Református küldöttgyűlés sok vitával

Református küldöttgyűlés sok vitával
Nagyvárad – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szombati nagyváradi küldöttgyűlésén elutasították Tőkés László volt püspök, és dr. Pap Géza, az erdélyi református egyházkerület püspökének beadványát is.

Dénes István generális direktor tartotta áhitattal vette kezdetét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) tisztújító közgyűlése. Még mielőtt a napirendi pontok megvitatására sor került volna, Varga Attila főgondnok mondott beszédet, melyben kiemelte, hogy saját szolgálatát egy új kezdetnek tekinti, majd kiemelte, hogy célja visszaadni az egyháznak azt a tekintélyt, mely megilleti. Jelenleg túl sok munka terheli a lelkészek vállát, ezek egy részt át kell venni tőlük, hogy a lelkészek betöltsék rendeltetésszerű hivatásukat, azt, hogy a közösségek lelki, vallási irányítói, segítői legyenek – hangsúlyozta beszédében a főgondnok. Csűry István püspöki bejelentése során kiemelte, hogy törekedni kell az egyház, és ezen belül az egyházkerület autonómiájára, hangoztatta, hogy a törvényességet betartatja és betartatja, és elmondta azt is, hogy püspöksége alatt az egyházkerület egyenlő távolságot fog tartani  az RMDSZ és az újonnan alakuló romániai magyar párt között. „Eljött az ideje, tessék bizonyítani” – fogalmazott Csűry, hangsúlyozva azt, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület konkrét segítséget vár mind az RMDSZ-től, mind a Tőkés László által kezdeményezett új párttól, ugyanakkor a román és a magyar államtól is. Ezt követően felszólította a nagykárolyi, valamint az érmelléki egyházmegyéket, hogy tegyenek lépéseket az évek óta húzódó, és az egyházkerületet károsan érintő gencsi, illetve érsemjéni református gyülekezeteken belüli konfliktusok megoldása érdekében; kiemelte továbbá, hogy az egyházi jogrendben számos kiskapu van, amelyeket tisztázni kell. Végezetül Csűry István kijelentette: „Nem leszek senkinek sem a meghosszabbított keze, és arra kérek mindenkit, hogy támogassuk egymást a közös munkában.”

Megbízott főjegyző

A napirendi pontok megvitatása során a küldöttgyűlés elfogadta az Egyházkerületi Választó Bizottság (EVB) jelentését, majd többek között dr. Pap Géza erdélyi református püspök és Tőkés László Ep alelnök beadványát vitatták meg. Előbbi azt kifogásolta, hogy Forró László lelkészt egyházi főjegyzővé választották, holott a lelkésznek nincs tizenöt évnyi szolgálata az egyházon belül, ahogy azt a református kánon megköveteli ennek a funkciónak a betöltésére megválasztott személyek esetében, míg Tőkés László többek között azt kifogásolta, hogy dr. Varga Attilát választották világi főgondnokká annak ellenére, hogy Tőkés véleménye szerint Varga 2001-ben önkényesen mondott le a református egyházban akkor betöltött tisztségéről, és emiatt nem választható ilyen magas tisztségbe az egyházkerületben. Csűry István hozzászólásában az egyházkerület autonómiájába való beavatkozásnak mínősítette Pap Géza beadványát és nehezményezte azt, hogy a püspök törvénytelenséggel vádolja az egyházkerületet, holott ilyen ítéleteket csak a presbiteri gyülekezet mondhat ki. Csűry álláspontja szerint be kell számítani a lelkészek szolgálatába azt a munkát is – az ún. exmissziót -, amelyet ők nem az egyház keretében, de az egyház szolgálatában fejtettek ki. „Ha nem fogadjuk el az exmissziós éveket, akkor saját munkánkat köpjük szembe” -, fogalmazott élesen Csűry. Ezt követően bejelentette, hogy Forró László ügyét a zsinat elé viszik elbírálásra, addig Forró László megbízott jegyzőként látja el feladatát. Maga az érintett is felszólalt, kijelentve, hogy amíg nem tisztázódik az ügye, addig nem tesz esküt. Varga Attila is kiemelte, hogy Forró lászló ügyében az  EVB döntött, így veszélyes precedenst teremtene az, ha az egyházkerület elfogadna egy az EVB döntése után beérkező beadványt. „Ez nem jelenti azt, hogy elzárkózunk a zsinati döntéstől” – szögezte le Varga.

Katasztrófa

Tőkés László beadványa kapcsán egységesebbnek tűnt a közgyűlés, még a szavazás előtt ugyanis már többen azon véleményüknek adtak hangot, hogy határozottan el kell utasítani Tőkés László kérelmét; Szűcs András Ottó az EVB elnöke egyenesen kijelentette: „Tőkés László hagyjon békét az egyházkerületnek!”. A számos és hosszúra nyúló jogi vitákat megelégelve ez egyik küldött felszólalásában kifakadt: „Húsz éven át hiányzott a törvényességhez való ragaszkodás az egyházkerületből. Nekünk most azzal kell törődnünk, hogy a református egyház katasztrófahelyzetben van!” – majd elmondta, hogy a kis gyülekezetek vannak a legnehezebb helyzetben. A küldöttgyűlés végül elutasította Tőkés László beadványát.

Pap István