Őrizték az ősi várat

Őrizték az ősi várat
Május 20-án, szombaton a várban szervezték meg a Május 20-án, szombaton a várban szervezték meg a Református Egység Fesztivált, a rendezvény a XXVI. Festum Varadinum részét képezte. Szolgálattevőként a Kárpát-medence összes református püspöke jelen volt, akik a liturgia különböző részeit végezték.


A gyönyörű napsütésben, kora nyári melegben, rendezett csoportokban kisebb tömegek igyekeztek főleg szombat délelőtt, de az egész nap folyamán is az ősi nagyváradi várba, mely idén a Református Egység Fesztiválnak biztosított helyszínt, ahova a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hívta imádkozó közösségbe vendégeit a világ minden részéről. Ahogy Csűry István püspök fogalmazott: a Részeken, azaz a Partiumban, a Bánságban, a Máramarosban és a Szilágyságban élnek házigazdák, akik a történelem szeszélyes változásain szemlélik múltjukban Isten megtartó erejét, és jövendőjüket a régi, de mindmáig hasznos figyelmeztetéssel keresik, amit „az Ő nyomdokait kövessétek” (1Péter 2,21) Ige foglal össze. „A Református Egységnap közös ünnepségének üzenete: Őrizd a várat! Náhum próféta figyelmeztetését azért választottuk, mert magunkénak és időszerűnek tartjuk. Őseink a váradi várat nagy áldozattal őrizték, ha kellett, újra építették. Sírtak a romok felett, örültek a megújulásnak. Ma a vár a felújult köntösben fogadja a vendégeket, mintha szimbolikus üzenetet közvetítene ez, a megújulni vágyó léleknek nagy esélye van! Ha ezek a falak annyiszor megépültek, nekünk miért ne lenne lehetséges ugyanez? Legyen megújulásra református anyaszentegyházunknak, magyar nemzetünknek. Legyen éledése, és lesz az 500 évre sok évszázad, ha az Ő nyomdokait követjük, aki meghalt érettünk, hogy feltámadjunk! Őrizzük a közös várat, és benne mindenki a magáét is!- tanácsolta az KREK elöljárója.

Sola scriptura

Természetesen a fő napirendi pont a 11 órakor kezdődött ünnepi istentisztelet volt, és azért indítanak ezzel, hogy ezáltal is érzékeltessék: a kálvinista egyház az Ige egyháza, ezt helyezik a középpontba. Szolgálattevőként a Kárpát-medence összes református püspöke (Csűry István királyhágómelléki, Steinbach József dunántúli, Csomós József tiszáninneni, Halász Béla délvidéki, Kató Béla erdélyi, Bogárdi Szabó István dunamelléki, Fekete Károly tiszántúli, Csáti Szabó Lajos horvátországi, Zán Fábián Sándor kárpátaljai és Fazakas László felvidéki egyházfő) jelen volt, akik a liturgia különböző részeit végezték. Lélekemelő érzést jelentett nem csupán őket látni, hanem hallgatni a gyülekezetek egyesített kórusának, a három református gimnázium közös énekkarának, valamint a kántorok kórusának énekeit is.

Az igehirdetésre a nagyszínpadon Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspököt kérték fel, aki prédikációjában úgy fogalmazott: Náhum próféta Őrizd a várat! figyelmeztetése napjainkban is aktuális, az ünneplő gyülekezetek pedig azáltal, hogy eljöttek a fesztiválra, beléptek a történelembe, illetve „tulajdonképpen soha nem is léptünk ki a magunk történelméből”. Meglátásában a címbéli felszólítás értelmezhető úgy, hogy az asszír néphez lett intézve, mely egy történelmi válság közepén van éppen, kibontakozóban „az Úr terhe Ninivé ellen”, mely Krisztus előtt 612-ben be is következett, hiszen az asszír birodalom megsemmisült, és felemelkedett helyette a babiloni birodalom. Ugyanakkor a kiválasztott igerészből akár az isteni gúny, irónia is kicsenghet, vagyis hogy aki őrzi az erőszak, a rablás, a hatalmaskodás várát, az nem menekülhet meg az ítélettől. Emellett azt a szimbolikus üzenetet is közvetíti, hogy nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is őrizni kell a várat, a tornyot, várni a virradatot, keresni azt, hol mutatkozik meg Isten kegyelme, fel kell tudni ismerni azt, hogy „az Úr az énnékem őriző pásztorom”. Végül pedig, de nem utolsó sorban, „kálvinista pluszként” az állhatatosság és a remény igéje az Őrizd a várat!, a szereteté és hűségé, mely összeköt bennünket.

