II. Rákóczi Ferenc emlékünnepély Bihardiószegen

Akt.:
II. Rákóczi Ferenc emlékünnepély Bihardiószegen
Április 3-án, vasárnap délelőtt a bihardiószegi református templomban II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemre emlékeztünk, születésének 340-ik évfordulója alkalmából, a helyi Bóné András kuruc ezred szervezésében.


Az ünnepi istentisztelet a megemlékezésre felsereglett hagyományőrzők (szentimrei és diószegi kurucok) templomi bevonulásával kezdődött. Az igét nagytiszteletű Bara László bihardiószegi lelkipásztor hirdette a Jn. 21:11-13 igeversek alapján. Krisztus feltámadása után hadd legyünk még hatása alatt e csodálatos eseménynek, ne csak két napig tartson a húsvét, ne csak két napig legyünk életet hirdető keresztyének, hanem életünk végéig legyünk Krisztust követő hű szolgái a mi Urunknak. Soha nem elég megtapasztalni Krisztus jelenlétét, újból és újból meg kell éljük, hogy tudjuk azt, hogy mi mit kell tegyünk. Vasárnapról vasárnapra megérinti szívünket az ige üzenete. Élő hitű tanítványokat szeretnénk látni, kiknek hirdetniük kellene az igét, erre Péter és néhány tanítvány elmennek halászni. Nem fognak semmit. Lehet-e eredmény Jézus nélkül? Igaz eredmény csak Istennel lehet, a munkáink is hiábavalóak, ha nélküle akarunk dolgozni. Ott vannak az üres hálók, ez a bizonyíték, hogy nélküle nincs áldás a munkánkon. Jézus nem engedi, hogy ez így maradjon, megmutatja, hogy a jelenléte hogyan változtat meg üres életeket. Isten nélkül csak lemondás, megkeseredés és boldogtalanság van. Rá kell jöjjön a világ, hogy csak az Úr által tud minőséget, értékeket felmutatni, a jövőt megváltoztatni. A mai napon II. Rákóczi Ferenc fejedelmünkre emlékezünk, aki imádságában elmondja, hogy csak Istennel lehet megváltoztatni népünket, nemzetünket, jövőnket.

Egy akaraton lenni

Az igehirdetés után Bara László köszöntötte Gellért Gyula nyugalmazott lelkész-esperest, a hagyományőrzőket, a vendégeket és a gyülekezet tagjait. Ezután Gellért Gyula tiszteletes rövid, ám nagyon érdekes előadásában ismertette II. Rákóczi Ferenc életét, elmondta, hogy ő volt a legtöbbet imádkozó fejedelmünk, ezt vallomásaiból, több írásából tudjuk. Imádságai bűnvalló imák, melyekben a hatalmas fejedelem képes alázattal, szerényen leborulni Isten előtt, hogy elsorolja bűneit. A magyar nép választotta saját vezérévé, célja volt, hogy visszaszerezze a teljes állami függetlenséget a Habsburg Birodalomtól és Erdély függetlensége. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé. Fejedelmi ügyei mellett talált időt, hogy Istenre figyeljen, először Istenre tekintett, majd nemzetére és magára. Szerette Istent, de szerette saját kapát, kaszát forgató magyar népét, szerette hazáját, úgy mint Bocskai István. Tudta, hogy Isten ide teremtette népünket és senki helyettünk nem őrzi meg hazánkat. Megteremtette az egységes gondolkozást, egységes érzésűvé, valamint egységes magyar nemzetté tette magyar népünket. Ez a legnehezebb: egy akaraton lenni. Ezért íratta zászlójára: Pro libertate (A Szabadságért). Mindent megtett azért, hogy szabaddá tegye népét. A Szabadságharcot leverték, ám ez nem az ő hibája volt, tábornokai nem úgy vezették le csatáit, ahogy ő megtervezte. II. Rákóczi Ferenc valóban a legnagyobb példát adta, hogy imádkozott. Nincs elveszve a jövőnk, ha együtt tudunk imádkozni, magyarul beszélni, ha meghalljuk a harang szavát, ha az egészséges magyar anyák gyermeket vállalnak.

Bóné leszármazottak

A Himnusz eléneklése után II. Rákóczi Ferenc emléktáblájánál folytatódott az ünnepség, a templomkertben. Ott ugyancsak Gellért Gyula tiszteletes Bóné Andrásról szólt néhány szót a jelenlévőknek. Bóné 1703. július 19-én a bihardiószegi kuruc felkelés szervezője és vezetője volt. Diószeg volt az egyik legelső kuruc felkelő település. Itt elfoglalják gróf Grosfeld osztrák tábornok, új földesúr várkastélyát. Ez volt a legjelentősebb kuruc fegyvertény a szabadságharc elején. Diószegnek stratégiai jelentősége volt, innen mentek a váradi várat körülzárni, melyben osztrák és rác katonaság volt. 1703. augusztus 5-6 között Rákóczi Bihardiószegen tartózkodott, ekkor csatlakozott a felkelőkhöz Szabolcs megye nemessége. Bónénak ma is élnek leszármazottai Bihardiószegen: Diószegi Sándorné született Bóné Jolán és áldott népes családja. A beszámoló után megkoszorúztuk az emléktáblát, majd a Szózat eléneklésével zártuk a megemlékezést. Az ünnepség keretében Gellért Gyula tiszteletes Piroska János hagyományőrző tüzérezredesnek egy kanócos puskát adott ajándékba.

Ghitea Angéla kántor