Pásztorüzenet: vizsgáljuk meg életünket

Pásztorüzenet: vizsgáljuk meg életünket
Szeretett Testvéreim! Ebben az évben böjti bűnbánati előkészületünk idején került sor az immár hagyományosnak tekinthető házasság hetére. A böjti önvizsgálat alkalmat ad arra, hogy Krisztus Jézus értünk vállalt szenvedésére összpontosítva, vizsgáljuk meg életünket.

A szenvedő Krisztust vőlegényként is tiszteljük, mint aki menyasszonyának tekinti (Jel.21,9) az üdvösségért imádkozó egyházat. Kimondhatatlan alázat és szeretet forrása az, amikor a vétkeit és bűneit legtöbbször fel sem ismerő ember ebben a mennyei családban találja fel a maga helyét. Krisztussal az egyház egy test, (Kol.1,18) amelynek Ő a feje, mi pedig tagjai egyenként. Bűnbánattal ereszkedünk lélekben térdre Isten előtt megvallva, hogy sem Krisztus testét, sem a házasságot, sem a családot nem tudtuk méltóképpen megbecsülni és értékükön tisztelni.
Az önvizsgálat bűnbánata a bűnbocsánat felismeréséhez vezet el. Ennek eredményeként nemcsak a múlt tévedéseit azonosíthatjuk be, hanem sokkal inkább számba vehetjük a feltárulkozó lehetőségeket, amelyek felvállalásával kifejezhetjük töredelmünket, és kinyílváníthatjuk engedelmességünk feltétlen szándékát.
A lelkében megmérgezett világban legelőször nekünk kell a Krisztust követő egyházat tőlünk telhetően megerősítenünk. Mi tölthetjük meg a templomok padjait, vihetünk életet a halni látszó közösségekbe. A mi bizonyságtételünk a házasság intézményének, és a család megtartásának ügyében Jézus cselekedetében van, aki “maga mellé vette a gyermek apját, anyját…megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki…Leányka, neked mondom, ébredj fel!”(Mk.5,40-41)
A elbizonytalanított jövendőt nekünk kell kiegyensúlyoznunk azáltal, hogy belmissziós szolgálatunkkal támogatjuk a családokat, annak minden tagjára figyelve. Ifjúsági szervezeteink, nőszövetségeink, missziós körök a presbiterekkel együtt keressék az alkalmakat, hogy ne legyen éhező, fedélnélküli, beteg, idős és árva gondoskodás nélkül.
Nekünk kell példát adnunk nemzetünk, keresztyénségünk iránti hűségből. Felkérjük egyházunk tagjait, a családokat, hogy a gyermeknevelés feladatát mintaadó igényességgel teljesítsék. Nem maradhat üresen egyetlen hely sem óvodáinkban, iskoláinkban. Sőt, lelkiismereti felelőséggel törekedjünk új magyar csoportok és osztályok beindítására. Közös imádsággal, állhatatos küzdelemmel kerülhetjük el, hogy esztendőnként elkerüljük a már meglévő magyar osztályok megszüntetésének visszatérő fenyegetettségét.
Böjtünk legyen töredelmes, ugyanakkor bizalommal teli hitvallás arra nézve,hogy senki sem zárhat ki Isten országából, senki és semmi nem állhat egyéni vagy családi boldogságunk elé, mert Urunk gondviselő szeretete vezet bennünket.

Nagyvárad, 2016.február 13.
A békesség kötelékében,
Csűry István püspök