Gyászhírek 2016. május 27.

Gyászhírek 2016. május 27.
Ha lelkünkben lehull egy csillag,/ nyomába égő seb fakad,/ de vér- rubinttól fényes útja,/ örökre fáj a fény alatt. (W.A.) Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és testvérre, BÖRDŐS ALBERTRE (Bors) halálának 1. évfordulóján. Akiket szeretünk, már a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Örökké bánatos családja.


Ezúton kérünk elnézést a családtól a tegnapi hirdetésben történt elírás miatt. Az apróhirdetési osztály.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a szentjobbi római katolikus közösségnek TEMPFLI JÓZSEF
nyugalmazott megyés püspök, szentjobbi apát elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A feltámadás Urának vigasztalását kérjük a gyászoló szívekre. A szentjobbi református közösség nevében: Fábián Tibor lelkipásztor.

*

Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten értesült TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott megyés püspök úr haláláról. Hálás szívvel emlékezünk arra a gondoskodó szeretetre, felelősségvállalásra, amellyel mellénk állt, iskolánkat támogatta. Elkötelezettsége, magyar közösségünkért vállalt hűséges szolgálata megtartó példaként marad meg mindannyiunk szívében! Emlékét kegyelettel megőrizzük!

*

„Csak a test távozott, a lélek itt marad valamennyiünkkel,/ Akik emlékeznek, gondolnak arra, akitől búcsút vesznek.” (Gárdonyi Géza) Őszinte részvétünket fejezzük ki a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek és a gyászoló családnak Exc. TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott megyés püspök elhunyta alkalmából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok.

*

Megrendüléssel értesültünk EXC. TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott megyés püspök elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek és a gyászoló családnak.
Blaga Vasile és Violeta.

*

„Én, János, szózatot hallottam az égből. Azt mondta nekem: Írd fel: Az Úrban elhunytak már most boldogok! Igen, –mondja a Lélek– megnyugosznak szenvedéseiktől és elnyerik jócselekedeteik jutalmát.” (Jelenések 14,13) Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva szeretnénk ezen gondolatokkal búcsút venni TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott megyés püspöktől, aki e földi életben a jó harcot megharcolta, és az Isten által kijelölt pályát végigfutotta. Kérjük a Mindenhatót, hogy jutalmazza meg a mennyei dicsőség megérdemelt koronájával. Nyugodjon békében, Isten szent Nevében! Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége.

*

Imáinkkal búcsúzunk EXC. TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott megyés püspöktől. Nyugodjon békében!
A Szent Rita Nőszövetség tagjai.

*

„Minél nagyobb a hatalmam, annál inkább köteles vagyok, és eszerint fog Isten megítélni, szolgálni, nem pedig uralkodni. Ha ezt megtartjuk, az fogja előbbrevinni a világot” – mondta egyik utolsó interjújában
TEMPFLI JÓZSEF megyés püspök, akitől tisztelettel búcsúzik az MTVA nagyváradi tudósítói nevében Villányi Zoltán.

*

Isten akaratában megnyugodva vettük tudomásul Exc. TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott püspök úr elhunytát. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A ferences testvéri közösség.

*

Megrendült szívvel vettem tudomásul Exc. TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott püspök úr elhunytát. Őszinte részvétemet fejezem ki a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek és a gyászoló családnak.
Duma István.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PLAINER VALÉRIA volt osztályfőnöknek szeretett férje elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az 1994-ben végzett XII. T. osztályközössége.

*

Mindenható Örök Atyánk magához szólította TEMPFLI JÓZSEF Őexelenciáját, nagyváradi katolikus püspök urat. Átélünk egy fájdalmas elválást, de reméljük az öröklétben a viszontlátást. Kérem a jó Istent, fogadja örök kegyelmébe! Dr. Al. Georgescu.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett édesapára és keresztapára, BRADÁCS JÁNOSRA
(Margitta) halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút kedves nászunktól, BÁLINT JÓZSEFTŐL, aki türelemmel viselt hosszú és súlyos betegség után örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Székely István és felesége, Rózsika.

