Levél az Egyházkerület Választási Bizottságához

Tőkés László EP képviselő sajtóirodája juttatta el szerkesztőségünkbe Baksai Károly, a szilágycsehi református egyházközség főgondnokának a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Választási Bizottságához írt levelét. Az alábbiakban ezt közöljük.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Választási Bizottságához
Nagytiszteletű
Szűcs András Ottó
Szatmári-Gergely Elemér
Szatmári Elemér és
Dobai Zoltán EVB tagok figyelmébe

“Sajnálattal értesültem az elektronikus sajtóból (Erdon.ro, illetve a nagyváradi Reggeli Újság internetes változatából), hogy az általam benyújtott óvást elutasították.
Egyházkerületünk választási szabályzata egyértelműen kimondja „Az EVB kivizsgálja a jelöltek személyével kapcsolatos esetleges óvásokat, panaszokat és az érintettek meghallgatásával dönt a jelöltek minősítése tárgyában. Titkos szavazással hozott, alaposan indokolt határozatát írásban közli az óvást benyújtóval, az illető jelölttel, valamint az őt jelölő testülettel.” Én mégis a megnevezett sajtóban megjelenő tudósítások félszavaiból kell megértsem illetve kitaláljam, hogy óvásomat milyen vélt indokkal utasították vissza.
Mivel mind a mai napig nem kaptam kezembe írásos választ és úgy tűnik a sajtón keresztül „komolyabban” veszik az embert ezért fordulok ehhez a számomra is kényelmetlen közeghez. A következő kifogásokkal élek határozatukkal és állásfoglalásukkal kapcsolatban, ugyanakkor mély sajnálatomat fejezem ki amiatt a feltételezett joghézag miatt, hogy az Önök munkáját senki nem hitelesítheti és nem is bírálhatja felül:

1. Azt írják állásfoglalásukban, hogy az Egyházkerületi Közgyűlés kell biztosítsa a megfelelő jogi segédletet. A kérdésem, hogy küldtek-e meghívót egy jogásznak is ülésükre, vagy a Közgyűlés jogi felügyelőjének lett volna dolga, hogy kinyomozza, Önök mikor és hol kívánnak gyűlésezni. Így azonban mentségükre szolgálhat, hogy hiányos jogi ismereteikre hivatkozhatnak – akár még most is.
2. Fellebbezésemen – melyet sajnálatos módon, de a tisztánlátás végett mellékelnem kell – 4 pontba foglaltam kifogásaimat Seres Dénes képviselő úrral kapcsolatban. Azt kérem az EVB-től, hogy ahelyett, hogy összemossa a dolgokat és személyi konfliktusokra hivatkozik tételesen és bizonyíthatóan cáfolja (ha tudja!) az általam felhozott vádakat! Nagyvonalúan ha 4-ből 3 esetben ez sikerül elfogadom a visszautasítást.
3. Nt. Tőkés László Fellebbezés utáni fellebbezés című fellebbezéséből (ismét csak azt tudom mondani sajnálom, hogy még nem kaptam semmilyen választ a kezembe amire hitelt érdemlőbben hivatkozhatnék) az tűnik ki, hogy elutasításukban így fogalmaznak: „a vád nem felel meg teljesen a valóságnak”. Kérem nevezzék meg miben nem felel meg a valóságnak és miben felel meg annak!
4. Azt is nehezményezem, hogy bár működési szabályzatuk egyértelműen kimondja, hogy az érintetteket személyesen meg kell hallgatni, ezt elmulasztották megtenni.
5. Ne engedjék azt értenünk, hogy mivel megyeileg nagy számú jelölést kapott nevezett képviselő, ezért akár indokolt is lehet a óvásom, de egyedül vagyok vele.
6. Jó reménységem van afelől, hogy a nekem adott írásos válaszban valóban alaposan indokolt határozatot közölnek majd velem, nem pedig személyi konfliktusokra hivatkoznak.
 
Tisztelettel közlöm az EVB tagjaival, ha Seres Dénes képviselő úrral vannak ill. voltak személyes konfliktusaink, annak oka éppen az óvás négy pontja. A személyi konfliktus másrészről légből kapott, valótlan állítás, mivel a szóban forgó vádpontok alapján, egyetlen esetben sem folytattunk vitát képviselő úrral, mivel mindig távol maradt az egyházmegyei gyűlésekről valamint közgyűlésekről is. Önök segítségére szolgálna, ha figyelembe vennék az említett gyűlések jegyzőkönyveit.
Kérem levelemre kellő komolysággal és azzal a tisztelettel válaszoljanak, amit én is megadok Önöknek, lehetőség szerint mellőzve a személyeskedést!”

Atyafiságos köszöntéssel,
 
Szilágycsehben                                                                                         2010. augusztus 21-én
 
Baksai Károly