Régi, új elnökség a Bihari Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének élén

Akt.:
Régi, új elnökség a Bihari Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének élén
A Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ Múzeumtermében tartott tisztújítást a Bihari Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége.


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének október 10-én Sólyomkőváron megtartott redkivűli közgyűlésének határozata értelmében, egyházkerületünkben 2016 február 6 – 13 között kell megtartani az egyházmegyei presbiteri szövetségekben a tisztújításokat. A határozatnak eleget téve a Bihari Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége szombaton, február 6-án, Nagyváradon az Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ Múzeum termében tartotta meg a tisztújító közgyűlését. A közgyűlés Veres Kovács Attila Nagyvárad-olaszi lelkipásztor áhítatával vette kezdetét, aki igemagyarázatát a Lk. 24,13 –tól és az azt követő versekre alapozta.

Az áhítatot követően Török Sándor elnök ismertette az eltelt hat év munkáját. Megtudtuk, hogy 2010-től évente tartott konferenciát a Bihari egyházmegye presbiteri szövetsége, presbiterképzések folytak a kisrégiókban, külön kiemelte a Hegyközben, Berettyó-völgyében, Határmenti kistérségekben megtartott presbiterképzéseket, találkozókat, amelyeket az egyházmegyei presbiter szövetség szervezett. Az elnök külön kiemelte a Sebes Körös-völgyi egyházközségek presbiterei és lelkipásztorainak kezdeményezésére és szervezésében megtartott presbiterképzéseket. A Hegyközben az idén immár a 21. Hegyközi Presbiter Találkozóra kerül sor, amelyet a hegyközpályiak szerveznek április 9-én. Az elnöki beszámolóból kiderült, hogy az újonnan megválasztandó elnökségnek többet kell dolgoznia, több kisrégiós presbiterképzéseket, találkozókat kell tartania. A jelenlévő tamáshidai lelkipásztor és presbiter felajánlotta, hogy helyet és előadót biztosítanak az őszi egyházmegyei presbiter szövetségi konferenciának.

A leköszönő elnökség helyébe a közgyűlés Kovács Erzsébet Nagyvárad-velencei presbitert bízta meg a közgyűlés levezetésére. Az egyházkerületi presbiteri szövetség részéről jelen volt ifj. László Kálmán, akit az őszi rendkívüli közgyűlés PSZEVB hatáskörrel bízott meg.

A továbbiakban megtörténtek a jelölések az elnök, jegyző és pénztárosi tisztségekre, amely szerint nagy változás nem történt. Az elnöki tisztségre további hat évre Török Sándornak, jegyzői tisztségre Tóth Zsigmondnak szavazott bizalmat a közgyűlés, a pénztáros a Nagyvárad-velencei gyülekezet presbitere Kádár Zsuzsa lett. A Bihari Presbiteri Szövetség alelnöke (a mindenkori egyházmegyei főgondnok) Bődi Kálmán (Nagyszalonta).

Az egyházkerületi közgyűlésre a következő küldötteket delegálta az elkövetkező 6 évre: Koszorús István (Nagyszalonta), Kajántó Pál (Élesd), Tóth Lajos (Pelbáthída), Koszorús Sándor (Bihar), Nemes Lujza (Nagyvárad-rét), Kovács Erzsébet (Nagyvárad-velence), Vaszil István (Nagyvárad – őssi), póttagok: Szántó Árpád Zsolt (Nagyvárad), Agyagási Ernő (Nagyvárad – rét), Gombik Judit (Nagyvárad-olaszi), Sóki Lóránt(Bihar), Gyarmati Miklós (Nagyvárad-olaszi)Fazekas Éva (Nagyvárad-rogériusz).

Az elnökség tagjai (elnök, alelnök, jegyző, pénztáros), valamint a Presbiteri Szövetség jogi bejegyeztetésénél a mindenkori alapító tagok (Szilágyi Péter, Nagyvárad-olaszi) hivatalból tagjai az egyházmegyei küldöttségnek.

A megválasztott elnökség és küldöttek mandátuma 6 évre szól 2016-2022 közötti időszakra. A megválasztott egyházmegyei (9 egyházmegye) küldöttek alkotják az egyházkerületi Presbiteri Szövetség közgyűlését, mely 2016. március 19-én a nagyváradi püspöki palotában tartja tisztújító közgyűlését.

A közgyűlés a továbbiakban három presbiter jelölését fogadta el a „Presbiteri Szolgálatért Díjra”, akik munkásságukkal és szolgálatukkal kiemelkedő eredményt értek el egyházközségi és egyházmegyei szinten, amely díjat márciusban a KREK PSZ közgyűlésén vehetnek át, Kovács Erzsébet (Nagyvárad-velence), Nemes Lujza (Nagyvárad-rét) és Vaszil István (Nagyvárad-olaszi). Mivel ugyanekkor kerül sor az egyházkerületi presbiter szövetségi tisztújításra, az egyházmegyei közgyűlés személyi javaslatot tett ezen tisztségekre is.

A közgyűlést vezető elnök felhívta a figyelmet, hogy azon presbiterek, akiket egyházmegyei szinten megválasztanak (akik 1970 előtt születtek) az elnökségbe azok március 15-ig ki kell kérjék a CNSA-tól az igazolást, hogy nem működött együtt az állami titkosrendőrséggel az elmúlt rendszerben. A közgyűlés közös énekléssel zárta munkáját.

Tóth Zsigmond