Észrevenni a jó embereket

Akt.:
Észrevenni a jó embereket
Szombaton a nagyváradi Székesegyházban az esti dicséret keretében ismét átadásra került A hit szolgálatában elnevezésű érdemérem, melyet az egyházmegye főpásztora 2012 végén alapított.

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 104. évfordulóján szombaton vesperást tartottak a tiszteletére a nagyváradi Székesegyházban.
Elmélkedésében Kiss Albert főesperes-kanonok, a Barátok temploma plébánosa felelevenítve a 2010. október 30-án zajlott boldoggá avatási szertartást, úgy fogalmazott: Bogdánffy Szilárd megidézett emlékével azóta jobban köztünk él. Életrajzából azt emelte ki: 1911. február 21-én született a szerbiai Feketetó nevű kis faluban. A temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett, majd a váradi Papnevelő Intézetbe jelentkezett, Mayer Antal apostoli kormányzó pedig a budapesti Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemre küldte. 1934. június 29-én szentelték pappá Várad-Őssiben. Tanári, illetve ifjúsági nevelőmunkája mellett gondos lelki vezetői tevékenységet végzett a város több kórházában. 1947-ben Scheffler János szatmári püspök áthelyezte maga mellé titkárnak, tanácsosnak. 1949. február 14-én Bukarestben titokban szentelte püspökké Gerard O’Hara nuncius. A karhatalom potenciális ellenségnek tekintette, ezért ugyanezen év április 5-én letartóztatták. Kegyetlenül kínozták a börtönben, mégis rendíthetetlenül kitartott hite mellett. 1953. október 1-jén halt vértanúhalált a nagyenyedi börtönben. A rabtemetőbe temették, később tömbházak épültek oda, így sírja sajnos ismeretlen.
Krisztus embere volt, becsületesen, hűségesen, önzetlenül és lelkiismeretesen szolgálta az igazságos Istent. Megőrizte méltóságát, világnézetét, egyéniségét és hitbeli meggyőződését az ezeket gátoló körülmények ellenére is. Úgy tűnt, egyedül maradt harcával, azonban végül mégis győzedelmeskedett, mert az Úr oldalán állt. Kövessük példáját, lépjünk a nyomába, vállaljuk mi is, hogy Isten munkatársai legyünk, s kérjük közbenjárását, hogy életpéldája ne vesszen el, menjen feledésbe- javasolta a tisztelendő.

A hit szolgálatában

Az esti dicséret utolsó mozzanataként jelképesen átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű érdemérem, melyet az egyházmegye főpásztora 2012 végén alapított. Most is több felterjesztés érkezett a Püspöki Hivatalhoz, melyeket a főesperesek testülete, illetve az erre kijelölt bizottság megvizsgált, majd kiválasztotta azt a személyt, aki átvehette az egyházmegyei érdemérmet. A kiválasztott személy az idén 88 esztendős Herman Mária, a vaskói egyházközség híve volt, aki szerényen és hűséggel hosszú évtizedek óta áll az egyházközség szolgálatában. Életpéldájával és kitartó felelősségvállalásával kitűnt a hitnek a szolgálatában, és a hívek előtt köztiszteletnek örvend, egyebek mellett azért, mert „önzetlenül és kitartóan szorgoskodik az Úr házában”. Méltatásában Exc. Böcskei László megyés püspök azt nyomatékosította vele kapcsolatban: észre kell venni az ő hozzá hasonlóan jó embereket, és nekünk is terjesztenünk kell a jót.
Mária sajnos betegsége miatt nem lehetett jelen, az ezüst érdemérmet, a kitűzőt és az oklevelet ezért Lőrincz Ottó kerületi esperes vette át, illetve a főpásztor megígérte, hogy személyesen meglátogatja majd a nénit.

Ciucur Losonczi Antonius