*

A nagyváradi 3-as számú líceum 1965–1966-ban végzett diákjai az 50 éves érettségi találkozójuk alkalmából tisztelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és osztálytársaikra, Boros Orbán Boldizsár, Topsál Anna, Vass László, Bede Margit, Cseke Ferenc, Darvas Dezső, Hamburg Péter, Kupás Lajos, Ökrös Margit, Szántay Mária, Weisz György, Szilágyi Ella. Nyugodjanak békében.

*

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatom, hogy szeretett férjem,
PÁPA JENŐ (Bors) életének 63. évében örök nyugalomra tért. Temetése május 27-én (pénteken) d.u. 14 órától a borsi kápolnából. „Sohasem panaszkodtál, pedig nagyon beteg voltál, csak a családodra gondoltál, hogy nekünk szomorúságot ne okozzál. Fogtuk a kezed, bíztunk, reménykedtünk, talán szeretetünkkel megmenthetünk. Te nem haltál meg, mindig velünk leszel, ha majd csillagod ránk ragyog, érezned kell, úgy élünk, ahogy te akarod.” Feleséged Kati.

*

Búcsúzunk szeretett édesapánktól, PÁPA JENŐTŐL, akinek életének 63. évében jóságos szíve megszűnt dobogni.
„Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz mint a csillagok.
Drága, jó szívét, két dolgos kezét
Áldd meg Atyám,
S mi megköszönjük, hogy ő lehetett
A mi szeretett édesapánk.”
Búcsúznak tőle lányai: Edina, Heni, Anett, vejei Tivadar, Attila, Jancsi és imádott unokái Dominik, Regina és Zsófi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a PÁPA családnak szerettük, PÁPA JENŐ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Keresztleánya Noémi, férje Attila és kislányuk Nórika.

*

Őszinte részvétünk PLAINER VALÉRIÁNAK és családjának szerettük, PLAINER LAJOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Szikszai család.

*

Őszinte részvétünket VALINAK és lányának, ZSUZSÁNAK mély gyászukban a férj, apa, PLAINER LAJOS halála miatt. Nyugodjon békében! A volt 5-ös Líceum 1966-ban végzett XI.E és XI.F diákjai.

*

Megrendülve értesültünk nagyrabecsült barátunk, PLAINER LAJOS nyugalmazott agrármérnök eltávozásáról az örök mezők csendes birodalmába. Osztozunk a család mély gyászában, nyugodjon békében! A Szentmiklósi család.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett, drága keresztfiunkra, ID. TÓTH ATTILÁRA
(Biharszentjános), aki 6 éve váratlanul örökre itthagyott bennünket. Míg éltél, nagyon szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk. Bánatos keresztszüleid.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk drága halottainkra haláluk évfordulóján. TÓTH MIHÁLY
10 éve és ID. TÓTH ATTILA (Biharszentjános) 6 éve, hogy örökre itthagytak bennünket. „Minden mulandó ezen a világon /Mint a harmat a letört virágon/ Csak egy van ami a sírig vezet,/Szívünkben az örök emlékezet./ Minden virág beszél, amit sírotokra teszünk,/ Elmondja nektek, hogy mennyire szeretünk. / Hiába teszünk rátok virágot,/ Eltemettük veletek az egész világot./ Az idő múlik, feledni nem lehet,/ Szívünkben őrizzük drága emléketeket./ Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom/ Emléketeket őrizze béke és nyugalom./ Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/ Örökké őrizzük szívünkben őket.” Nyugodjatok békében, ezt kívánja néktek a szerető családotok.

*

Fájó szívvel, mély fájdalommal emlékezünk halálának 10. évfordulóján TÓTH MIHÁLYRA (élt 72 évet).
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, /Emlékét őrizze béke és nyugalom. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Örökké őrizzük őket.” Gyászolja menye, unokája és nászasszonya.

