Gyászhírek 2016. január 5.

Gyászhírek 2016. január 5.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett TOLVAJ JÓZSEF (Hegyközszentmiklós) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Nagy Károly és családja.


Örökké él arcod, nem száll el szavad, mosolyod szívünkben örökké megmarad. Szomorú 9 év telt el már azóta, hogy visszaadta lelkét Teremtőjének drága, jó fiam, és testvér, STEFI. Küzdött, még tudott, még volt ereje, de a végzet őt is utolérte. Gyönyörű szemében a fény még csillogott, még az utolsó napokban is csak mosolygott. Semmi mást nem akart ő, csak élni még! Hosszú útra ment, és csillagok vezetik, vezetik útját, amíg csak álmodik. Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép. Súgják meg a csillagok üzenetünk. Mondják meg neki, hogy mennyire szeretjük és soha-soha nem feledjük! Isten országa legyen a te hazád.
Bánatos édesanyja Kati és húga Bety.

*

Mély fájdalommal tudatjuk a kedves rokonokkal és ismerősökkel, hogy a legdrágább feleség, édesanya, anyós és nagymama, DEÁK ROZÁLIA Ausztráliában elhunyt. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle férje Zoltán, fiai Zoli és Tibi családjaikkal.

*

Ifjúságunktól hajlott korunkig összefonódott életünk és meghitt barátságunk szép emlékeivel búcsúzom
BERECZ JULIÁNNÁTÓL (Pósalaka). Fáj, hogy elmentél, hiányozni fogsz! Varga Soós Juliánna és fia Laci.

*

„Az emlékezés kincs, mert a szeretet élteti, minden emlékezés arra int, hogy egyszer mi is emlékké válunk valakinek a szívében.” A viszontlátás reménységével búcsúzom attól a nemes lelkű asszonytól,
BERECZ JULIÁNNÁTÓL (Pósalaka), aki régen meghalt édesanyám helyett engem is gyermekeként szeretett. Vigasztalódást kívánok a Berecz, Bónis, Kohelka és Dr. Bembea Marius családoknak. Barlán Julia lelkipásztor.

*

Megtört szívvel veszünk végső búcsút a legdrágább férjtől, édesapától, HOFFMAN RICHÁRD ROLANDTÓL (élt 49 évet), aki türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében, drága lélek. Búcsúzik felesége Kati és imádott lánya Ingrid.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal búcsúzom szeretett fiamtól, IFJ. HOFFMAN RICHÁRD ROLANDTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Mérhetetlen fájdalommal, szerető édesanyja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú, édesapa, testvér, sógor és keresztapa, IFJ. HOFFMAN RICHÁRD ROLAND életének 49. évében súlyos betegségben elhunyt. Temetése január 6-án 13 órától a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. A gyászoló, bánatos család.

*

Fájdalommal megtört szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől, HOFFMAN RICHÁRD ROLANDTÓL,
akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Testvére Robi, sógornője Andi és szeretett keresztfia Dávid.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága vejünktől, HOFFMAN RICHÁRD ROLANDTÓL, aki türelemmel viselt betegségben hunyt el. Drága mosolyod, léted örökké szívünkben marad. Bánatos anyósa és apósa.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, HOFFMAN KATÁNAK és családjának a szeretett férj és édesapa, HOFFMAN ROLAND elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Munkatársai a Nagyváradi Polgármesteri Hivatalból.

*

Megrendülten értesültünk a szeretett HOFFMAN ROLAND korai elhunytáról. Együttérzéssel és őszinte részvéttel osztozunk a család nagy fájdalmában. Csucsuj István és Piroska.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló HOFFMAN családnak szerettük, HOFFMAN ROLAND
elhunyta miatt érzett fájdalmában. Fájó szívvel búcsúzik tőle Barcsa Gyula és családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a bánatos családnak drága barátunk, RICHI elvesztése miatti fájdalmában. Barátja Jenő és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a bánatos HOFFMAN családnak a szeretett fiú, apa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Béke poraira. Csóka Gyula és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki sógorunknak HOFFMAN ROBINAK és családjának a szeretett testvér elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Béke poraira. Robi, Kinga és Tomika.

