Közlemény: A házasság tisztasága

Közlemény: A házasság tisztasága
„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.” (Zsid.13,4) A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Isten akaratának tartja, hogy a házasságot, amelyet egy férfi és egy nő alkot szent és megváltoztathatatlan intézménynek tekintse. Csatlakozunk ahhoz a mozgalomhoz, amely módosítani és pontosítani kívánja Románia Alkotmányát ebben a vonatkozásban.

A házasságot a világteremtés ajándékának tartjuk, ugyanakkor az élet fenntartásának egyetlen forrásaként tekintjük. Mivel Isten az alkotó és az élet Ura, ezért szent kötelességnek tartjuk a teremtett világot megőrizni, benne az életet a férfi és a nő kapcsolatából születendő gyermekek által továbbvinni. A Szentírás idézett szakasza ma is érvényes, magunkra nézve módosíthatatlan, tehát a házasság férfi és nő egy testté létele, amely utód nemzésre alkalmas, ezért megbecsült volt és marad ameddig ember él a földön. Isten mennyei szeretettel és körültekintéssel alkotta meg ezt a ma is csodálatos világot, ezért az Isten tiszta és világos munkáját egyedül a magunk részéről tanúsított tisztaság fenntartásával hálálhatjuk meg. Szomorúan tapasztaljuk, hogy a csodás világban egyre több a szenny, a bűn, a zűrzavar. Paráznák igyekeznek erkölcsöt változtatni, házasságtörők próbálnak példát adni.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Isten Igéjét veszi alapul, amikor önmagára vonatkoztatva is kijelenti az is paráznaság, ha tétlenül végignézzük a világrontás önmutogató akcióit, vagy lelkigondozással nem sietünk a rejtett és titkolt bűnök hordozói megszabadítására.
A ma élő ember több szinten retteg Isten ítéletétől, mert van oka rá. Ettől a rettegéstől egyedül a mennyei figyelmeztetés komolyan vétele old fel bennünket. Engedelmeskedjünk a Teremtő akaratának!

Nagyváradon, 2017. március 21.
Csűry István püspök