Mikló Ferenc marad az esperes

Mikló Ferenc marad az esperes

Nagyvárad – Pénteken a biharpüspöki
református templomban választói
közgyűlést tartott a Bihari
Református Egyházmegye. A jelenlevők
Mikló Ferencet választották meg
esperesnek, főgondnok Bődi Kálmán
lett.


Az összejövetel rövid
áhítattal kezdődött, melyen
Boros István
belényesújlaki tiszteletes,
egyházmegyei főjegyző hirdette
Isten igéjét,
Pál apostolnak a
Rómabeliekhez írt levele II.
részének 24., 28. és 29. versei
alapján. Szószéki
beszédében arra tért ki:
miért lehetséges, hogy a
református keresztények miatt
káromoltatik Isten neve a pogányok
közt. Arra figyelmeztetett: mindez akkor fordulhat
elő, ha a népnek hamis öntudata van,
vagyis önteltek, beképzeltek és
gőgösek vagyunk, hit nélküli lett
az életünk, nincs együtt a szó
és a tett, s csupán a csalóka
látszatoknak hiszünk. Ugyanez
lényeges az egyházi jelölések
és választások esetében is,
fontos, hogy a megmérettetésen
induló személyek mennyire
őszinték vagy kegyesek.

 
Határozatképes volt

 

Az ilyenkor szokásos formaságok
megtétele során megállapították,
hogy a választói
közgyűlés határozatképes
és törvényes. A
választói közgyűlés
kezdetén a 123 szavazásra jogosult
személy közül 112 volt jelen,
így a testület
határozatképesnek bizonyult. (A
kánon kétharmados többséget
ír elő). Az esperesi tisztségre
két lelkipásztort jelöltek
korábban, az urnába dobott 104
cédula közül kettőn egyetlen
nevet sem húztak alá,
Mikló Ferenc 91,
Csernák Béla pedig 11
voksot kapott. A főgondnoki szavazáson
három személy közül lehetett
választani, melynek végén
Takács Zsolt 30,
Pető Csilla 22, Bődi
Kálmán
52
támogatót tudhatott maga
mögött. Mivel nem volt meg a fele plusz egy
arány, újabb voksolás
következett. Ezen Takács Zsolt 36, a
távollevő Bődi Kálmán
pedig 68 szavazatot kapott.

 
Egyházmegyei funkciók

 

Különböző egyházmegyei
funkciók elfoglalására is
voksoltak ezután, a következő
személyek kaptak bizalmat: Boros István
(lelkészi főjegyző), Szilágyi
Péter (presbiteri főjegyző), Kerekes
József (lelkészi aljegyző),
Lőrincz Lajos (világi aljegyző),
Fenesi Tibor (jogtanácsos), Bereczki
András (számvevői elnök), Berke
Sándor (missziói előadó),
Fazakas Ferenc (ifjúsági
előadó), Mikló István
Boldizsár (katekétikai
előadó), Garnai Sándor (műszaki
előadó), Kozma Gyula (zenei
előadó) és Zsigmond Attila
(levéltáros). A fegyelmi
bizottságnak három lelkészi
(Szatmári-Gergely Elemér, Filep Attila
és Dénes István) és
két világi tagja (Szilágyi
Péter és Kovács Károly)
lett.

Egyházmegyei tanácstagnak
választották ugyanakkor Visky
Istvánt, Földesy Mártát,
Filep Attilát, Dénes Károlyt,
Kerekes Józsefet és Dénes
Istvánt (lelkészek), illetve Jakab
Gyulát, Török Ferencet, Kovács
Károlyt, Kapy Istvánt, Takács
Pétert és Nagy Zsuzsannát
(presbiterek). A szavazás
lebonyolítási
procedúráját 15 napig lehet
megfellebbezni.

 
KREK-jelölőgyűlés

 

Ezután az ülés
KREK-jelölőgyűléssé
alakult. Egyházkerületi
közgyűlési taggá
választották Csernák
Bélát, Szatmári-Gergely
Elemért és Földesy
Mártát (lelkészek), illetve
Darabont Sándort, Nagy Gy. Istvánt
és Török Ferencet (világiak).
Püspöknek Csernák Bélát
(25), Csűry Istvánt (25),
Józsa Ferencet (1), Mikló Ferencet (3)
és Bogdán Zsoltot (1), főgondnoknak
dr. Varga Attilát (34), Kovács
Zoltánt (14), Szilágyi Pétert (1),
Takács Zsoltot (1), Darabont Sándort (1),
Pesti Jánost (1), Újvárosy
Ernőt (1) és Pető Csillát (1),
főjegyzőnek Lukács Józsefet
(21), Forró Lászlót (16),
Mikló Ferencet (7), Oláh Mihályt
(2), Csernák Bélát (1), Szűcs
Imrét (1), Visky Istvánt (1), Berke
Sándort (1), Csomay Árpádot (1),
Vincze Zoltánt (1) és Higyed
Istvánt (1) jelölték.

Óvásokat két hétig fogadnak
el, a Királyhágómelléki
Református Egyházkerületben
október 22-én választanak
ismét püspököt, hat évre.

 
Ciucur Losonczi Antonius