Fiatal kutatók Kreatív délutánja

Fiatal kutatók Kreatív délutánja
Pénteken zajlott a Kreatív délután elnevezésű rendezvény. A tanácskozás központi témája a nagyváradi és a Bihar megyei tudományos élet volt.

A fiatal doktoranduszok, egyetemi oktatók, illetve egyéb érdeklődők nemcsak felvetették az általuk problémásnak vélt dolgokat, de megoldási javaslatokkkal is előálltak.

Tudomány és kultúra kéz a kézben

A RODOSZ Bihar által jegyzett rendezvény helyszínéül a nagyváradi vár szolgált. Az esemény előtt a résztvevők megtekintették az egyháztörténeti kiállítást. A minket vezető Mihálka Nándor, régészt pedig jó alaposan kifaggattuk a vár felújításáról és annak új funkcióiról is. Bár számos megoldatlan kérdés van még, úgy tünik, hogy épített örökségünk végre a város (magyarságának is) kultúrális, tudományos életét szolgálhatja. Ezekkel a gondolatokkal hagytuk el a kiállítótermet és sétáltunk át az I. épületbe ahol sor került a kreatív délutánra.

Célok és irányelvek

A megjelenteket házigazdai minőségében Tőtős Áron köszöntötte. Ezt követően beszámolt a tavaly év végén újjá alakult RODOSZ Bihar megyei szervezetének idei évi tevékenységeiről, majd ismertette a programpontokat. Ennek megfelelően különböző témák kerültek felvetésre. Az önreflexió jegyében, elsőként definiálták, hogy melyek a legfontosabb irányelvek és célok. A szervezet szükebb értelemben a Bihar megyei, tágabb értelemben partiumi doktoranduszok és fiatal kutatók (mesterisek, már fokozatott szerzettt személyek) szakmai és érdekképviseleti szervezete. De tekintettel az utánpótlásra, figyelembe kell venni a fiatalabbakat is. Őket is be kell vonni a tevékenységekbe. Hasonlóan a már fokozatott szerzett oktatók és kutatók (egyetemek) partnerségét is el kell nyerni. A fiatalok ambiciója akkor tud igazán kibontakozni, ha az párosul az idősebb generáció szakmai tapasztalatával. A résztvevők közül mindenki egyetértett abban, hogy a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének a szakmaiságra, érdekképviseletre, nyitottságra, párbeszédre és partnerségre kell törekednie. Egyben vitafórumnak szerepét is be kell töltenie, ahol a különböző nézőpontok és elképzelések ütközhetnek. Az emberek hajlamosak leegyszerűsíteni a különböző folyamatokat. Ugyanakkor számos az erdélyi magyar társadalmat, vagy szűkebben a megyére, Nagyváradra vonatkozó kérdéseket hajlamos egyoldalúan megítélni holott szükség lenne a közös ügyek társadalmi, szakmai vitájára. Végül de nem utolsó sorban hangsúlyozták, hogy a folyamatokban kell gondolkodni. Ennek a jegyében elengedhetetlen egy jól működő szakmai, tudományos háló kiépítése. A szervezetnek – a szó pozitív értelmében vett – elit, értelmiségi gyűjtőhelyévé és támogatójává kell vállnia, amely kiegészíti az egyetemi oktatást.

Problémás kérdések – érzékeny pontok

Struktúrális kérdések. A résztvevők sokszínűségéből és nyitottságából adódóan (jelen volt egyetemi oktató, doktorandusz, tudomány és kultúra iránt érdeklődő személy) sorra kerültek elő a megoldatlan kérdések illetve problémák. Bár konkrét példák hangzottak, sok esetben kiderült, hogy nem helyi vagy régiós szintű, hanem olyan struktúrális problémákról, viszonyokról van szó, amit, csak helyben nem lehet megoldani. A résztvevők bármenyire is a felsőoktatás csúcsaira (mesteri és doktori oktatás, esetleg posztgraduális képzés) fókuszáltak kiderült, hogy számos probléma az oktatási rendszer alsóbb szintjein jelentkezik. A versenyképes szakmailag és az „életre” is felkészült kutató, gazdasági vagy egyéb szférában tevékenykedő személy kinevelése csak akkor lehetséges ha képzése biztos pilléreken nyugszik. Konkrétan kiemelhető a közoktatás színvonalának és versenyképességének romlása. De nem tekinthetünk el a demográfia folyamatoktól sem, amelynek eredménye a népességcsökkenés, vagy a falusi környezetből származó személyek hátrányosabb helyzete a városival szemben. Az egyre inkább globalizálódó piacon problémát jelent a megfelelő szakmának a kiválasztása is.

Helyi problémák

Mint kiderült az oktatón is múlik, hogy az adott személy továbbtanul vagy sem. Itt problémákant említhető a mentorálás, a tutoriális rendszer hiánya vagy annak nem megfelelő működése. Ez azért jelent óriási problémát mert a doktori képzés lényegében tanár és diák együttműködésén alapszik. Számos példa hangzott el arra vonatkozóan, hogy a témavezető tanár nem megfelelően foglalkozik a diákjával esetleg visszaél helyzetével. Bár mindig vannak kivételek, de a fentebbi megállapítás igaz a Nagyváradi Egyetem doktori képzésére, ahol vannak olyan szakok, ahol egyáltalán nincs tutoriális munka. A Partiumi Keresztény Egyetemen nincs doktori képzés, de ott is lenne mit javítani a képzések színvonalán.

