Harminc év szolgálat Asszonyvásárán

Harminc év szolgálat Asszonyvásárán
Vasárnap, július 5-én Székely István asszonyvásári lelkipásztort köszöntötte a gyülekezet: harminc éve szolgálja a falu református közösségét.

“Tudom a te dolgaidat” – szólt a Jelenések könyvének szavaival Rákosi Jenő érmelléki esperes az ünnepi istentiszteleten, amikor a 30 éve Asszonyvásárán szolgáló lelkipásztort, Székely Istvánt köszöntötte baráti és szolgatársi szavakkal, melyekkel gyümölcsöző munkáját méltatta. Prédikációjában kiemelte, hogy nem egyszerűen 30 év eltöltéséről van szó, hanem szolgálatról, mely sohasem egyoldalú, az ugyanúgy megvalósul a lelkipásztor felől, mint annak gyülekezete felől is. A szolgálat viszont tűréssel is jár, hiszen a lelkipásztornak sok esetben olyankor kell objektívnek maradnia, amikor érzelmei épp ez ellen szólnának. Az igehirdetést követően Székely István a jelenlevőket köszöntötte: az esperes mellet Fejes Rudolf Anzelm apátot, prépost – prelátust, asszonyvásári plébánost, a falut is magába foglaló Kiskereki község polgármesterét, Nyíri Sándort és feleségét, Szerencsi Erika kokadi tiszteletes asszonyt, Székely Éva tiszteletes asszonyt (feleségét), id.Székely István nyugalmazott lelkipásztort (édesapját) és nem utolsó sorban a presbitériumot, mely a gyülekezet mozgató rugója.

Összegzés

A továbbiakban néhány statisztikai adatot közölt eddigi munkájáról: szolgálata alatt 109 keresztelést, 267 temetést, 52 házasságkötés-megáldást, 99 konfirmálást végzett el, szolgálatainak száma az asszonyvásárai gyülekezetben pedig több mint 4.100 és ezek mellé lehet még számolni a környező egyházközségekben elvégzett számtalan szolgálatot is. A faluban töltött szolgálat alatt sor került többek között a templom két teljes felújítására, két egyházi ingatlan visszaszerzésére, valamint egy ravatalozó építésére. Az összegzés után a szolgálata alatt tevékenykedő gondnokok nevét olvasta fel, ezt a gyermekek szavalata követte. A presbiterek is köszönetet mondtak a lelkész szolgálataiért, kérve Isten kegyelmének gazdag áldását úgy a tiszteletesnek, mint a tiszteletes asszonynak is: “Szolgálják továbbra is gyülekezetünk lelki épülését és egész falu közösségének a boldogulását.” A köszöntő szavak után az elmúlt évek konfirmándusai és a presbitérium egy új palásttal ajándékozta meg a lelkipásztort, kiegészítve azzal az óhajjal, hogy szeretnék, ha azt továbbra is az asszonyvásárai gyülekezetben hordaná.

Elköteleződés, szeretet

A kokadi lelkésznő egy verssel köszöntötte az ünnepeltet, valamint kifejtette, hogy a szeretet elköteleződés nélkül csupán egyszerű érzelem, a harmincévi szolgálat pedig éppen az elköteleződés és a szeretet együttes jelenlétét bizonyítja. Anzelm atya a református és katolikus papok barátságának szükségszerűségét emelte ki, hiszen ez a kapcsolat példát mutat az olyan vegyes családok számára, amelyekben a kereszténység ágai találkoznak. Szavainak alátámasztásaként egy század eleji, Ravasz László püspök előszavával ellátott református képes Bibliát adott át ajándékként. Zárásként id. Székely István nyugalmazott lelkipásztor köszöntését hallhatták a jelenlevők, akit a gyülekezet jól ismer, hiszen többször is helyettesített a gyülekezetben. A templomi ünnepséget követően a presbitérium szeretetvendégségre várta a meghívottakat.

Székely Ágnes