Két lelkészt iktattak be Nagyvárad-Olasziban

Két lelkészt iktattak be Nagyvárad-Olasziban
A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Presbitériumának szervezésében március 24-én, vasárnap délután különleges ünnepi istentiszteletet tartottak a Körös-parti templomban: Dénes István-Lukács és Nacsádiné Csuka Melinda lelkipásztorokat iktatták be.

Örömteli esemény helyszíne volt az elmúlt vasárnap délután a várad-olaszi református templom: a gyülekezet presbitériuma közgyűlés által megerősített meghívásának megfelelően két lelkészt, Dénes István-Lukácsot és Nacsádiné Csuka Melindát iktattak be.

Az ünnepi alkalmon Csűry István királyhágómelléki református püspök hirdette Isten megtartó igéjét János evangéliuma 14. fejezete 5-6. verse(„Tamás így szólt hozzá: Uram nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”), illetve a 112. zsoltár(„Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.”) alapján. Szószéki beszédében az egyházfő úgy fogalmazott: Krisztus elmenetelére készítette fel a tanítványait: földi útjának rövidesen vége lett, de ennek áldása, hogy az övéinek helyet készített a mennyben. Az evangélium számukra most is öröm, de voltak idők, és vannak emberek, akiknek tudatszűkítő információ, az üzenet első hallásra inkább rémhír, mint erőfakasztó bátorítás. A döbbenet csendjét Tamás szakította fel. Megszólalása feleselő, egyenesen szemtelen, mert nem tudjuk sem a célt, sem az odavezető utat. Esetünkben mindenekelőtt egyértelműen Tamás az átlagembert jelenti. Azt az embert, aki ott van a környezetünkben, aki szenved és szenvedést okoz. Aki támogatást keres, és olykor teljesülni látszik a vágya, máskor reménytelenül magára marad. Emberek tömegben több milliárdnyian, akik között a tanítványnak, lelkésznek, presbiternek, hívőknek szolgálniuk kell. Mi vagyunk valamennyien, de különösebb felelősséggel a lelkipásztorok, ezen a napon beiktatandókkal az élen, presbiterek, imádkozó hívek, akik megkapjuk a tömeg kérdését és válaszolunk, mert tudjuk a célt és az utat.

Bűnbánattal azért meg kell vallanunk, olykor mi is tamáskodunk! Nem tudjuk az utat, és a honnan hová haladó folyamatokat. Tamás kétségbeesett kiáltására Krisztus azonban higgadtan az általa megszokott csodálatos válaszai közül a legszebbikével jutalmazza a szemtelenkedő, a válaszváró, a segítségkérő tanítványt. Tamás ugyanis nemcsak nyomorúságában hasonlít hozzánk, hanem jutalmazásában is. A neki adott válasz a mi válaszunk, mely mindkét esetben Krisztustól érkezik. Tamás feleselő, de jó helyről eligazítást váró szavaira Krisztus kijelenti hármas evangéliumi fokozatban a mindeneket feltáró, megnyugtató és haladástámogató üzenetét. Ő az út, és ez a felismerés vezet, most már a mindennapos rögös utakhoz horgasztott tekintetünk felemeléséhez. Ő az igazság, mert ő hiteles és az övéit hitelesíti. És ő az élet:a teremtettség miatt aggódhatunk nagy kollektív szomorúságban, de az életet egyedül Isten adhatja vissza az embernek, ha eszement állapotából megmenthető. A keresztyén hívők bizonyságtétele ebben ébresztő, és a lelkipásztorok szolgálata ebben megújító.