Alkalmi beszédek

Az alkalmi beszédek rendjén Bara Lajos királyhágómelléki főgondnok azon meggyőződésének adott hangot, hogy a próféta két fontos dologra figyelmeztet: az ellenség veszélyére és az őrködés fontosságára, ezért kell fizikai és lelki értelemben is őrállókká lennünk, egységet felmutatva a jövőért cselekednünk. Az anyagországból érkezett Pótápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a gyökerekhez való visszatérés és a megújulás jegyében miért van szükség az előttünk álló feladatok megoldása érdekében lelki ébredésre, melyben szerinte a reformációnak kulcsszerep jut. Victor Opaschi, Románia vallásügyi államtitkára a reformációnak a modern európai demokrácia megszületésében játszott történelmi jelentőségéről szólt, mely mozgalomnak olvasatában nem csak egyházi, hanem szociális, politikai és társadalmi következményei is voltak. A külföldi testvéregyházak képviseletében üdvözölte az ünneplőket dr. Christoph Weber-Bern a Svájci Protestáns Egyházak Szövetsége és Uel Marrs, az Ír Presbiteriánus Egyház Zsinata részéről.

A szervezők gesztusaként a lutheránus egyház irányába a szereztetési igét és az úrvacsora előtti imádságot Adorjáni Dezső erdélyi evangélikus püspök mondta, majd 25 megterített asztalnál várták királyi vendégségre az atyafiakat. A rendezvény ezen része dr. Hafenscher Károlynak, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosának szavaival zárult.

Konferenciák

A délutáni órákban rétegspecifikus események zajlottak, melyek a legifjabbaktól a legidősebbekig valamennyi korosztályt megszólítottak. A sokszor hangoztatott egységet a várad-réti Csillagocska Néptáncegyüttes is megjelenítette, moldvai, kalotaszegi, szatmári és sárréti népzene csendült fel. A gyermekek a Zabhegyezők és a szatmári Aranykapu Kulturális Egyesület koordinálásában vehettek részt érdekes foglalkozásokon. A nyári színház színpadán a várad-velencei gyülekezet színjátszócsoportja a Fügedes a pokolban, avagy Sáronnak nárcisza című produkciót adta elő, ifjúsági zenekarok- a szilágybagosi mandolinosok és a bihardiószegi furulyások- szórakoztatták a nagyérdeműt, majd pedig Új Szövetség és az Élő Kövek együttesek koncerteztek.

A belső udvaron Nőszövetségi Konferenciát tartottak. Felvezetésképpen kórusműveket énekelnek a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara Zenepedagógia szaka kamarakórusának tagjai dr. Windhager-Geréd Erzsébet vezényletével, majd a szimpóziumot Bogya-Kis Mária egyházkerületi nőszövetségi elnök és Vinczéné Pálfi Judit missziói előadótanácsos nyitották meg. A továbbiakban A reformáció hatása a nőnevelésre címmel dr. Lukács Olga református lelkész, történész értekezett, majd Écsi Gyöngyi református lelkész, előadóművész szolgált. Dr. Békefy Lajos és Röhrig Klaudia lelkipásztorok expozét tartottak Magyar egység- Solus Christusban! Esélyek, buktatók, reményeink címmel, pódiumbeszélgetésre került sor Aczél Dóra filozófussal, a Yuppi tábor alapítójával, Meggyógyultam! címmel, és az áldás előtt az egyházkerületi nőszövetségeik vezetői léptek mikrofonhoz.

Mindeközben a nap folyamán meg lehetett tekinteni A reformáció Nagyváradon című tárlatot a Fejedelmi Palotában, egy kopjafa kiállítást az udvaron, illetve együttműködésben a Dukrét Géza vezette Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társasággal A Partium reformációja címmel kezdődött rendezvény az egyik konferenciateremben, melynek keretében előadások hangzottak el az egyházmegyék reformációjáról, mely tanulmányok egy könyv formájában is napvilágot láttak, melyet a helyszínen meg lehetett vásárolni.

Operakoncert

Szintén az egység, a Kárpát-medencei reformátusok együttműködése, és az élő egyház felmutatása jegyében egy 600 nézetméteren elterülő sátrat is felállítottak, ahol körülbelül 70 stand várta az érdeklődőket. Képviselve volt mások mellett a budapesti Bethesda Gyermekkórház, a Károli Gáspár Református Egyetem, a debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Református Szeretetszolgálat, a Református Cigánymisszió, a partiumi Keresztény Egyetem, a Generális Konvent valamennyi egyházteste, könyvkiadók, az egyházkerület iratterjesztése, a református középiskolák.

Dévai Nagy Kamilla is fellépett, mely koncertnek az adta az érdekességét, illetve aktualitását, hogy az előadóművész Makkai Sándor erdélyi református püspök leszármazottja.

Utolsó programelemként a nagyszínpadon a debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Kodály Kórus előadásában a Bánk bán operakoncertjét lehetett meghallgatni, mely a cívisvárosi önkormányzat financiális megajánlásával jött létre. Ezt megelőzően felszólalt Forró László, a KREK püspökhelyettese, Mircea Mălan,Nagyvárad alpolgármestere, Mazsu János, a Debreceni Önkormányzat kulturális tanácsnoka, valamint a Varadinum Kulturális Alapítvány kuratóriuma részéről Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő. A nagyszerű és emlékezetes előadás méltán nyerte el a jelenlevők tetszését, és zárt le egy olyan eseményt, melyen nyilvánvalóvá lett a lelki élmény, a tömegben megjelenő erő és a megújuló reménység.

Ciucur Losonczi Antonius