Gyászhírek 2017. július 12.

Gyászhírek 2017. július 12.
Osztozunk kollégának, Bajkó Zoltán és családja fájdalmában, melyet szeretett édesapja elvesztése okozott. Nyugodjék békében! A Kingart vezetősége és munkaközössége.


Őszinte részvétünket fejezzük ki Szomor Abigél lelkésznek és Szomor Attila síteri lelkipásztornak a szeretett édesapa és após, MIKE ZOLTÁN
(szilágysomlyói református lelkipásztor) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A síteri református egyházközség presbitériuma és gyülekezete nevében Brad Gyula főgondnok.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, SZABÓ TERTULIA 2017. július 6-án elhunyt. Hamvait a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából, július 13-án 12 órakor kísérjük utolsó útjára. Gyászolják: szeretett férje, fiai, menyei és unokái.

*

Most három éve annak a szomorú napnak, amikor elvesztettük a szeretett TUNYOGI ZOLTÁNT, aki bearanyozta életünket jóságával, szeretetével. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjék békében. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, ÖZV. VARGA GHIZELLÁTÓL (szül. GERGELY),
életének 83. évében elhunyt. Temetése 2017. július 13-án 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúznak tőle lányai Ghizella, Gyöngyi, Anikó, vejei Gábor, János, Sándor és unokái Józsi, Tímea és Nikolett.

*

„Aki hisz én bennem, ha meghal is él.” ENESCU ANA, UNGVÁRI TAMÁS, MUNTEANU FLOAREA, LUNCAN TEODOR, VARGA GIZELLA,
SARCA FLOARE, BAJKO BALÁZS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétem a SZABÓ családnak a legdrágább feleség, édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodj békében, drága lélek! Szatmári Ida.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, VASS ANTAL temetésén részt vettek. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PISCOI MARGIT életének 76. évében elhunyt. Temetése csütörtök 13 órakor a szalárdi ortodox kápolnából.
Búcsúzik tőle lánya Oti, veje István, unokája Gergő.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy PISCOI MARGIT rövid szenvedés után elhunyt. Gyászolja lánya Manyi, veje Öcsi és unokái Zsolti és Tünde.

*

A Bihari Református Egyházmegye és Lelkészértekezlete nevében kívánunk vígasztalódást szolgatársainknak a szeretett édesapa, após, nagyapa,
MIKE ZOLTÁN elvesztése feletti szomorúságukban. Isten Igéje nyújtson vígasztalást számukra. „…Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” (1Kor. 15,22b)

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet…” (Jn 11,25) Mély megrendüléssel, a gondviselő Mennyei Atya vigasztaló szeretetében bizakodva fejezzük ki őszinte részvétünket egyetemünk lelkészének, Szomor Abigélnek és családjának a szeretett édesapa, férj, nagyap,a MIKE ZOLTÁN szilágysomlyói református lelkipásztor elvesztése miatt. Emléke legyen áldott! A boldog feltámadás reménysége alatt A Partiumi Keresztény Egyetem Munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. RENGE LAJOSRA (Bors), halálának 5. évfordulóján. Már 5 éve, hogy örökre elmentél, itthagytál bennünket és búcsút sem vettél. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent amiért küzdöttél. Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom, szívünkben itt leszel, míg élünk a világon. Könnyes az út, mely a sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett! Szerető családod.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…” (Juhász Gyula)
Szomorú három év telt, el hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, édesapát, nagyapát és dédapát (2014. július 12.), LŐRINCZ MIHÁLYT,
volt törvényszéki bírót, akinek szíve örökre megpihent. Sírja fölött őrködjön a megemlékezés és a nyugalom. A bánatos család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a családjáért élni vágyó szeretett édesapa, após és nagyapa, BALÁZS JÓZSEF (Biharszentjános) ma 9 éve itthagyta szerető családját. „Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett!” Emlékét, szeretetét és apai jóságát szívünkben őrizzük egy életen át. Fájó szívvel emlékezik rá bánatos családja.