Ima és tájékoztató a kolostorért

Ima és tájékoztató a kolostorért
Bihar megye – Vasárnap délelőtt a váradszentmártoni római katólikus templomban a hívek ismét imájukkal kérték Isten segítségét k a váradhegyfoki premontrei rend ingatlantulajdonainak visszaszolgáltatásában.

A mise és a a közös ima után Anzelm Rudolf a váradhegyfoki premontrei prépostság prépost prelátusa a bemutatott egy újabb dokumentumot azok közül az iratok közül, amelyeket a Legfelsőbb Bírósághoz nyújtott be a rend vagyonának, többek között a szentmártoni kolostornak a visszaigénylése érdekében. A prépost elmondta: 1948-ban jelent meg az 151. számú törvény, amelyben a román kormány felmondta a Vatikánnal 1929-ben kötött konkordátumot. Ennek a konkordátumnak lényeges eleme volt az, hogy az itthoni szerzetesrendek ne tartozzanak külföldi állampolgárságú rendfőnök irányítása alá, és így a rendházak jogilag teljesen önállóakká váltak. Az 1948-ban felmondott konkordátummal az állam megpróbálta teljesen elszakítani a Vatikántól a rendeket, ennek is betudható az, hogy a kultuszminisztérium mindegyik rendtől külön működési szabályzatot kért. 1948 augusztus 3-án jelent meg a 175. számú törvény, mely államosította az egyházi iskolákat, és ez a törvény tételesen fel is sorolja azokat a rendeket, amelyek oktatási intézményeit elvették, ellenben a premontreiek nem szerepeltek ezen a listán, ebből következőleg sem a premontreieknek sem az iskoláit, sem a kolostorait nem vehették el ennek a törvény alapján. Egy nappal később, augusztus 4-én jelent meg egy újabb törvény, melynek 22. számú cikkelye kimondja, hogy egy püspökség működéséhez minimum 750 ezer hívőre van szükség, így ennek alapján csak a bukaresti és a gyulafehérvári római katólikus püspökség működhetett Romániában. A váradhegyfoki premontrei rend előző prépostja 1948 szeptemberben a rend jogi státuszát tisztázandó eligazítást kért a kultuszminisztériumtól és néhány nap múlva választ is kapott. Ezt a dokumentumot mutatta be a sajtótájékoztatón Fejes Anzelm Rudolf, mely irat magyar fordításban a következőképpen hangzik: „Válaszolva az önök, 1948 szeptember 22-én 36114 számmal iktatott kérvényére, tisztelettel tudatjuk, hogy a Szentszékkel felmondot konkordátum semmilyen módosulást nem von maga után a premontrei rend mint tulajdonos és a bérlői között fennálló jogviszony tekintetében.” „Ha ilyen ígéret létezett a kultuszminisztérium részéről, és az állam is elismerte a rend tulajdonjogát, akkor később hogyan vették el mégis tőle az ingatlanjavait?”  – kérdezte Fejes Anzelm Rudolf, aki végezetül elárulta, hogy a rend ingatlantulajdonait egy másik törvény alapján vette el a román állam, mely törvény nem is vonatkozik az egyházakra, de a rendszerváltás után megalakult ingatlanvisszaszolgáltató bizottság mégis jogszerűnek tekinti ezt az eltulajdonítást.

Pap István