*

Együttérzésünket fejezzük ki vejünknek, ROBINAK és családjának a szeretett testvér, ROLI elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. Marika és Paul.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HOFFMAN családnak a szeretett fiú, apa, sógor, keresztapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. Antal Béla és Lukács Gyöngyi.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút HOFFMAN RICHÁRD ROLANDTÓL és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Marika és Jóska Aranyosgyéresről.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, ROLITÓL. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Őt soha el nem felejtő sógora István, Erika és kislányuk Yvette.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága ROLIKÁTÓL. „Ő már ott van, hol nincs fájdalom,/ emlékét őrzi béke és nyugalom.” A jó Isten őrködjön pihenésed felett. Nagynénéd Cuni, unokatestvéreid Mazsi, Gyuri, Lia.

*

Mély megrendüléssel vettünk tudomást barátunk és kollégánk, HOFFMAN ROLAND haláláról. Őszinte részvétünk családjának. Nyugodj békében! A Nagyváradi Német Demokrata Fórum.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára, dédmamára,
ANTAL MÁRIÁRA (szül. SZÉKELY), akinek jóságos szíve, kedves mosolya 15 éve már csak az emlékeinkben él. Szerető férje, gyermekei, unokái és dédunokái.

*

Megrendülve búcsúzunk szeretett unokatestvéremtől, ID. GULYÁS LÁSZLÓTÓL. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében.
Sinkó Béla és családja.

*

Drága nagynénink, BERECZ JULIANA 88 éves korában elhunyt. Élete sok nehézséggel és szenvedéssel volt tele, de ő erre jósággal és nagylelkűséggel válaszolt, ami szimbolikussá vált családja és Pósalaka közössége számára. Isten nyugtassa békében! A Bembea család.

*

„Téged elfelejteni nem lehet / Meg kell tanulni élni nélküled.” HOFFMAN RICHÁRD ROLAND,
HERA CATALINA, SKRIPEK VERONIKA, GULYÁS LÁSZKÓ FERENC, BERECZ JULIÁNNA,
ÖTVÖS ROJITA, GROZAVU ANA – VIORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal, szeretettel és tisztelettel emlékezem drága férjemre, Ifj. NAGY ANDRÁSRA (Szentimre) halálának 1. évfordulóján. „Meghalt a lélek mely élni vágyott,/egy áldott kéz, mely dolgozni imádott./ Míg köztünk voltál mi nagyon szerettünk,/hiányzol nagyon, soha nem feledünk./Nem halványul szívünkben drága emléked,/soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted./Mert te számunkra nem leszel halott,/örökké élni fogsz mint a csillagok.” Fájdalommal emlékezik rád családunk minden egyes tagja, keresztfiad és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, férjre, testvérre és nagybácsira,
Ifj. NAGY ANDRÁSRA (Szentimre) halálának 1 éves évfordulóján, és Id. NAGY ANDRÁSRA
halálának 9. évfordulóján. „Tiétek a csend és nyugalom,/miénk a könny és a fájdalom./Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/legyen sírotokon Isten, áldása. Az örökké gyászoló család.

*

„Ki a temetőbe nagyon sűrűn járunk,/a sírod előtt szomorúan állunk,/panasszal, kéréssel tele van a szívünk,/de te már nem hallhatsz meg minket./Nem maradt már nekünk csak ez a sírhalom,/emléked és az örök fájdalom./Hulló könnyeinkkel öntözzük sírodat./Áldja meg az Isten porladó hamvadat.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, Id. GÁLL LÁSZLÓRA
halálának 5. évfordulóján. Örökké bánatos felesége Erzsike, fia Laci, lánya Gyöngyike, veje Jancsi, menye Hajnalka, unokái Gabriella, Renáta és Dávidka.

