Kitüntetés az Olaszi templomban

Kitüntetés az Olaszi templomban
Nagyvárad – A Körös-parti református templomban, a vasárnap délelőtti istentiszteleten meghitt ünnepségre került sor.

Kövendi István segédlelkész szolgálatát követően Veres-Kovács Attila parókus lelkész köszöntötte az ifjú lelkipásztort abból az alkalomból, hogy pénteken, az Egyházkerületi Közgyűlés Szilágykrasznán tartott ünnepi ülésén felszentelték őt másik tizenöt lelkésztársával együtt. A lelkész életében a legfelemelőbb és egyben a legmeghittebb pillanat a felszentelése. Erre az időre beérik a sok tanulás és gyakorlat gyümölcse, lelkileg és szellemileg Krisztus „munkatársává” válik – mondta a lelkész. A felkészülést és gyakorlati bizonyítást ismeri el az Egyházkerület azzal, hogy felszenteli, és egy teljes lelkészi állás betöltésére alkalmasnak nyilvánítja a fiatal lelkészt. Ebből az alkalomból Kövendi István átvette a parókus lelkésztől a presbitérium könyvajándékát és a sok jókívánságot.

Pro Ecclesia-díj

Ugyancsak az Egyházkerületi Közgyűlés tüntette ki Pro Ecclesia (Az Egyházért) díjjal Popperné Cserepes Zsófia tanárnőt, olaszi presbitert, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium nyugalmazott igazgatónőjét, elismerve ezzel igazgatói munkásságának kiváló eredményét. Mivel a kitüntetett nem lehetett jelen Szilágykrasznán, ezért az olaszi templomban Veres-Kovács Attila nyújtotta át neki a díjat. A lelkész megtiszteltetésnek vette, hogy megírhatta a laudatiot (dicsérő beszédet), melyet az istentiszteleten is felolvasott. Kitűnt ebből, hogy az igazgatónő nyolcévi szolgálatának ideje alatt hozzájárult a tanintézet református jellegének erősítéséhez, a kollégiumi szellem újraélesztéséhez, a diák-tanár kapcsolat közvetlenebbé tételéhez, valamint az iskola és egyház viszonyának megszilárdításához. Máltán került a díj ahhoz, akinek egész tanári pályája a gyermekek szeretetében és nevelésében telt el – mondta a lelkész, végezetül az egész gyülekezet jókívánságát tolmácsolta Popperné Cserepes Zsófiának. Az istentiszteletet követően a gyülekezet presbiterei szeretetvendégség keretében gratuláltak mindkét kitüntetettnek.