*

Könnyekkel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága férjre, édesapára és vőre, ID. TÓTH ATTILÁRA (élt 47 évet, Biharszentjános), aki ma 6 éve hagyott itt bennünket. „Nem lesz már nap az életemben,/ Hogy nem lesz könny a két szememben./ Sír a lelkem, gyászol a szívem/
Mindig fájni fog, hogy itthagytál engem!/Miért van az, hogy aki elmegy,/Az nem jön vissza többé?/ Egy emlék marad, mely élni fog örökké!/Köszönöm, hogy éltél, és oly nagyon szerettél,/ Köszönöm, hogy lelked a lelkembe írtad, /Mert nincs felettünk hatalma a sírnak!/Örök az arcod, nem száll el szavad,/ Minden mosolyod a lelkemben marad!/ Semmi sem változik, marad minden úgy mint régen,/ Mert te, voltál és maradsz örökké/ Az én végső menedékem./ Sírod előtt áll szerető családod/ Pihenj békében, legyen szép az álmod!” Örökké bánatos felesége, fia és anyósa.

*

60 éves érettségi találkozónk alkalmából hálával és tisztelettel emlékezünk elhunyt igazgatónkra, tanárainkra, valamint osztálytársainkra. A nagyváradi középiskolában 1955–56-ban a X.A és X.B osztályában érettségizett öregdiákok.

*

Könnyekkel küszködve emlékezem férjemre, HEGYI JÁNOSRA (GÓBÉ, volt fatelepi fuvaros),
aki hat hónapja súlyos szenvedés után örökre itthagyott. Szeretetem irántad örök, gyászollak ameddig élek. Szerető feleséged Erzsike.

*

Szomorú hat hét telt el, amióta drága édesanya, anyós, nagymama, KISS ANNA itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lányai, veje és unokái.

*

Szeretettel emlékezünk TARSOLY LAJOSNÉRA (szül. CSER ILONA, Szentjános), aki ma 2 éve elköltözött az Örök Hazába. Emlékét szeretettel őrizzük szívünkben. Szeretett férje és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagytatára, HÓDAS SÁNDORRA (Bors),
aki ma 6 hete örökre itthagyott bennünket. „Virágot viszünk egy néma sírra,/De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk,/Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” Bánatos felesége, lánya, veje, 2 unokája.

*

Fájdalommal teli, szomorú tizenhat év telt el, amióta egyetlen, imádott fiam, HARSÁNYI LÁSZLÓ-JÁNOS jóságos, szerető szíve megszűnt dobogni. „Olyan csend van így nélküled,/hogy szinte hallani amit utoljára akartál mondani.” Nyugodjon békében! Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Örökké bánatos édesanyja, Böbe.

*

Szeretett férjemnek, POP EMILIÁNnak, drága tatukámnak Istentől megáldva kívánok Emil-nap alkalmából örök pihenést és az Úr Jézus legyen a drága lelkeddel. Szerető feleséged.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, ID. ILYÉS FERENCRE halálának 12. évfordulóján. „Ülök és nézegetek rólad egy képet,/S közben felidézek egy régi emléket./Könnyeim mögött látom arcodat,/Szívem fáj, tisztán hallom hangodat./Számunkra te sosem leszel halott,/Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló fia Jancsi, menye és unokája Alice.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára, ILLÉS JÓZSEFRE
(Fegyvernek), akit ma 17 éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál és a szeretett anyára, anyósra, nagymamára, ILLÉS ETELKÁRA (szül. KAPUSZNYÁK), aki 15 hónapja itthagyott minket. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben a fájdalom és a szeretet./Szomorú az út, mely sírotokhoz vezet,/Isten őrködjön pihenésetek felett.” Nyugodjanak békében! Szerető lányai: Ani, Piri, Eti és családjaik.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 16 éve tragikus hirtelenséggel elvesztettük egyetlen gyermekünket, PÉK ERIKÁT (élt 18 évet.) „Bús a temető csendes suttogása,/Oda megyünk hozzád, ez marad csak hátra./Minden virág beszél amit sírodra teszünk,/Elmondja neked, hogy mennyire szerettünk./Hiába teszünk rád virágot,/Eltemettük veled az egész világot.” Nyugodj békében, te drága lélek! Örökké bánatos szüleid.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, BARABÁS IRÉNKÉRE (Magyarkakucs). „Hat hónappal ezelőtt egy novemberi napon,/A kegyetlen sors, egy váratlan pillanat, megállította szívedet,/Melyben nem volt más, csak jóság és szeretet./Te, aki a családodért mindent megtettél,/Te, aki nem kértél, csak adtál,/Egy napon mindent itthagytál./Téged elfeledni nem lehet,/Csak letörölni az érted hulló könnyeket.” A bánatos család.

