Eltemették Németh László tb. kanonokot

Akt.:
Eltemették Németh László tb. kanonokot
Kedden a várad-újvárosi plébániatemplomban ravatalozták fel a múlt héten elhunyt Németh László tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott plébános földi maradványait, ahol szentmisét mutattak be a lelki üdvéért.

Zsúfolásig megtelt kedd délelőtt a várad-újvárosi Szent László plébániatemplom annak jeleként, hogy sokan szerették és tisztelték a múlt héten életének 72., papságának 34. évében elhunyt Németh László tiszteletbeli kanonokot, nyugalmazott plébánost.

A bevezetőben Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a temetéskor az elhunyttal kapcsolatos gondolatok, idők, élmények, közös utak elevenednek meg sokakban, egy pap koporsójánál pedig elhangzik a Légy irgalmas hozzá Urunk, fogadd a választottjai közé. Németh László vonatkozásában is az elmúlt napokban próbáltak vele kapcsolatos gondolatokat megfogalmazni, hogy milyen ember, kicsoda volt ő? Sokat és sok mindent meg lehet róla állapítani, a legfontosabb ezek közül talán az, hogy olyan pap volt, aki megvívta a papi egzisztenciájának a mindennapi küzdelmeit. Ez az utóbbi időben a vele zajlott személyes beszélgetésekből is kiérződött, abból a belső türelmetlenségből, mely a betegsége folytán próbára tette őt.

A főpásztor Jeremiás prófétát idézve („Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra: Aki csak lát, mind kicsúfol. Ahányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem: Erőszak! Romlás! Az Úr szava így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam: Nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam elviselni”) hangsúlyozta: az elhunyt is vállalta a küzdelmet, s vívta mindvégig. Olyan pap volt, aki kedvelte a papi közösséget, nem kerülte oltártestvéreinek a társaságát, és jól érezte magát a hívek körében is, sőt, más felekezetek képviselőivel is kiváló kapcsolatot ápolt. Így hirdette az evangéliumot mindazoknak, akik az Úr útját, igazságát keresték. Utolsó mondatai is visszatükrözik azt, hogy igyekezett hűséges lenni papi hivatásához. A Márai-féle útkeresés jellemezte őt, aki azt írta: vannak utaink, és minden utunknak értelmünk van, de csak az utolsó pillanatban érthetjük meg ezeket igazán, a cél előtt. Hisszük azt, hogy most Németh László is célhoz ért, és az Úr, akinek akaratát teljesítette, jó pásztorként magához öleli őt- nyomatékosította a megyés püspök.

Hallatlan energiával

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Gyászbeszédében Bogdán István érmihályfalvi plébános Corona Bamberg Az emberség ára című könyvének egyik fejezetéből idézve azt emelte ki, hogy keresztények lenni a megrendülésből fakadó Krisztus követést is jelent. Megjegyezte: Németh lászló felnőtt korában volt alanya ennek a megtérésnek. 1944. november 19-én született Aradon. Gyermekkorában még nem gyakorolta különösebben a hitét, majd a kolozsvári egyetem bölcsészeti karán tanult filozófiát. Máramarosszigeten kapott tanári kinevezést, melyet követően a fővárosban képezte magát tovább. Ekkor azonban már ráébredt arra, hogy nem tud azonosulni azzal, amit a kommunista rendszer tőle is megkövetelt, ezért inkább munkásnak ment Aradra, ahol felkészült teológiai tanulmányaira. Dr. Jakab Antal püspök szentelte pappá 1983. június 19-én Gyulafehérváron. Segédlelkész volt Margittán, majd plébános Érkeserűben, Tasnádszántón, Hegyköztótteleken és Köröstarjánban. 2008-ban történt nyugdíjazását követően a nagyváradi Posticumba vonult vissza, a Szent Erzsébet kápolnában és a Szent Márton Öregotthonban teljesítve lelkipásztori szolgálatot. Az utóbbi hónapokban, betegségére való tekintettel az utóbbi intézményben ápolták.

– Hallatlan energiával és lelkesedéssel hirdette Isten igéjét, tett tanúságot a Mesteréről. Nem fáradt soha abba bele, hogy tiszta forrás legyen azok számára, aki szívesen felkeresték őt, szeretettel, türelemmel, odaadással, készségesen és lelkiismeretesen hallgatta meg őket, mert tudta, érezte, hogy a mai rohanó világban különösen szüksége van az embereknek arra, hogy meghallgassák őket, s Isten igéje által megerősödjenek – hangsúlyozta a tisztelendő.

A temetési szentmisének két különleges momentuma is volt amúgy, az elhunyt lelkipásztor végrendeletben meghagyott kívánsága szerint: a Pálos Közösség énekelt két éneket, valamint a Messiás-hívő Zsidó Hitközség rabbija, Nagy Dávid szólalt fel és mondott imát Németh László atyáért, akit a Rulikowski temetőben helyeztek örök nyugalomra.

Ciucur Losonczi Antonius