Jelképek

Az igei szolgálat után Filep Attila Csaba lelkipásztori főjegyző vezette le a lelkészek beiktatását. Felidézte, hogy erre egy szomorú történés miatt kerülhet erre sor, hiszen 2017 decemberében hirtelen és váratlanul az Úrmagához szólította Veres-Kovács Attilát, a gyülekezet akkori lelkipásztorát. A megüresedett lelkészi állás betöltése céljából a presbitérium 2018 januárjában egy határozat alapján meghívta Dénes István-Lukács tiszteletest, aki a bemutatkozó szolgálat után tavaly februárban a közgyűlés által a lelkészi szolgálatra megerősítést nyert. Mivel a gyülekezet azt tapasztalta, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, a presbitérium úgy döntött 2018 szeptemberében, hogy meghívja második lelkipásztornak Nacsádiné Csuka Melindát, akinek meghívását októberben a közgyűlés erősítette meg.

Dénes István-Lukács 1977-ben született a Szilágy megyei Krasznán. Iskoláit a szülőhelyén kezdte el, majd a zilahi Wesselényi Kollégiumban érettségizett le 1995-ben. 1997-ben sikeresen felvételizett a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe. 2002-ben indult el a lelkészi pályán, illetve ekkor kötött házasságot is. Feleségével, Évával két gyermek szülei, Péter és Anikó. A teológiai évei alatt ifjúsági elnökként is dolgozott, illetve 2000-ben kulturális és projektmenedzser szakot végzett Budapesten. 2002-2008 között a nyüvedi egyházközség lelkipásztora volt, ezzel párhuzamosan a KREK pályázati referense. 2008-2018 között Élesden lelkipásztor. Jelenleg az egyházkerület generális direktora és a Bihari Egyházmegye megválasztott esperese, 2018. április 1-től pedig a nagyvárad-olaszi gyülekezet lelkipásztoraként szolgál.

Nacsádiné Csuka Melinda 1975-ben született Nagyváradon. Elemi és középfokú iskoláit szülővárosában végezte, 1993-ban az Ady Endre Elméleti Líceumban érettségizett. Ebben az évben nyert felvételt a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe. Lelkészi pályája még 1995-ben, tehát már teológiai évei alatt kibontakozott, kiküldetett ugyanis Tamáshidára szolgálni. 1999-ben fejezte be tanulmányait, ekkor lett először Várad-Olasziban segédlelkész. 2001-ben kötött házasságot férjével, Gáborral, és ekkorszületett meg egyetlen fiúk, Dávid. 2003 januárjában újra segédlelkészi kinevezést kapott az olaszi gyülekezetbe, majd szeptembertől Őssibe került. 2005. október 1-től tíz hónapon át kórházlelkész, ezután segédlelkészi szolgálat következett Várad-Velencén, hat hónapig. 2007. március 1-től újból kórházlelkészként tevékenykedett. 2016. április 1-től mint beosztott lelkészműködött Várad-Olasziban. 2018. december 1-től megválasztott lelkészkéntszolgál itt.

A beiktató beszéd után Filep Attila átadta a jelképeket: egy Bibliát, a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét.

Köszöntések

Ezután többen is köszöntötték az ünnepelteket: Garnai Sándor, az egyházmegye főgondnoka, Stretea András, az egyházközség főgondnoka (aki átadta az ajándék palástokat), Budaházy Klára presbiter, a Nőszövetség részéről Codeleanu Lívia, és a holland Onstwedde-i testvérgyülekezetből érkezett Nanne Sterenborg, aki egy, a Példabeszédek könyvéből vett idézetet tartalmazó üvegmetszettel ajándékozta meg a kórházmissziók során megismert Nacsádiné Csuka Melindát.

A beiktatott lelkészeket megható bizonyságtételeik után a különböző egyházközségek képviselői is köszöntötték, akik a gratulációk után közösen énekeltek az Úrasztala körül. Az istentiszteleten közreműködött Jakó Sándor karnagy, az általa vezetett Béczy Ernő kórus, a Szigeti Ferenc Ernő lelkész által felkészített Vox Pastoris lelkészkórus, Meleg Vilmos színművész, presbiter, és Thurzó Zoltán zongoraművész.

Ciucur Losonczi Antonius