Lelkészbeiktatás és szoboravatás Magyarremetén

Lelkészbeiktatás és szoboravatás Magyarremetén
Vasárnap délután gyönyörű napsütéses idő fogadta az összesereglett híveket Magyarremetén, megfelelő hátteret biztosítva a kettős ünnepnek: beiktatták az egyházközség élére Csiszér Norbert Lóránd lelkipásztort, illetve felavatták Szent László szobrát.

A mai mértékekhez képest kicsiny templom zsúfolásig megtelt, inkább a hivatalos meghívottak foglalhattak helyet, és a hallgatóság nagyobbik része a gyönyörűen rendezett templomkertben követhette az eseményeket. Az ünnepi istentisztelet első részének a megnyitása Csűry Istvánra, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökére hárult, aki prédikációját Mózes harmadik könyve 11. fejezetének 44. versével kezdte: „Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok”. A szentség fontos a hívő ember számára, mert a Mindenható szent, és ugyanez hárul a halandókra is, hogy szentül éljenek, szentül cselekedjenek. Ezért lényeges magyar szentjeink mivolta, államalapító atyáink, Szent István, Szent László, a lovagkirály élete, példája, cselekedetei. Csűry István a prédikáció során kiemelte, hogy a mostani szoborállítás nemcsak tisztelgés történelmünk, elődeink és hőseink előtt, hanem szent ügy, továbbá identitásunk megőrzésének egy fontos stációja az összmagyar nemzet jövőjét tekintve. A prédikáció után a kisnyégerfalvi református egyházközség vegyeskara szolgált, majd sor került a nap első fontos eseményére, a lelkészi beiktatás hivatalos, ünnepi pillanataira. Ezt Dénes István Lukács, a Bihari Református Egyházmegye esperese tartotta, bemutatva Csiszér Norbert Lóránd lelkipásztort, aki 1988. június 27-és született Nagybányán, református család második gyermekeként. Elemi és általános iskolai tanulmányait Nagybányán végezte, időközben ifjúsági gyülekezeti vezetőségi tag, ifi-tanácsosi tisztséget is betöltött. 2007 és 2008 között a Debreceni Hittudományi Egyetem hallgatója, majd sikeresen felvételizett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe. Aktívan vett részt missziós szolgálatokban. 2012-ben végzett, majd ugyanaz intézményben mesteri képzést is szerzett. Egyetemi évei alatt a teológus ifjúságnak vezetőségi tagja, elnöke is volt. 2014. szeptember 1-től a Nagybánya Újvárosi Egyházközség gyakornok lelkipásztora 11 hónapon át, 2015 augusztusától Sülelmed (Máramaros megye) református gyülekezetének helyettes lelkipásztora. 2015. december 4-én szentelik fel a lelkipásztori szolgálatra, 2017 őszén, a magyarremetei gyülekezet meghívásának eleget téve, mostani szolgálati helyére került, december 1-jén választotta meg a gyülekezet. A beiktatási szertartást János 10,11–15 versei vezették be: „Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért (…)”. A következőkben, nemcsak jelképesen, három fontos dolgot adott át Dénes István Lukács esperes az új lelkipásztornak: a Szentírást, a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét, melyek nagyon fontos szimbólummal bírnak mind lelki, mind világi értelemben.

Beiktatták az egyházközség élére Csiszér Norbert Lóránd lelkészt

Lelkipásztori köszöntések

Folytatásként a jelenlévő 20 lelkipásztor egy-egy igével tartott személyes köszöntőt, majd mindannyian énekkel, imádsággal fordultak áldásért a Mindenhatóhoz. A beiktatási ceremónia után Csiszér Norbert Lóránd mint „házigazda” köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve Csűry István püspököt, Dénes István Lukács esperest, Szabó Ödön parlamenti képviselőt, a nagybányai egyházmegyéből érkezett lelkésztársait, a Belényes-medencei, a szentpéterszegi, és a nyugdíjas lelkészeket, a remetei ortodox plébánost, továbbá a helyi polgármestert és alpolgármestert, iskolaigazgatót és a rendőrőrs vezetőjét is. Természetesen köszöntötte családtagjait is, megköszönve a kitartó, áldozatos támogatást és határtalan szeretetet, mellyel eddigi életpályáján kísértek. Csiszér Norbert Lóránd meghatóan szólt belső lelki indíttatásairól, dédnagymamája tanácsáról, aki 24 évvel ezelőtt azt mondta neki: „legyél pap!”, továbbá egyházi mentoráról, szülei és nagyszülei áldozatáról, amikor megvették lelkipásztori palástját. A lelkipásztori köszöntő után Tamás László gondnok tolmácsolta gondolatait, örömét fejezve ki e fontos alkalommal, hogy immár hivatalosan is van lelkipásztoruk, akit a maga, a presbitérium és a közösség támogatásáról biztosított.

