Bogdánffy Szilárd mellékoltárt avattak a Székesegyházban

Bogdánffy Szilárd mellékoltárt avattak a Székesegyházban
Szerdán a nagyváradi Székesegyházban a székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet végeztek. A vesperás keretében Böcskei László megyés püspök megáldotta a Bogdánffy Szilárd-mellékoltárt és átadta az egyházmegyei érdemérmet.

Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel Martin Roos temesvári római katolikus megyés püspök és az ottani székeskáptalan tagjai, valamint Virgil Bercea váradi görögkatolikus püspök is. A szentmise kezdetén Böcskei László megyés püspök megáldotta a Boldog Bogdánffy Szilárd-mellékoltárt, amely a katedrális jobb oldalhajójában, a szentély felőli második, Szent István mellékoltárán kapott helyett.
Dr. Kovács F. Zsolt atya, a püspökség irodaigazgatója felidézte: történelmi pillanat volt a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye életében, amikor 2010. október 30-án 50 püspök, több mint 200 pap és hívek ezreinek jelenlétében Angelo Amato bíboros, az illetékes római kongregáció prefektusa boldoggá avatta az 1953. október 2-án, 42 évesen mártírhalált halt Bogdánffy Szilárdot, az 1949. február 14-én titokban püspökké szentelt nagyváradi paptanárt, teológust. A rendszerváltó Románia első boldoggá avatott római katolikus mártírja, aki a római és a görögkatolikus egyház újabb, hitükért és egyházukért bebörtönzött s halálra kínzott püspökei, papjai követnek a boldogok sorában.
A beatificatio vagy boldoggá avatás a római katolikus egyház bonyolult szentté avatási eljárásának első része, amikor górcső alá vonják a kiválasztott személy életszentségét, mártírhalálát és az általa véghezvitt csodákat. Az egyetemes egyházra érvényes szentté avatástól az különbözteti meg, hogy a boldoggá avatott kultusza egy kisebb területen érvényes, ám tisztelete ugyanúgy nyilvános, és tömegeket mozgat meg. Ez tette időszerűvé Váradon Boldog Bogdánffy Szilárd székesegyházbeli oltárának elkészítését. A 80×60 centiméteres medalionkép készítője Péli Mandula nagyváradi születésű magyarországi Barcsay-díjas grafikus- és festőművész, aki alkotói koncepcióját tekintve nem az arc hagyományos, fotografikus ábrázolását tűzte ki célul sötét tónusú olajfestményén, hanem Bogdánffy Szilárd megdicsőülő mártíromságát emelte ki az ismerős vonásokon, alanyát pedig egyszerű papi öltözetben festette meg.
Ezt a nemes egyszerűséget keretezi a barokk és klasszicista stílusjegyeket hordozó oltárépítmény, mely a debreceni Péter Gábor képkeretező-restaurátor és munkatársainak terve, alkotása. A szalagfonattal körbevett ovális keret a Szent István oltáron körbefutó szalagminta folytatása, a hársfából kézzel faragott, barokkos levélmotívumokkal díszített predella (oltárpolc) apácarácsa pedig Bogdánffy Szilárd börtönrácsainak allegóriája. A készítők tájékoztatása szerint a fafaragás tömbösítve, a szálirányokat figyelembe véve készült, majd enyves krétával, 12 rétegben alapozták a felületet, 1,5 milliméter vastagságban, aztán a finomcsiszolás következett. Az aranyozás 500 darab, 8×8 milliméteres, 23 karátos dupladukát aranylappal történt kétféle eljárással: fényaranyozási technikával és olajaranyozással a felületek nagyságától és mélységétől függően, mindezeket egy vékony lazúr lakkréteg védi.

Helytállás és áldozatvállalás

Homíliájában Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: Bogdánffy Szilárd megérdemli, hogy Váradon, az egyházmegye központjában ne csupán mennyei születésnapján, hanem földi születésének napján is emlékezzünk rá, hiszen célba érése az életében tanúsított hűséges helytállásának, kitartó és fenntartások nélküli áldozatvállalásának eredménye, szép gyümölcse. Úgy haladt küldetése útján, hogy ezáltal nem csupán a világ szemében lett naggyá, hanem ami ennél sokkal fontosabb, értékessé vált Isten számára is, akire tekintett földi pályafutásának minden szakaszában. „Az arcát megvilágosító fényesség a mennyország visszatükröződésének jele. Közeledjünk bizalommal e fényforráshoz, próbáljuk megragadni ezt, hogy ezáltal megváltozzon körülöttünk a világ”- tanácsolta. A főpásztor ugyanakkor a tavaly kibocsátott Szent László-emlékérmeket adott át Péli Mandulának és Péter Gábornak.

Emlékérem

Az ünnepség az egyházmegyei érdemérem, és az ezzel járó kitűző átadásával zárult. A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyéspüspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes esti dicséret keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét. Az erre kinevezett öt tagú bizottság 2018. február 15-i ülésén, az idei kitüntetést özv. Balog Józsefné született Szabó Katalin kárásztelki hívőnek ítélte oda.
Nagy Jácint helyi plébános úgy jellemezte őt, mint aki hűséges és önzetlen szolgálatot teljesített hosszú éveken át, és teszi ezt mind a mai napig az egyházközségben. A 83 éves kitüntetett életpéldájával, szeretetével kitűnt a hitnek a szolgálatában, és a hívek előtt is köztiszteletnek örvend. Évtizedek óta hűséggel szívén hordja az egyházközség hitéletét, amelyben mindig tevékenyen részt vett. Minden vasárnap és ünnepnapon elkíséri a plébánost a filiákba (Sarmaságra és Selymesilosvára), hogy segítségére legyen a kántori szolgálatban. Mindezt önzetlen szeretetből, hitből fakadó szolgálatból teszi. Példaértékű a közösséghez és az egyházhoz való ragaszkodása, a Szűzanya iránti szeretete és tisztelete kimagasló. Vallásos családban nőtt fel, így a mindennapi szentmisére való járás fontossága már gyermekkorától kezdve szívébe ivódott. Már édesanyja is szolgálatot teljesített a plébánia körül sok éven keresztül, ezt követően pedig ő maga látta el a sekrestyési szolgálatot a nyolcvanas és kilencvenes években. Amit tett, nem a maga javára tette, hanem Isten dicsőségére.
A helyi Rózsafűzér Társulatnak harmincöt éven át volt vezetője, erről két évvel ezelőtt mondott le, előrehaladott korára hivatkozva, de napi szinten ma is jelen van a rózsafüzér imán, amit minden szentmise előtt végeznek. A helyi plébániatemplom udvarán felállított keresztútnak egyik fő előmozdítója volt.
Amit hitből fakadóan megtapasztalt, azt felelősségtudattal átadta családtagjainak is, hiszen két lánya is jelenleg sekrestyési szolgálatot tölt be. Számára mindig az volt a legfontosabb, hogy az isteni szeretet tapasztalhatóvá váljon általa. Mindent, amit tett és tesz, azt hűséggel és önzetlenül teszi Isten dicsőítésére, valamint a közösség hitben való megerősítéséért, sohasem keresve a maga javát, érezve azt, hogy amit tesz, azért az igaz és őrök Istentől kap jutalmat.

Ciucur Losonczi Antonius