Krizmaszentelési mise volt a Székesegyházban

Krizmaszentelési mise volt a Székesegyházban
Nagycsütörtök délelőtt Böcskei László püspök ünnepi szentmisét mutatott be a Székesegyházban. A liturgia két kiemelkedő mozzanata volt a papok szentelési fogadalmának megújítása, és az év közben a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése.

Exc. Böcskei László nagyváradi megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: nagycsütörtökön Jézus azon szavai juthatnak az eszünkbe, melyeket feltámadása után, a mennybemenetele előtt mondott apotolainak: “menjetek el az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot. Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig!” Ebben benne van az a küldetés, melyre mindenki, akik szent szolgálatot teljesítenek, és nem csupán ők, hanem valamennyi keresztény ember vállalkozott, egyszer és mindenkorra elköteleződött. Ugyanakkor egy jövőbe mutató utalást is tartalmaz, hiszen arra emlékeztet, hogy egy olyan közösségnek, családnak, egyháznak vagyunk a tagjai, melyben ő jelen van, és megvalósul az új élet reménye. A váradi egyházmegye vezetője hangsúlyozta: a papok, a szerzetesek és a nővérek köszönetet kell mondjanak hivatásukét, arra kérve Istent, küldjön minél több fiatalt, akik bátran vállalják e szolgálatot, és ugyanakkor tudatában kell legyenek annak is, hogy ők az új élet reményének a közvetítői.

Arról is beszélt a főpásztor, hogy a papokra különleges felelősség hárul az üdvtörténetben, mely az ige és a szentségek szolgálatából ered. Istennel való sajátságos kapcsolat határozza meg a küldetésüket, az életük és tevékenységük pedig Krisztus életének és tevékenységének folytatója kell legyen. Ez adja identitásuk valódi méltóságát, az örömük forrását, életük egyetlen igazságát. Azt kérte tőlük: érezzék jól magukat Krisztus közelében, ügyeljenek arra, hogy szépen misézzenek, és becsüljék meg a hivatásukat. Legyen helyes az önértékelésük, türelemmel, tisztelettel, empátiával, elfogadó szeretettel közelítsenek egymáshoz és embertársaikhoz. Legyenek híd Isten és ember között, összekötő út, mely célba vezeti a boldogságot keresőket akkor is, ha sokszor nehézségekkel, vagy meg nem értéssel szembesülnek, és támadásoknak vannak kitéve.

Papi ígéretek

Az ünnepi liturgia egyik kiemelkedő mozzanata a papi ígéretek megújítása volt. A püspök, mielőtt a nép felé fordult volna, azt kérdezte a tisztelendőktől: annak a napnak évfordulóján, melyen Krisztus az ő apostolait papságában részesítette, akarják-e megújítani egykor tett ígéreteiket a püspökük és Isten szent nép előtt? Akarnak-e Urukkal, Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforrni, és önmagukról lemondva hozzá teljesen hasonlóvá lenni? Akarják-e a megváltás hűséges szolgáiként az eucharisztia szent áldozatát bemutatni, a többi liturgikus cselekményt végezni, és Isten igéjét hirdetni? Akarják-e Krisztust, mint fejüket és pásztorukat követni, nem földi javakra vágyakozva, hanem csakis a lelkek iránti szeretettől vezettetve? A megszólítottak többször is azt felelték, hogy „akarjuk!”, majd a főpásztor a hívektől azt kérte, hogy imádkozzanak a papjaikért, hogy árassza el őket az Úr bőséges kegyelmével, legyenek Krisztusnak, az örök Főpapnak hű szolgái, és vezessenek minket őhozzá, üdvösségünk forrásához. És imádkozzanak őérte is, hogy hűségesen teljesíthesse az apostoli hivatást, amelyet rá, méltatlan szolgájára bízott az Úr. Legyen egyre tökéletesebb képmása köztünk Krisztusnak, a jó pásztornak, a tanítómesternek, mindenki szolgájának.
Ezután a bemutatásuk után az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelése történt meg. A szentmisén a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai is részt vettek. Befejező liturgikus tettként a szent olajok megfelelő tisztelettel való átvételére került sor a Jézus Szíve kápolnában.

Ciucur Losonczi Antonius