Megújították papi ígéreteiket

Megújították papi ígéreteiket
Nagyvárad- Nagycsütörtök délelőtt Exc. Böcskei László megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be a Bazilikában. Két kiemelkedő mozzanat volt: a krizmaszentelés és a papok ígéretének a megújítása.

A krizmaszentelési szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött a Székesegyházban, és szokás szerint az egyházmegye papsága együtt misézett a főpásztorral.
Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a felolvasott szentírási rész arról szólt, hogy nyilvános működése idején Krisztus csendes, nyugodt helyre hívta az apostolokat, a tanítványait. A megerősödés forrásához vezette őket, hogy jobban megértve őt a megszentelődés útján haladva végezzék hivatásukat, az evangélium hirdetését. Kiemelte: a nagyheti három szent napon a papok és a szerzetesek különösen oda kell figyeljenek az Úr hívó szavára, akivel szövetséget kötöttek, és aki mellett döntöttek, mert feltárja előttük a valódi erőforrás titkát, mely a vele való közösségben tapasztalható meg a leghatékonyabban. Ezért fontos, hogy együtt mondjanak köszönetet azért a küldetésért, mellyel Isten a nép javára ajándékozta meg őket, a gondoskodásáért, mellyel nyitva tartja előttük a kegyelem forrásait, és ugyanakkor törekedjenek arra, hogy méltó közvetítői legyenek az ő jóságának és szeretetének úgy, hogy egymás felé a kiengesztelődés őszinte vágyával fordulva tényleg átjárja őket a húsvét megújító öröme.
Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvből szól. Homíliájában a főpásztor régebbi dokumentumokat, illetve Nagy Szent Gergely buzdító szavait idézve azt emelte ki, hogy a papok és a szerzetesek miért kell ellenálljanak olyan kísértéseknek, mint az iránytévesztés, a terjedő individualizmus és elvilágiasodás, az elmélet és a gyakorlat közti ellentmondás. Hangsúlyozta: lényeges, hogy arra törekedjenek: életünk minden pillanata a Jézusról szóló tanúságtétel legyen annak tudatában, hogy ők tulajdonképpen vezetékei a krisztusi világosságnak, terjesztői az ő lángtűzének, és osztogatói az emberek felé az ő isteni energiájának.

Papi ígéretek

Az ünnepi liturgia egyik kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása volt. A püspök, mielőtt a nép felé fordult volna, azt kérdezte a tisztelendőktől: annak a napnak évfordulóján, melyen Krisztus az ő apostolait papságában részesítette, akarják-e megújítani egykor tett ígéreteiket a püspökük és Isten szent nép előtt? Akarnak-e Urukkal, Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforrni, és önmagukról lemondva hozzá teljesen hasonlóvá lenni? Akarják-e a megváltás hűséges szolgáiként az eucharisztia szent áldozatát bemutatni, a többi liturgikus cselekményt végezni, és Isten igéjét hirdetni? Akarják-e Krisztust, mint fejüket és pásztorukat követni, nem földi javakra vágyakozva, hanem csakis a lelkek iránti szeretettől vezettetve? A megszólítottak többször is azt felelték, hogy „akarjuk!”, majd a főpásztor a hívektől azt kérte, hogy imádkozzanak a papjaikért.
Az ünnepi misén ugyanakkor az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelésére is megtörtént.

Ciucur Losonczi Antonius