Ötven évnyi papi szolgálat

Ötven évnyi papi szolgálat
Hálát adva ötven évi papi szolgálatáért szombat délben Mészáros Antal nyugalmazott esperes-plébános aranymisét mutatott be a váradi Székesegyházban. Sokan köszöntötték a tisztelendőt.

Szombat délben pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egyik közkedvelt és szeretett tisztelendője, Mészáros Antal atya, akit 1963. december 8-án szentelt pappá Isten Szolgája Márton Áron a gyulafehérvári Székesegyházban. Tiszteletük jeléül sokan gyűltek össze a váradi bazilikában, és a hívek közül többen a szentmise után a sekrestyében személyesen is köszöntötték őt. A székesegyházi plébánia, illetve a váradi esperesi kerület nevében Mons. Fodor József általános helynök üdvözölte az ünnepeltet, kiemelve azt, hogy öt évtizeden keresztül Krisztus szolgájaként, sáfáraként tehetségét felhasználva Istenért élt, és halmozta el Isten népét lelki kincsekkel és áldásokkal a különböző állomáshelyein, Várad-Újvároson, Almásfegyverneken, Micskén és Várad-Őssiben. Állt készenlétben az oltárnál, mutatott be szentáldozatot, ha kellett, gyóntatott, vagy vigasztalta a családokat temetések alkalmával, plántálta a feltámadás szent örömét a lelkekbe.

Ifjú pályatársaként és lelki gyermekeként Mihály Balázs érkeserűi plébános egy versajándékkal köszöntötte Mészáros Antalt, a vikárius pedig egy kelyhet adott neki, melyet megáldott Exc. Böcskei László megyés püspök. Az egyháztanács nevében ugyanakkor Oláh Gabriella kántor egy virágcsokrot nyújtott át a ny. esperes-plébánosnak, akit ezt követően a családtagok is köszöntöttek.

Két szavas pecsét

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedésében Fejes Rudolf Anzelm premontrei főapát hangsúlyozta: a papok szentelésüktől kezdve egy kitörölhetetlen bélyeget viselnek a lelkükön, a papság szentségének pecsétjét, mely azt jelenti, hogy Krisztus hatalmát gyakorolják, mindenben hasonlóak kell legyenek őhozzá. Szerinte e pecséten két szó olvasható: a konszekráció és a misszió. Előbbi arra utal: a modern világ relativizmusa és túlzott toleranciája közepette is eleget kell tegyenek minden körülmények közt azon hívatásuknak, hogy míg az Úr kezei közt vannak „bemártott falatként”, addig a gyöngeségeik ellenére is megszenteltek, a küldetésük pedig az, hogy tanúságot tegyenek a feltámadásról, lelkipásztori és magánéleti cselekedeteikben a hívek ismerjék fel Krisztust.

A prépost-prelátus ugyanakkor beszédében arra is felhívta a figyelmet: az 50 fontos szám a Bibliában, az eredeti állapotokhoz való visszatérést jelzi, hiszen az ötvenedik esztendőben Izrael azon fiai, akik korábban a szegénységük miatt arra kényszerültek, hogy eladják magukat, ismét szabadokká lettek, és az eladott földjeiket is visszakapták korábbi tulajdonosaik. Ebben az értelemben „Anti atya” is visszatért most a Bazilikába, ahol gyermekeskedett, húzta a harangokat és ministrált, visszament oda ünnepelni, ahol Isten először meghívta őt, megpecsételte az életét.

A szentáldozás után Knecht József szalárdi plébános üdvözölte oltártestvérét, felelevenítve életének jelentősebb mozzanatait, majd az aranymisés áldás előtt Mészáros Antal pár szóval megköszönte az elhangzottakat.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,