeken, egyszóval mindazon szakmákban, ahol eszme- és ötletgazdag munkatársakra van szükség, akik fejlett elemző-, érvelési- és kommunikációs készségekkel rendelkeznek.

A hallgatók egyetemi éveik folyamán két szakosodási lehetőség közül választhatnak: európai intellektuális hagyomány, illetve politikai filozófia.

Az európai intellektuális hagyomány szakirány az általános filozófiai képzést mélyíti el úgy, hogy a hallgatók alkotó módon tudják kezelni a jelenkor kulturális, etikai vagy tudományos kihívásait. A történeti szaktárgyak mellett ezért nagy hangsúlyt fektetünk a jelenkori irányzatok tanulmányozására.

A politikai filozófia szakirány olyan szakembereket képez, akik megalapozott ismeretek alapján képesek tájékozódni a politika világában, és ezeket az ismereteket – akár nevelőkként, akár elemzőkként, akár a politikai élet szereplőiként – közvetíteni is képesek. A különböző politikai doktrínák megismerése mellett fontos szerep jut a kisebbségi jogok, az európai integráció, valamint a kortárs globális politikai problémák tanulmányozásának.

 

A felvételi jegy összetétele:

50% – érettségi átlag

50% – filozófia, logika, lélektan, idegen nyelv, történelem (X. osztály) tantárgyak középiskolai átlaga (a megjelölt öt tantárgyból két jegy figyelembevétele, a felvételiző választása alapján)

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a filozófia és a szociális munka szakra felvételiző hallgatók csak egy dossziét nyújtsanak be a felvételi alkalmával, csak egyszer fizessék a beiratkozási díjat, s opcióként jelölhessék meg a másik szakot is.

Bővebb információ: filozofia@partium.ro.

A tanszék saját honlapja: www.partium.ro/filozofia.

 

Szociális munka

 

A szociális munka a segítő foglalkozások csoportjába tartozik. Azoknak ajánljuk, akik szeretnek bajbajutott, nehézségekkel küzdő emberekkel foglalkozni, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, különleges szükségletekkel élő embereknek szívesen nyújtanak segítséget. Az általuk támogatott célcsoportok között találjuk ugyanakkor az idős, beteg embereket, az elhagyott gyermekeket, a szenvedélybetegeket, illetve minden olyan személyt vagy családot, aki hosszabb vagy rövidebb ideig életvezetésében támogatásra szorul. A szak által kitűzött cél olyan, szociális területen dolgozó szakemberek képzése, akik rendelkeznek a segítő foglalkozások gyakorlásához szükséges elméleti ismeretekkel és készségekkel, különös tekintettel a szociális ellátás és gondoskodás területeire. A képzés tantárgyai között elsősorban a szociológia, a pszichológia és a jog tárgykörébe tartozó tantárgyak vannak. Ezeket az alapismereteket a szociális munka elméletének, módszertanának és gyakorlatának széles körű és alapos megismerése egészíti ki. Az alaptárgyak mellett a harmadik félévtől diákjainknak lehetőségük nyílik a következő szakterületek alaposabb megismerésére: szociálpolitika, gyermek- és családvédelem, valamint prevenció és terápia a szociális munkában. A képzés mintegy 15%-át gyakorlati oktatás teszi ki, melyben a terepgyakorlat mellett helyet kapnak a pályaszocializációs személyiségfejlesztő tréningek is. Végzettjeink a segítő foglalkozás területén állami intézményeknél, alapítványoknál vagy magánvállalkozásoknál egyaránt elhelyezkedhetnek.

A szociális munkások tudják, hogy nincs ideálisan jó társadalom és ideálisan jó ember. Adott társadalom és adott időben élő emberek vannak, és minden időben voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal. A szociális munkások hivatása az, hogy a lemaradók, a botladozók hátrányait és szenvedéseit csökkentsék. Ésszel és szívvel. (Ágoston Magdolna)

 

A felvételi jegy összetétele:

50% – érettségi átlag

50% – filozófia, logika, lélektan, idegen nyelv, történelem (X. osztály) tantárgyak középiskolai átlaga (a megjelölt öt tantárgyból két jegy figyelembevétele, a felvételiző választása alapján)

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a filozófia és a szociális munka szakra felvételiző hallgatók csak egy dossziét nyújtsanak be a felvételi alkalmával, csak egyszer fizessék a beiratkozási díjat, s opcióként jelölhessék meg a másik szakot is.További hírek a Erdon Egyetem kategóriából