Dokumentum és emlékeztető

Dokumentum és emlékeztető
Nagyvárad – Szombaton Jubileumi emléknapot szervezett a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Barokk Palota dísztermében, melynek keretében Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek.

Szombaton Jubileumi emléknapot rendezett a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Püspöki Palota dísztermében, melynek keretében a száz évvel ezelőtt született Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek előadásokkal és könyvbemutatóval.

Az egybegyűlteket Exc. Böcskei László megyés püspök üdvözölte. Arra hívta fel a figyelmet: Bogdánffy Szilárd életében elérte a boldogság tetőfokát, hiszen életének értelmét az ajándékozásban látta. Példája azt bizonyítja: érdemes úgy élni, hogy nem riadunk vissza az áldozattól, és kiállunk az erényes élet mellett, melynek középpontjába Istent helyezzük. A főpásztor külön köszöntötte a díszvendégeket: Exc. Schönberger Jenő és Exc. Roos Márton szatmári, illetve temesvári megyés püspököket, Exc. Tempfli József ny. váradi megyés püspököt, Exc. Virgil Bercea görög katolikus püspököt, Mons. Fodor József vikáriust, valamint az ortodox egyház képviselőit, illetve a vértanú püspök szülőföldjéről, a Nagybecskereki Egyházmegyéből érkezett általános helynököt és plébánost.

Történelmi háttér

A szimpózium moderátora, dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató elmondta: azért döntöttek a rendezvény megszervezése mellett, mivel úgy gondolták: kell egy olyan alkalom, melyen ismertetik annak a korszaknak a történelmi hátterét, mely Bogdánffy Szilárd vértanúságához vezetett. Tempfli Imre szatmári egyháztörténész Történelmi kép című expózéját Reszler Mihály nagykárolyi főesperes olvasta fel. A dolgozat tényadatokra támaszkodva részletesen bemutatta azt az egyenlőtlen küzdelmet, élet-halál harcot, mely a szocialista Romániában zajlott, s amelynek egyik oldalán a Román Kommunista Párt (PCR), a kultuszminisztérium és a titkosszolgálat (Securitate) állt, a másik térfélen pedig a római katolikus egyház volt. Szó esett továbbá a különböző stratégiákról és fegyverekről is (vallásellenes törvények, a tárgyilagosság hangoztatása, az osztályharcnak az egyház belső berkeibe való becsempészése, börtön és az erőszaknak minden vállfaja az egyik, illetve kemény és csendes ellenállás a másik oldalon).

Lakatos Attila történész, muzeológus olyan érdekességeket közölt a vértanú püspök életéből, melyek kevésbé ismertek, illetve az utóbbi években kerültek előtérbe. Azt a konkluziót szűrte le belőlük: a püspök életének különböző szakaszait összeköti egy vékony szál, mely azt bizonyítja, hogy a korszak szent életű papjai valamifajta összeköttetésben álltak egymással, Bogdánffy életének apró történései pedig érvek a gondviseléstől elrendelt kiválasztottságára.

Út a vértanúsághoz

A Kosza Ágnes- Oláh Boglárka- Bogdan Cocora alkotta vonóshármas fellépése után dr. Kovács F. Zsolt értekezett Bogdánffy Szilárd doktori disszertációjáról, mely a Szinoptikus Apokalipszis címet viseli. Úgy vélte: a dolgozat nem csupán kutatómunka és hitvallás, hanem kortörténeti felismerés is egyben, melyet a szerző talán saját maga vigasztalására is megfogalmazott. Emődi András levéltáros titkosszolgálati dokumentum alapján ecsetelte azt a hátborbozgató és döbbenetes tevékenységet, melyet a Securitate kifejtett áldozatai megfigyelése, követése, kihallgatása, megfélemlítése és szembesítése során. Ugyanakkor a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség gondozásában megjelent Út a vértanúsághoz című kétkötetes könyvet is bemutatta, melyet Bogdánffy Szilárd emlékére adtak ki, Mons. Fodor József, Emődi András, Balla Tünde és Lakatos Attila anyaggyűjtése alapján.

Kötelességünk felfigyelni

Záróbeszédében Exc. Böcskei László megyés püspök azt tanácsolta: kihasználva a kegyelmi időt, mindenki próbáljon meg utánakutatni és foglalkozni a jelzett korral, az akkor élt személyiségek sorsával, akik az egyházukért és értünk is szenvedtek és meghaltak. Fontos ugyanakkor, hogy a fiatalok is tudjanak arról: nem volt mindig felhőtlen az élet. „Az emlékkötet dokumentum és emlékeztető azoknak, akiknek kötelessége felfigyelni Bogdánffy Szilárd életútjára, hogy az ő példájából merítve mi is tudjunk kiállni egyházunkért és népünkért, ott ahol élünk, mert veszélyek és kihívások most is léteznek”, figyelmeztetett a főpásztor.

Ciucur Losonczi Antonius