A doktori képzésre jelentkező személyek kötelezettségeikkel még úgy ahogy, de jogaikkal nem nagyon vannak tisztábban. Itt említhetjük a különböző ösztöndíj lehetőségeket és az azokkal kapcsolatos kérdéseket. Fontos tehát az érintett személyek tájékoztatása. Ide kapcsolódik az elvándorlás kérdése is. Nagyvárad földrajzi pozicíójából adódóan kibocsájtó városnak számít. Legalábbis ami a doktori képzést illeti. Számos nagyváradi hallgató kezdi meg tanúlmányait Budapesten, Debrecenben, Kolozsváron vagy akár még távolabbi városban. Ami jó hír, hogy a továbbtanuláshoz köthető elvándorlás ideiglenes. Az érintett személyek arról számoltak be, hogy külföldre csupán szakmai továbbképzésük miatt távoztak. Életüket viszont itthon képzelik el. A szülőföldhöz való ragaszkodás és a tenni akarás általános trend a doktoranduszok körében. Ezt mindenki megerősítette. Ehhez azonban olyan körülményekre van szükség Nagyváradon és a megyében, amely lehetővé teszi az itthonmaradást. Úgy véljük nem szükséges ecsetelni annak fontosságát, hogy egy jól képzett tehetséges és ambiciókkal teli fiatal szakember milyen nagy mértékben járulhat hozzá a város és falvak fejlődéséhez. Továbbá Nagyvárad és a megye magyarságának megerősödéséhez. A szakma képviselőinek támogatása mellett ezért fontos lenne a helyi és megyei önkormányzatok támogatása. A városi önkormányzatban tevékenykedők, – kivétel nélkül – nem rendelkeznek sem rövid, sem hosszú távú stratégiával ami a fiatalabb nemzedék itthon maradását célozná meg. E téren is sok tehát a tennivaló.

Tervek, kezdeményezések és esélyek

Az eddiegekben felsorolt problémák csak egy szűk keresztmetszetét adják a három és fél órás találkozón elhangzott dillemáknak. Az alábbiakban a teljességre törekvés nélkül csak egy rövid áttekintését tudjuk adni az eseményen elhangzott javaslatoknak.

A kreatív délután talán legfontosabb része volt az együttgondolkodás, ötletelgetés. Ennek keretében számos olyan előterjesztés látott napvilágot, amely úgy egyéni, eseti megoldásokat, mint általános, kollektív problémák megoldását is szorgalmazza. Egyaránt megkülönböztethetünk rövid és hosszú távú célokat.

A tervezett rendezvények egyik pillérét a szakmai rendezvények képviselik. Ide sorolhatjuk a különböző témájú konferenciákat, workshopokat, kerekasztal beszélgetések, illetve önálló és csoportos kutatások kezdeményezését, vagy már folyó munkák felkarolását és támogatását. E tekintetben egy hazai és egy nemzetközi konferencia, illetve egy workshop szervezése már körvonalazódik. A szervezendő tevékenységek másik pillérét a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő események adják. Itt utalnánk az idén tavasszal útjára inditott RODOSZ Café elnevezésű rendezvénysorozatra, amely az idei tanévtől új elgondolásban ezentúl havonta fog jelentkezni. A résztvevők fontosnak tartják a Bihar megyéhez köthető kultúrális értékek és hagyományok ápolását, ismertetését. Tervbe van, évfordulós megemlékezések, tanúlmányi kirándulások vagy éppen képzések megszervezése.

A harmadik pillért – és itt van a legnagyobb hiányosság – az érdekképviselet jelenti. Ennek megteremtésére pontosan fel kell mérni a célcsoportot érintő problémákat. Számos struktúrális és egyéni nehézségre megoldást jelenthet a tehetséggondozás, kutatói struktúra, intézmény kialakítása. Ez irányban is konkrét javaslatok születtek. A megvalósítás részleteiről a későbbiekben tájékoztatunk. Hasonlóan fontos azon partnerek bevonása, akik segíthetik a RODOSZ Bihar céljainak megvalósítását. Itt kell utalnunk a pénzügyi kérdésekre is, amely minden civil- és szakmai szervezet állandó problémája.

Elhivatottság és szakmaiság

Az estébe nyúló közvetlen hangnemben zajlott beszélgetés során nem volt kérdés: a jelen lévők sajátjuknak érzik mindazt amit RODOSZ Bihar képvisel. Ezért közös megegyezés eredménye lett, hogy a kreatív délután csupán a kezdett. A felmerült ötletek megvalósítása és ezen keresztül Bihar, Nagyvárad kultúrális értékeinek ápolása, átörökítése, a tudomány és a magyarság szolgálata a cél. A rendezvény záróakordjaként tisztújításra került sor. Ennek eredményeként elnöki tisztségében, a jelenlévők egyhangulag megerősítették Tőtős Áron történészt az ELTE és a Nagyváradi Egyetem doktoranduszát. Az alelnöki tisztséget ezentúl Bauman Dieter-Gergő a Szent László Római Katolikus Líceum oktatója tölti be. Titkárnak Varga Miklós Zoltánt jelölték, aki a tisztséget elfogadta és vállalta.

Sajtóközlemény – Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségének Bihar Megyei Szervezete

Címkék: ,