Szent László királyról

Szent László király szobrának avatása az istentisztelet után a templomban kezdődött, ahol ünnepi beszédek hangzottak el. A vendégek között jelen volt a szobor megalkotója, Deák Árpád nagyváradi szobrászművész is. A szónokok főleg Szent László király életútjáról beszéltek. Elsőként Szabó Ödön történész, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő szólt arról, hogy a térségben ez már a negyedik szobor, melyet felavatnak, a belényesi Petőfi Sándor, a várasfenesi IV. Béla király és a köröstárkányi Bartók Béla büsztjei után. Megköszönte Deák Árpádnak, hogy megalkotta a lovagkirály szobrát, ahogyan a másik három, Fekete-Körös menti településen elhelyezett szobrokat is. Szabó Ödön hosszan beszélt Szent László életéről, cselekedetiről, arról, hogy lengyel földön született, ahol családja tartózkodott, hogy nagyon türelmes ember volt, kivárta az isteni akaratot, amíg az életük rendeződött. Szent László volt az, aki szentté avatta István királyt azok ellenére, hogy sérelem érte őket a király részéről, meg tudott bocsátani annak, aki száműzte őket az országból. Ő volt az, aki ebben a korban megerősítette az egyház szerepét azzal, hogy csaták előtt látták őt imádkozni és Isten segítségét kérni. Nem másokat küldött a csatába, hanem elsőként ment a harcba, példát mutatva vezetőként. Az ő nevéhez fűződik a magántulajdon védelmének megszilárdítása és az első magyar szentek avatása. Horvátországgal gazdagította saját országát, ő volt az, aki 150 évig megállította a keletről érkezett betöréseket. „Az értékrendeket, melyeket a lovagkirály megalapozott, ma is értékrendként kellene kezeljük, nekünk is türelmesnek kellene lennünk, megvárni a kellő pillanatot mindenben, amit meg akarunk valósítani”, mondta a szónok. Beszélt arról is, mennyire fontos a szórványban, hogy úgy éljünk és cselekedjünk, hogy becsüljenek bennünket, majd az egyház fontos szerepére hívta fel a figyelmet, gratulálva a beiktatott tiszteletesnek. A továbbiakban Magyarremete polgármestere, Ștefănică Adrian Călin mindenkit szeretettel köszöntött, gratulált a beiktatott lelkipásztornak, kifejezve óhaját, hogy a helyi önkormányzat és a remetei reformátusok között folytatódik a jó kapcsolat, amilyen eddig is volt. A templomban a jelenleg Hollandiában élő, de megyénkben nagyon is ismert személyiség, dr. Hermán M. János lelkipásztor, teológiaprofesszor, egyháztörténész szólt a megjelentekhez. Ő is beszélt Szent László életéről, többek között arról, hogy lovagkirályunknak nagyon fontos volt az állam és az egyház megerősítése: mindezt aprólékosan, megalapozott, nagy tudással adta elő.

A szoboravatás pillanatai

A beszédek után a gyülekezet a templomkertbe vonult, ahol Szabó Ödön és Csiszér Norbert Lóránd leleplezték a Szent László szobrot, melynek alapjára a jelenlévő intézmények, magánszemélyek elhelyezték a tisztelet és megemlékezés koszorúit. Ezt követően Csűry István püspök kérte Isten áldását a szoborra, majd nemzeti imánk elénekelésével zárult a megható, nem mindennapi esemény Magyarremetén.

file70r0ngi8lo7xwd5ghhe

A szoboravató ideje alatt szentjobbi huszárok álltak díszőrséget. Az ünnepség után minden résztvevőt meghívtak a helyi művelődési házba egy közös vacsorára.

Dérer Ferenc, Kovács Zoltán