Gyászhírek, 2017. december 21.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. december 21.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak VERES KOVÁCS ATTILA református lelkipásztor elvesztése miatt érzett fájdalmában. Varga Gábor és családja.

Mély megrendüléssel búcsúzunk a nagy hitéletű VERES KOVÁCS ATTILA lelkipásztortól. Nyugodjon békében. Juhász Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, VERES KOVÁCS ATTILA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Pártiumi és Bánsági műemlék és emlékhely társaság.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak VERES KOVÁCS ATTILA elvesztése miatt értett mély fájdalmában. A Dukrét család.

*

A Bihari Református Egyházmegye és a Bihari református Egyházmegye Lelkészértekezlete nevében kívánunk vigasztalódást VERES KOVÁCS ATTILA lelkipásztor elhunyta feletti szomorúságban a fájó lelkű özvegynek, valamint a Nagyvárad-olaszi Református Egyházközség Presbitériuma és a gyülekezet valamennyi tagja számára. Adjon erőt számukra Isten Igéje: „Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk.” (Rm. 6, 7-8).

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, VERES KOVÁCS ATTILA elvesztése miatt érzett mély fájdalmába. A Tudor Vladimirescu Poliklinika dolgozói.

*

„A szeretet soha el nem fogy.” (1 Kor. 13,8) Szívem és lelkem soha el nem múló szeretetével és fájdalmával, az Úr akaratában megnyugodva kísérem utolsó földi útjára 64 éves korában tragikus hirtelenséggel hazaszólított drága férjemet, Veres-Kovács Attilát. Találjon megnyugvást az örök hazában. Temetésére december 22-én 13 órától kerül sor a városi ravatalozótól. „Az Úr adta, az Úr vette el! Áldott legyen az Úr neve”. Gyászoló felesége, Valika.

*„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van reátok.” (1 Péter 5,7) Szívünkben mély fájdalommal, megrendülve állunk drága szerettünk ravatalánál. Isten adjon neki örök nyugodalmat, nekünk pedig vigasztalódást Lelke által. Gyászoló, megtört szívű édesanyja, nővére és családja.

*

„Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább.” (Kosztolányi Dezső) Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága testvérünk, a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkipásztora, Nagytiszteletű Veres-Kovács Attila, földi életének 64. évében, 2017. december 19-én visszaadta lelkét Urának és Megváltójának. Életében fáradhatatlanul, alázatos hittel, bizalommal szolgálta és építette az Isten Anyaszentegyházát 41 éven keresztül, melyből 27 évet az Olaszi Egyházközségben. Emlékét örökre megőrzi a hálás gyülekezet! A Nagyvárad-Olaszi Egyházközség Elnöksége és Presbitériuma.

*

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.” (Zsoltárok könyve 23,1) Fájó szívvel, de szívünkben a feltámadás és az örök élet bizonyosságával, a Teremtő Úr akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága testvérünk, Isten Anyaszentegyházának hűséges szolgája, a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkipásztora, Nagytiszteletű Veres-Kovács Attila földi életének 64. évében, 2017. december 19-én tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét Urának és Megváltójának. Emléke legyen áldott közöttünk!A Nagyvárad-Olaszi Egyházközség Lelkészi Hivatalának munkatársai.

*

„A halál aznap azt súgta neki: A szószéken ma nem állsz egyedül, A szószéken ma én állok veled,
És amikor legjobban tündököl, Elmetszem szavad aranyfonalát.” (Reményik Sándor) Megdöbbenve értesültünk nagytiszteletű Veres Kovács Attila református lelkipásztor elhunytáról. Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, valamint a nagyvárad-olaszi református gyülekezetnek. Rais W. István és családja.

*

Mély megrendüléssel vettünk tudomást szeretett lelkészünk, Veres-Kovács Attila Nagyvárad-Olaszi református lelkipásztor hirtelen eltávozásáról a mennyei seregekhez. Őszinte részvétünk hozzátartozóinak. Az Úr adjon neki örök nyugalmat és megbékélést mindazoknak, akik szerették. A Németh-Rais család.

*

„Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll”. (Jób 19,25.) Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és a nagyvárad-olaszi református gyülekezetnek VERES KOVÁCS ATTILA református lelkipásztor elhunyta miatt érzett közös fájdalmunkban. A feltámadás Urának vigasztalását kérjük a gyászoló szívekre. Fábián Tibor lelkipásztor és családja, valamint a nagyszántói református gyülekezet.

