Imák a keresztény egységért

Imák a keresztény egységért
Nagyvárad – Mindnyájan el fogunk változni (1Kor 15,51) mottóval a napokban a keresztény egység imaheti alkalmait tartják különböző vallású váradi templomokban. A nyitóünnepség a Bazilikában volt.

 

 

Mindnyájan el fogunk változni (1Kor 15,51) mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét, melynek megnyitására a Székesegyházban került sor vasárnap délután. Ennek keretében a váradi keresztény felekezetek- római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus-lutheránus, unitárius és ortodox- képviselői közösen imádkoztak, hogy a Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyetek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”(Jn 17,21)

A megjelenteket Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök köszöntötte. Arra hívta fel a figyelmet: nyilvános működése idején Jézus kiválasztott tizenkét apostolt, akiket tanított és előkészített arra, hogy hirdessék Isten országát. Mindez új tapasztalatokat és küldetést jelentett számukra, melyek a reményt és Isten szeretetének üzenetét hordozták magukban. Missziós útjuk végén aztán Krisztus egy félreeső helyre vezette őket, hogy újból megerősítse hitüket. A főpásztor hangsúlyozta: az apostolokhoz és tanítványokhoz hasonlóan minden keresztény ember feladata, hogy Isten üzenetére figyeljen és terjessze ezt a világban, illetve a környezetében, ahol él. Ennek eszközei a hitben való elmélyülés, Isten üzenetének ismerete és a Krisztussal való közösség. A főpásztor hozzátette: mindehhez szükség van a jézusi elcsendesülésre, az egység és szeretet ajándékaként megnyilvánuló egymás felé való közeledésre is, mely egyben feltölt és erőt ad a további küldetés teljesítéséhez.

Exc. Virgil Bercea görög katolikus püspök arra emlékeztette az egybegyűlteket: ötven évvel ezelőtt, 1962-ben nyitotta meg a II. Vatikáni Zsinat munkálatait XXIII. János pápa, mely tanácskozás teret engedett az ökumenizmus fejlődésének és kibontakozásának. Mindez azt jelenti, hogy úgy az egyszerű papok, mint a mindenkori pápák prioritásnak tekintik az anyaszentegyházon belüli egységet. A főpap szerint ugyanakkor nem csupán a Románia, illetve a görög katolikus egyház iránti tisztelet, hanem az ökumenizmus kifejezője is az, hogy a közelmúltban XVI. Benedek pápa bíborossá nevezte ki Lucian Mureșan főérsek-metropolitát.

 

A gyakorlatban is

 

Csűry István királyhágómelléki református püspök úgy vélte: szekularizálódott világunkban különösen fontos, hogy a keresztény egység követelménye ne csupán deklarációk szintjén hangzódjék el, hanem a gyakorlatban is megvalósuljon. Ugyanis csak így lehetséges a válságot legyőzni, stratégiát kidolgozni a szegénység kiküszöbölésére és az isteni hatalmat a legerőteljesebben képviselni, szeretettel, mosollyal és kinyújtott kézzel. Mátyás Attila evangélikus-lutheránus esperes az első korintusi levél második fejezetéből idézett, a kánai mennyegzőről szóló részt. Azon meggyőződésének adott hangot, hogy Isten ma is képes a neki engedelmeskedő emberek által csodákat tenni, mert tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Képes működni, és az emberiség üdvösségét szolgálni, ehhez azonban az kell, hogy a szolgáinak minden cselekedete Krisztuson keresztül őrá mutasson, feléje irányuljon. Buzogány-Csoma István unitárius lelkipásztor arról beszélt: néhány nappal ezelőtt ünnepeltük, hogy 444 évvel ezelőtt a tordai országgyűlés a világon először törvénybe iktatta a vallás- és lelkiismereti szabadságról szóló törvényt. Akkor a felekezetek azért harcoltak, hogy a különbözöségek ellenére elismerjék egymást, napjainkban pedig a különbözöségben keressük az egységet. Az egyik ilyen közös út lehet a szolgálat, és csak rajtunk múlik, hogy örök karácsonyt fenntartva a legértékesebbet, vagyis önmagunkat tudjuk-e ajándékozni embertársainknak.

Az ünnepségen közreműködött a Bazilika Szent László kórusa és zenekara, valamint a görög katolikus papi szeminárium kórusa.

 

Ciucur Losonczi Antonius