Regionális találkozó volt Almásfegyverneken

Regionális találkozó volt Almásfegyverneken
Almásfegyvernek volt az első vidéki színhelye a Szent László Év alkalmával megszervezett regionális találkozóknak 2017. április 27-én. A Szent László tiszteletére szentelt plébániatemplom mutatott be szentmisét Böcskei László váradi megyés püspök.

A helyi hívek közül többen kifejezték, hogy mennyire megtisztelő számukra a szent király ereklyéjének jelenléte, hogy Szent László „ellátogatott” az ő egyházközségükbe. Biharról, Hegyköztóttelekről, Hegyközcsatárból, Micskéről, Szentjobbról, Berettyószéplakról, Szalárdról és Élesdről érkeztek zarándokok erre a különleges alkalomra.

A délután programja a Szent Lászlóval kapcsolatos tanúságtételekkel kezdődött, ennek moderátora Szabó Ervin bihari plébános, a nagyváradi Szent László Líceum spirituálisa volt. Csorba Mihály bihari történész a Szent László-ereklye történetét mutatta be röviden, míg Kiss László, aki ugyancsak Biharról érkezett Almásfegyvernekre, arról beszélt, hogy mit jelent számára egy olyan településen élni, amely Szent Lászlónak is otthona volt. Berényi Matild szalárdi hívő a személyes Szent László-tiszteletről beszélt, az élesdi Tordai Borbála pedig megosztotta a jelenlevőkkel azokat a gyermekkori élményeit, amelyek őt Szent Lászlóhoz fűzik. Jakab Katalin, aki ugyancsak élesdi származású, verset szavalt a szent király tiszteletére. Szerafina vincés nővér, aki a szentjobbi gyermekotthonban teljesít szolgálatot, arról szólt, hogy mit jelentett számára a nagyváradi Szent László Líceumban tanulni, egy olyan tanintézményben, amely a szent király nevét viseli. Kosztandi Mihály micskei hívő értékelte Szent Lászlónak a hitvédelmét, őt az egyházmegye alapítójának ez az erénye ragadta meg.

Koponyareklye

A szentmisére ünnepélyesen vonult be az asszisztencia, Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató hozta az ereklyetartót a koponyaereklyével, amelyet a főcelebráns, Böcskei László megyés püspök helyezett el az oltár előtti kiemelt helyre.

A szentmise bevezetőjében a főpásztor megköszönte mindenkinek, hogy támogatták azt a kezdeményezést, amely szerint az egyházmegye meghatározott vidéki plébániáin regionális találkozókat tartanak Szent László király tiszteletére, az egyházmegyét alapító király személyének és erényeinek ismertetése érdekében. Azt is kihangsúlyozta, hogy ezeket a találkozókat nem csak egy liturgikus ünneplés formájában akarták megvalósítani, a szentmise közös megünneplésével, hanem minden egyes alkalommal a szentmise előtt lehetőség van beszélni Szent Lászlóról, tanúságot tenni mások előtt az ő tiszteletéről, tanulni lehet róla és tőle. A találkozókat a nagyböjt folyamán minden plébánián feldolgozott munkafüzet segíti elő, amely a szent királyról nyújt ismeretket, tanításokat, gondolatébresztő impulzusokat.

Életpélda

Kurila Gábor szentjobbi plébános prédikációjában keresztény identitásunk örömének a fontosságáról beszélt. Példát is mondott: egy afrikai püspök budapesti látogatása alkalmával örömtelennek ítélte az európai keresztényeket. Bár vannak örömeink, folytatta a lelkipásztor, azok nem hitelesek, mert belőlünk valók: egy kis kiruccanás, egy kis pénzen vásárolt ajándék, nevetés, pár pohár bor, amit megkísérelünk egy egész életen át boldogsággá kovácsolni. Hiába gyúrjuk, gyömöszöljük, ezek a belőlünk fakadó örömök mindig szétesnek. Az igazi öröm nem belőlünk, de értünk való, mennyei minőség, Isten Lelkéből való, az Ő ajándéka. Szent László példájára jó lenne, ha végre mi is Isten mellett döntenénk, és átadnánk neki életünk irányítását. A legtöbb ember gőgjében azt gondolja, hogy úgy tud a legjobban érvényesülni, ha eltapossa embertársait. Ezzel szemben Jézus többször is megmutatta és Szent László életpéldája bizonyítja, hogy munkánk és életünk eredménye csak attól függ, hogy milyen hittel várjuk Isten áldását: ne pedálozni akarjunk még jobban, hanem merjünk többet térdelve imádkozni. Ne hajtsuk magunkat még jobban, hanem hajtsuk meg magunkat teljes bizalommal és mély alázattal Isten előtt – intett szentbeszédében a plébános.

A szentmise alatt a Szent László ereklye a főoltár előtt, látható kiemelt helyen maradt, ezt őrizték a Szentjobbi Hagyományőrző Huszár Egyesület tagjai. Giosanu Leonard helyi plébános köszönetét fejezte ki mindenki iránt, aki lehetővé tette az ünnepet, majd körmenet indult, az ereklyét vitték ünnepélyesen a plébániatemplom körül, hogy azt mindenki közelről is láthassa, a hívek ilyen módon is tiszteletüket fejezhessék ki a szent király iránt.

A jubileumi év következő regionális Szent László találkozója június 9-én lesz Mezőbikácson, akkor a nagyszalontai, mezőbikácsi, biharsályi, tenkei, bélfenyéri, béli, belényesi és rézbányai hívek fognak tanúságot tenni Szent László iránti tiszteletükről, ereklyéjének jelenlétében. Kiss Márton bélfenyéri plébános lesz a találkozó moderátora, Lőrincz Ottó esperes-kanonok, nagyszalontai plébános fogja a szentbeszédet mondani.