*

Szomorú hat hét telt el, amióta a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KOZMA JÓZSEFRE
emlékezünk. „Egy tavaszi napon életed véget ért,/Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél./Hiába borul rád a temető csendje,/Szívünkben élni fogsz mindörökre./De az élet csendben megy tovább,/Emlékedet megőrizzük egy életen át.” Bánatos felesége Juci, lánya Edit, veje Szabolcs, unokája Tamás, unokamenye Brigitta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre és édesapára, SOMOGYI KÁROLYRA, akit 16 éve kísértünk utolsó útjára. Nyugodj békében drága lélek! Felesége Teri és egyetlen lánya Mónika.

*

Kegyelettel gondolok szeretett szüleimre, ID. KECZELI MIHÁLYRA és KECZELI MÁRIÁRA haláluk 27. illetve 23. évfordulójára, valamint testvéreimre, KECZELI TIBORRA és IJF. KECZELI MIHÁLYRA
haláluk 3. illetve első évfordulóján. Nyugodjanak békében! Megemlékezik Fazekas Gizella, Emese, Attila, Eszterke.

*

Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. (Jób 19,25) Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, BIRÓ MARGARÉTA (MANYI NÉNI, szül. BOROS) életének 88. esztendejében megtért Teremtő Urához. Temetésére 2016. május 27-én, pénteken 13 órakor kerül sor a gyantai református templomtól. Búcsúznak tőle lánya, veje, unokája és annak felesége, dédunokája. A.B.F.R.A.

*

A Szentlélek vigasztalását kívánjuk RÁKSI JÁNOS presbiterünknek és családjának a szeretett édesanya, nagymama, anyós elköltözése alkalmából. Nagyvárad-Olaszi Presbitérium.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett férj, édesapa és nagyapa, SZŰCZ ISTVÁN (Telegd) 22 évvel ezelőtt május 28-án örökre itthagyott bennünket. Nagyon akartam élni még, / Érezni szívetek melegét. / Nem adta a sors nekem, / Elrámolta az életem. Örökké bánatos felesége Mária, lánya Marika és unokája Ioana.

*

Szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, ID. NAGY SÁNDORRA (Mezőfalva) halálának 17-ik, és
ÖZV. NAGY ERZSÉBETRE halálának 8. évfordulóján. „Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől. Nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.” (Páll II. Lev.) Csendes nyugodalmuk fölött őrködjön a hálánk és szeretetünk. Fájó szívű családjuk.

*

Fájó szívvel búcsúzom fiamtól, Megyeri Attilától. Temetése a nagyváradi temető városi kápolnájából május 27-én 11 órakkor. Édesapja László.

*

Szívünk teljes szeretetével és tiszteletével emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára és nagytatára,
NAGY SÁNDORRA (az Încălţămintea volt szabásza) halálának 30. évfordulójţn. Emléket míg élünk, őrizzük. Szerető felesége Sarolta, fia Sanyi és családja, lánya Éva és családja.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk drága szerettünkre, TURCSÁNYI ILONÁRA (nyug. igazgató – óvónő), aki hat hónapja hunyt el. Nyugodj békében. Örökké sirató férjed Ernő, gyermekeid Csicsi és családja Magyarországról, Edda és családja Kanadából.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, BÁLINT JÓZSEF életének 67. évében elhunyt. Temetése pénteken, május 27-én Hegyközújlakon a református kápolnából 16 órakor lesz. Soha el nem feledjük. A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, testvér és nagybácsi, PLAINER LAJOS
ny. agrármérnök, rövid, súlyos szenvedés után, május 20-án elhunyt. Hamvait május 28-án d.e. 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

Hálás szívvel búcsúzunk TEMPFLI JÓZSEF püspök úrtól. Nyugodjon békében. Jobbágy Ilona és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a PLEINER és a CSUCSUJ családoknak, a szeretett férj, apa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Hoffman család.

*

„A halál elfogadása a legkiválóbb bűnbánati cselekedet és imádság.” (Lk. 5,27-32) ZSIGA MARGIT,
MADAR IOSIF, PRECUP ROZALIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.