Gyászhírek 2017. január 12.

Gyászhírek 2017. január 12.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Vincze Emesének és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.


A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte együttérzéssel osztozik Dr. Ştefan Ion szülész-nőgyógyász főorvos és Kocsi Emese gazdasági igazgató és családjuk gyászában a szeretett édesapa, após és nagyapa,
id. ŞTEFAN ION elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében!

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VINCZE MÁRTÁNAK és családjának a szeretett férj és édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az érsemjéni Kazinczy Ferenc Általános Iskola munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, MÁTÉ GÁBORTÓL. Ancsa, Bélus, Magdus és családjuk.

*

Őszinte részvétünk barátainknak MARESZNAK és BÉLÁNAK, édesanyja váratlan halála miatt érzett fájdalmukban.
Kati és Pista.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy ID. ERDŐDI LAJOS ANDRÁS életének 80. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. január 13-án 12 órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnából lesz.
Búcsúzik tőle: lánya Marika, fia Lajos, menye Laura, veje Pista, unokái Andrea és Gergely.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, KOLLÁR KLÁRA EDIT 90 éves korában örökre eltávozott. Temetése 2017. január 14-én 13 órakor a mezőtelegdi katolikus temető kápolnájából. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a barátoknak, rokonoknak, közeli és távoli ismerősöknek, szomszédoknak, akik a szeretett KOVÁCS GYULA temetésén virágaikkal, részvétükkel mellettünk álltak ezekben a nehéz pillanatokban. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett bátyámtól, nagybátyánktól, S. TÓTH MIHÁLYTÓL (tamási születésű), aki tragikus, hosszú szenvedés után hunyt el, akinek egy vágya volt, hogy még egyszer hazatárhessen családja körébe, akiket nagyon szeretett és ez lett a végzete. Nyugodj békében, béke poraidra! Búcsúzik tőle húga özv. Bordás Emília Hegyközkovácsiból és családja, unokaöccsei Csaba és a messzi távolból Ádám és Ottó.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett öcsémtől, nagybátyánktól, S. TÓTH MIHÁLYTÓL (tamási születésű),
aki tragikus, hosszan tartó fájdalmak között hunyt el. Vágyott volna még megpihenni otthonában, de a körülmények nem engedték. Emléked legyen áldott, nyugodalmad békés! Búcsúzik tőle Németországból nővére S. Tóth Irénke, lányai Éva és Bea, unokája Ororr és veje Klaus.

*

Megtört szívvel búcsúzok keresztapámtól, S. TÓTH MIHYÁLTÓL (tamási születésű). Nyugodj békében! Keresztfia Bordás Sándor Hegyközkovácsiból.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az ERDŐDI családnak a szeretett édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Kozma család.

*

Lelkünkben mély megrendüléssel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága, jó édesapa, tata, aki mindannyiunkat megtanított erősnek és életvidámnak lenni, talán pont azért, hogy a nélküle eltöltendő éveinkben erőt tudatjuk meríteni az ő tanításaiból, NAGY KÁROLY életének 70. évében visszaadta lelkét az ő Teremtőjének. Temetése pénteken, 2017. január 13-án 14 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőled fiad, lányod, menyed, vejed és unokáid.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, SOÓS LAJOSRA. Egy éve rászállt szívünkre a bánat. Nincs semmi ami ennél jobban fájna, veled együtt volt teljes az életünk. Emléked örökké itt van velünk. Míg élünk, téged soha el nem feledünk. Bánatos felesége, fia, menye és imádott unokái Dávid és Máté.

*

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, SOÓS LAJOSRA halálának 1 éves évfordulóján. Öccse Misu, sógornője Gizi.

*

Ma, 30 éve eltávozott családja köréből egy nagyszerű ember, drága, jó édesapám, ERDŐS ISTVÁN volt csizmadiakisiparos. A jó Isten adjon neki békés nyugodalmat. Soha nem feledünk drága tata. Szerető fia István, menye Marika és családja.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, KUN VIOLÁRA. Örökké bánatos fia Laci, menye Florentina és az egész család. Nyugodjon békében.

*

Fájdalommal búcsúzom kedves élettársamtól, NAGY KÁROLYTÓL ki sok szenvedés után, január 9-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Megmarad egy arc, végtelen szeretet amit tőlünk senki el nem vehet. Búcsúzik Hálló Irénke, 2 leánya, vejei, unokái, szomszédok.

*

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a szeretett TÓTH MIHÁLY (szül. 1946. december 17.)
rövid betegség után elhunyt. Gyászolja családja: felesége, fiai, menyei, unokái.

*

„Hisszük, hogy meghalt testvérünket útja az örök boldogság honába, a mennyországba visz, s ott, találkozhatunk vele a szentek dicső társaságában.” KOVÁCS SÁNDOR, MÁTÉ GABOR ISTVÁN, NAGY KÁROLY, ERDŐDI LAJOS ANDRÁS,
TÓTH MIHÁLY, KOLLÁR KLÁRA EDIT, TABĂRĂ MARIA FLAVIA, BIBARŢ MARIA, ARDELEAN FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, SZABÓ ERZSÉBET (szül. MAJOR) szíve e hó 10-én megszűnt dobogni.
Soha el nem múló fájdalommal búcsúzik tőle férje Sanyi és Krisztina.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, BARDI IRÉNKE életének 92. évében elhunyt. Utolsó útjára január 13-án délután 13 órakor kísérjük az érszalacsi temetőben. Emlékét szívünkben őrizzük. István és Erika.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett és legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra,
MRÁZ MAGDOLNÁRA (szül. TÁRNOK), akit 6 évvel ezelőtt ragadott el közülünk a kegyetlen halál. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet téged,/Mert az élet üres nélküled./De az élet csendben megy tovább,/Emléked megőrizzük egy életen át.”
Bánatos férje, lánya, unokája és veje.

*

Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára, EGYED JÁNOSRA (Várasfenes) halálának első évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen,/Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem,/ Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkben élsz és örökre ott maradsz.” Örökké szerető, bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógornőnktől, a keresztmamától, ALFÖLDI KATALINTÓL. A Sebestyén család, Anna, Lali, Zsolti.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, ALFÖLDI KATALIN-JULIANNÁT utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban mellettünk voltak. Gyászoló családja.

*

Szomorú két év telt el, amióta a drága feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ZBORAY ERZSÉBET
(szül. HOFFMAN) itthagyott bennünket. Bánatos férje és családja.