*

Mély megrendüléssel vettünk tudomást Veres Kovács Attila lelkipásztor hirtelen elhunytáról. A jó Isten tartsa meg kegyelmében a mennyei életének minden pillanatában! Akik ismerték, tudják, hogy rászolgált erre. Lélekből jövő mosolya sokaknak hiányzik majd. Isten akaratában való megnyugvást és vigasztalódást kívánunk a hozzátartozó családnak szerette elvesztése miatt. Őszinte részvéttel: A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak és a nagyvárad-olaszi református gyülekezetnek nagytiszteletű Veres-Kovács Attila lelkipásztor szolgatársunk, volt egyházkerületi főjegyző elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.

*

Mély megrendüléssel értesültünk Veres-Kovács Attila lelkipásztor hirtelen elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki családjának a szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Partium Alapítvány nevében dr. Földes Béla elnök.

*

Mély megrendüléssel vettük a hírt, hogy nagytiszteletű Veres-Kovács Attila Nagyvárad-Olaszi lelkipásztor színes egyéniségű munkatárs, régi barát, búcsú nélkül, hirtelen távozott a minden élők útján. Őszinte részvétünket fejezzük ki kedves feleségének és édesanyjának. Emléke legyen áldott!Török Sándor és Dia.

*

„Mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek!” (Kolossé 3,17) Mély megdöbbenéssel vettünk tudomást nagytiszteletű Veres-Kovács Attila Nagyvárad-Olaszi lelkipásztor hirtelen távozásáról. A jó kolléga, munkatárs elmúlása nagy űrt hagy maga után intézményünk alkalmazottainak szívében is. A feltámadás bizonyosságával fejezzük ki őszinte részvétünket drága feleségének és édesanyjának. A Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ munkaközössége.

*

„Minden halállal elvész valami, ami értékes és helyettesíthetetlen!” Megrendülten értesültünk nagytiszteletű Veres-Kovács Attila Nagyvárad-Olaszi lelkipásztor haláláról. Együttérző szívvel osztozunk felesége fájdalmában. Stretea András főgondnok és családja.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.”(János 11, 25) Nagytiszteletű Veres-Kovács Attila tragikus halála miatt, imádságban kérjük Isten bőséges vígasztalását özvegye és gyülekezetünk számára. Az Úr Jézus Krisztus ígéretébe kapaszkodva fejezzük ki gyászunkat szeretett lelkipásztorunk elhunyta miatt. Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Nőszövetsége, Énekkara és I.K.E tagjai.

*

Az Úr Isten adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló lelkészcsaládnak, Veres Kovács Attila
lelkipásztor barátom hirtelen elvesztése miatt érzett fájdalmában. „Mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3,20) Őszinte részvéttel: Pásztor Sándor a Bihar Megyei Tanács elnöke.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, nagytatára, apósra, SCHNEIDER ERVIN RICHÁRDRA (TATI), halálának 7. évfordulóján. ,,Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobog már értünk jóságos szíved. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben élsz és örökké ottmaradsz!” Örökké bánatos lányai Erika és Mónika, unokái, vői.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki ROSMANN ANNAMÁRIÁNAK és családjának a szeretett nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Vékony család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Rosmann Annamária kolléganőnknek nagymamája elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége, munkaközössége és az Eurotrans iroda munkaközössége.

*

„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” Fájó szível emlékezik halálának 29. évfordulóján TÖKÖLI ZSUZSANNÁRA,
családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy drága barátnőm, KOVÁCS POROSZLAI ILDIKÓ a Megyei Tervezőintézet volt tervezője hosszan tartó súlyos betegség után december 19-én az Amerikai Egyesült Államokban elhunyt. Nyugodj békében drága barátnőm. Szűcs Mária.

*

Kegyelettel emlékezünk BALOG FERENC oly hirtelen távozott kedves barátunkra, aki igaz, szolgálatkész és hitben járó ember volt. Isten adjon vigasztalást szeretettel családjának. Zsigmond József és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a PÁLL JENŐ barátunknak nagyon szeretett felesége, PÁLLNÉ BARTOS DOINA elvesztése miatti mély fájdalmában. Násznagyai Moldován Gellért Lajos, Mónika és gyerekei.