*

Örök szeretettel a szívünkben emlékezünk a szerető férjre, gondoskodó édesapára, apósra, pótolhatatlan nagyapára, KISS ÁRPÁDRA (Éradony) halálának első évfordulóján. „Bús a temető csendes susogása,/ oda megyünk hozzád, ez maradt már mára./Virágot viszünk néma sírodra,/de téged sajnos nem hozhatunk vissza./Feledni téged nem lehet,/csak megtanulni élni nélküled./Két kezed munkáját mindenütt látjuk,/emléked, míg élünk, szívünkbe zárjuk./Hogy egy férj, édesapa, nagyapa mily drága kincs,/csak az tudja, akinek már nincs./Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/legyen sírodon Isten áldása./Őrködj felette édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Szerető családja.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KOVÁCS ANTALRA halálának első évfordulóján. „Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott,/megpihent az áldott kéz, mely értünk dolgozott./Számunkra te nem leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Bánatos felesége Anna, lányai Ildikó és Erika, fia Öcsi, vejei Jóska és János, unokái Renáta és Évike.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága sógorra, KOVÁCS ANTALRA halálának első évfordulóján. „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak el az évek./Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/emlékét őrzi béke és nyugalom./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/míg élünk, őrizzük őket.” Sógora: Szabó András.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HOFFMAN családnak szerettük, HOFFMAN ROLAND
elhunyta miatt. Lukács György és Lukács József családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett családtagunk, VESZA ROZÁLIA ANIKÓ (szül. CSEKE) tragikus hirtelenséggel, életének 47. évében elhunyt. Temetése 2016. január 5-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, BERECZ IULIANA 88 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2016. január 6-án 13 órakor Pósalakán (131. szám). Bánatos testvére Maria és sógora Pali.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy édesapánk, GULYÁS LÁSZLÓ FERENC január 3-án rövid betegség után 72. életévében elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnából január 6-án 12 órakor.
Fájó szívvel búcsúzik tőle lánya Tünde és élettársa Gabi, fia Laci és barátnője Hajni.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett testvérem, GULYÁS LÁSZLÓ FERENC
2016. január 3-án 72. életévében elhunyt. Temetése 2016. január 6-án 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodj békében! Búcsúzik tőle szerető testvére Irénke.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, TASI ANDRÁSRA halálának 22. évfordulóján. Emléked örökké szívünkben marad. Felesége, fiai, lánya, veje.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HOFFMAN családnak, a szeretett feleségének, KATIKÁNAK és lányának, INDGRIDNEK a szeretett férj és édesapa, HOFFMAN ROLAND elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Melinda és Fred, Dódi és családja és Kati néni.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk drága barátunktól, HOFFMAN ROLANDTÓL. Örök álma fölött őrködjön a béke és a szeretet! Mély együttérzésünket fejezzük ki feleségének, KATINAK és imádott lányának, INGRIDNEK. Tibi, Krisztina, Réka és keresztfia Tamás.

*

Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára,
BALOGH BÉNIRE, akinek ma egy éve, 2015. január 5-én dobbant utoljára drága szíve. Hamar elmentél, szükség lett volna rád, nem is tudod milyen üres nélküled a világ. Itt állunk sírodnál némán, csendesen, fájó sebet hagytál mindenkiben. Szívedben te mindent megtettél értünk, s a halál lett a vége. Kérjük szépen a jó Istent, tartson kegyelmébe. Bánatos felesége Rózsika, leánya Erika, veje Salva, imádott kis unokája Leyna, fia Zsolt és menyasszonya Tündike.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett gyermekünktől, BORSOS JÓZSEFTŐL (élt 53 évet). Temetése január 6-án 14 órától a városi ravatalozóból. Bánatos szülei.