Rákosi Jenő az új érmelléki esperes

Rákosi Jenő az új érmelléki esperes

Bihar megye – Péntek délelőtt
Micskén tartották meg az
Érmelléki Református
Egyházmegye tisztújító
közgyűlését. Minden
egyházközség képviseltette
magát, az új esperesnek pedig Rákosi
Jenő szentjobbi lelkészt
választották meg.

Egy hónappal a Magyarkécen
tartott jelölőgyűlés után
került sor péntek délelőtt
Micskén a
tisztújító
közgyűlésre. Igét
Gellért Gyula, az
érmelléki esperességtől 16
év után visszavonuló
bihardiószegi lelkész hirdetett, Pál
apostolnak a Korinthusbeliekhez írott második
leveléből vett idézet alapján:
„… a Szent Léleknek
közössége mindnyájatokkal”. A
Szentlélek nélkül nincs ige, és
igehirdető, nincs közösség; a
gyülekezetet, a nemzetet pedig nem lehet
részekre osztani, a közösség
szolgálata pedig élet–halál
kérdés, mondta az igehirdető,
hozzátéve: az egyház
megújulásának
feltétele a közösség
szentségében van.
Köszönet az eddigi
tisztségviselőknek


A közgyűlést Czaholi Tibor
főgondnok nyitotta meg, aki röviden
mérleget is vont az elmúlt hat éves
ciklusról. Megelégedéssel
nyugtázhatta, hogy minden gyülekezet tud
eredményeket felmutatni, és az
egyházmegye minden lelkészi
állása be van töltve. Aggodalomra ad
okot viszont, hogy az évezred eleje óta az
egyházmegye lélekszáma 6 ezer
fővel apadt. Végezetül
megköszönte Gellért Gyula
leköszönő esperesnek, és az
egyházmegyei tisztségviselőknek az
eddigi munkát, szavaihoz csatlakozott
később a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület (KREK)
nevében Kovács Zoltán
főgondnok. Rákosi Jenő
(ekkor még) főjegyző ezután
megejtette a névsorolvasást, és
megállapíthatta, hogy a 37–ből
minden egyházközség képviselteti
magát, az igazoltan távol maradt
érábrányiak kivételével.
Megállapították, hogy 81
szavazásra jogosult
fő volt jelen,
és megkezdődött a szavazás.
Elsőként az esperesjelöltekre, illetve a
főgondnokra szavaztak. Előbbi esetben nem volt
érvénytelen voks, az eredmény pedig a
következő lett: Rákosi
Jenő
szentjobbi lelkész
51 voks, Mike Pál
magyarkéci lelkész 30 voks. A
másik két jelölt
visszalépése miatt főgondnoknak csak
dr.Kürti László (Margitta)
neve állt a szavazólapon, rá
75–en voksoltak.
A jó munkához összefogás
kell


A második szavazáson már
további 17 világi és
egyházi tisztségre
, illetve
testületi tagságra jelölt
személy(ek)ről szavaztak. A szavazatok
számlálása közben, a
hatékonyabb munka érdekében, egy
újabb szavazatszámláló
bizottságot is választottak, mely az
egyházkerületi
jelöléseket
összesítette.
Miközben a bizottságok dolgoztak, Rákosi
Jenő megválasztott esperes mondott
köszönetet a bizalomért,
ugyanezt tette Mike Pál is, megköszönve a
rá adott szavazatokat, és mindketten
reményüket fejezték ki, hogy a
továbbiakban jól tudnak majd együtt
dolgozni, nem csak ők, de az őket
támogatók is. Gellért Gyula, mintegy
útravalóul, kifejtette: az egyházmegye
fejlődése érdekében minden
értékes emberre
szükség van, a munkához pedig
összefogás kell.A megszámlált
szavazócédulák alapján az
Érmelléki Egyházmegyében a
következő jelölések
történtek a KREK
tisztújítására
,
püspök: Csűry István (jelenlegi
püspök) 23 voks, Csernák Béla
(bihari lelkész) 8, Józsa Ferenc
(arad–mosóci lelkész) 2;
főgondnok: dr.Varga Attila (Szatmár) 24 voks,
Kovács Zoltán (jelenlegi főgondnok,
Érmihályfalva) 7, Tolnay István
(jelenlegi világi főjegyző) 1. A
közgyűlést a
vendéglátó micskei gyülekezet
jóvoltából ebéd
követte.
Tisztségviselők az
Érmelléki
Egyházmegyében

Esperes: Rákosi Jenő (Szentjobb),
főgondnok: dr.Kürti
László (Margitta), lelkészi
főjegyző:
Bara László
(Nagykágya), világi
főjegyző
: dr.Oláh József
(Micske), lelkészi aljegyző:
Kovács–Szabadi Levente
(Apátkeresztúr), világi
aljegyző
: Salánki Zoltán
(Berettyószéplak).
Előadók: missziói –
Darabont Tibor (Ottomány), ifjúsági
– Jakó Sándor Zsigmond (Jankafalva),
katekétikai – Szabó Zsolt
(Gálospetri), zenei – Balogh Renáta
(Székelyhíd), tanügyi – Balogh
Katalin (Székelyhíd), műszaki –
Fodor Károly (Nagykágya).
Jogtanácsos dr.Juhász
András (Margitta),
számvevő Simon–Szabó
István (Éradony),
pénztáros – Uri Imre
(Vedresábrány),
levéltáros – Oroszi
Kálmán (Érselénd). A
kerületi közgyűlés
lelkészi tagjai: Kovács Gyula (Margitta),
Székely István (Asszonyvására),
Balázs János Dénes
(Érmihályfalva); világiak: Borsi
Attila (Magyarkéc), Lakatos Bálint és
Czaholi Tibor (Szentjobb).