*

„Az Úr legyen veletek!” VERES-KOVÁCS ATTILA, ID. CSEKÖ JÓZSEF, VÂNTURACHE MIHAI, PANTE VIOREL, DUMA ELISABETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „ Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Hálás szívvel és örök szeretettel emlékszünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagytatára, SZILÁGYI BÉLÁRA (Kiskereki, élt 48 évet) „Negyed évszázadban nagy fájdalmat cipelünk, Úgy erezzük megszakad a szívünk. Arcunk fürdik a bánatnak vizében, Könnyezzük a némaság sötétjében. Ma sem értjük miért szólított el az ég? Reád oly sok csodás év várt volna még. Bár nem akartál, de elmentél hamar, Minket azóta is a gyász leple takar. Tudjuk két szemed most is figyel, Emléked őrizzük soha nem feledjük.” A család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem ma 1 éve elhunyt feleségemre, BOROS PÉTERNÉRE
(LILI), aki 62 együtt töltött év után itthagyott engem egyedül. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerető férjed Péter.

*

Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezzünk a szeretett gyermekre, testvérre, HEGYI LAJOSRA (Szentjános), aki december 21-én lenne 47 éves, de a kegyetlen halál elrabolta tőlünk. Örökké a szívünkben maradsz. Örökké tartó szeretetünk őrködjön sírod felett, míg élünk, őrizzük emléked. Nyugodj békében. Szerető nővéred Ica és az egész család.

*

Megtört szívvel emlékezünk FORRAY ZSOLTRA halálának 2. évfordulóján. Az idő múlik, de a fájdalom nem csitul, / Ha beírjuk nevét a porba elfújja a szél, / Ha beírjuk a nevét a kőbe belepi a dér, / Ha beírjuk a nevét szívünkbe ott örökké él.” Anyja Gyöngyi, testvére Tibor és a család.

*

A Caritas Catolica munkaközössége és a Szent Erzsébet Idősotthon lakói mély megrendüléssel vették tudomásul nagytiszteletű VERES KOVÁCS ATTILA református lelkipásztor hirtelen eltávozását. Nem szűnő hálával a katolikus intézményben tett többéves szolgálatáért, örökre szívünkbe zárva alakját, mélyen megindító beszédeit és kivételes orgánumát, őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak – özvegyének Valikának és édesanyjának Zsuzsa néninek.

*

Megrendült érzésekkel búcsúzom tőled ATTILA, emberséged példaértékű volt nagyon sok léleknek. Emlékedet szeretettel őrizzük. Részvétünk a gyászoló családnak! A Mendli család.

*

„Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!” (90. Zsoltár 1) Mély megdöbbenéssel és gyásszal a szívünkben fejezzük ki fájdalmunkat VERES KOVÁCS ATTILA, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium alapító tagja, volt iskolalelkésze és az anyaegyházközség, a Nagyvárad Olaszi lelkipásztorának hirtelen bekövetkezett halála miatt. A kegyelmes Isten, az Ő egyszülött Fiában, a feltámadott Jézus Krisztusban vigasztaló Szentlelkével legyen a gyászoló család és a megszomorodott gyülekezet hajléka. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium tanári kara, diáksága és munkaközössége.

*

Megrendülten értesültünk nagytiszteletű VERES KOVÁCS ATTILA lelkipásztorunk haláláról. Őszinte együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában. Nagy Tibor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, VERES KOVÁCS ATTILA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Dull Olga és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VALIKÁNAK szeretett férje, Nagytiszteletű lelkipásztor VERES KOVÁCS ATTILA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Lakatos Péter és családja.

*

VALIKÁVAL, társa – VERES KOVÁCS ATTILA, lelkipásztor elvesztése miatt érzett fájdalmában osztozunk. A Dobos család.

*

Mély megrendüléssel értesültünk a hőn szeretett és tisztelt N.T. VERES KOVÁCS ATTILA lelkipásztor haláláról. Ezúton kívánunk vigasztalódást szeretett családjának és gyülekezetének azzal a reménységgel, hogy „Boldogok, akik az Úrban halnak meg.” A belvárosi magyar baptista gyülekezet Énekzenekara.