Az ígéret gyermekei vagyunk

Az ígéret gyermekei vagyunk
Péntek délelőtt a várad-réti református templomban ünnepi közgyűlést tartott a Bihari Református Egyházmegye, aminek keretében beiktatták Dénes István-Lukács esperest és az új vezérkart.

Az ünnepi alkalmon dr. Pálfi József várad-réti református tiszteletes hirdette Isten megtartó igéjét Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 9. fejezetének 1-től 5-ig terjedő versei alapján. Szószéki beszédében arra hívta fel a figyelmet: az anyaszentegyház kétezer éves történelmében mindig hullámszerűen megjelentek a megújulási mozgalmak képviselői: az első századok keresztényei, később a reformáció nagy alakjai, majd a 20. században a kegyességi mozgalmak elindítói. Pál apostol amúgy eredetileg magánlevélnek szánta ezen levelét, kiáltásnak, mivel figyelmeztetni akarta a Rómában élő más népeket is, hogy ne feledkezzenek meg arról: hitük Ura, Krisztus is a zsidó közösségből származik. Úgymond helyre szerette volna tenni a mendemondákat, és letenni a névjegyét, hogy ezt vallja, hirdeti. Így lett ez saját személyes hitbéli meggyőződésének, és egyúttal a judeo-keresztény teológiai gondolkodásnak az alapja, azon válaszkeresésre adott feleletnek a fundamentuma, hogy minden rosszat csak jóval, illetve minden negatív előjelet csak pozitívummal lehet legyőzni, és ennek a kulcsát a Krisztusba vetett hit kínálja számunkra.

A megfontolandó gondolatok után Garnai Sándor megválasztott főgondnok nyitotta meg az ünnepi közgyűlést, majd Filep Attila lelkészi főjegyző ejtette meg a számbavételt. Az esperes-felszentelés szertartását Csűry István püspök végezte el, aki beiktató beszédében hangsúlyozta: nem lesz könnyű feladata Dénes István-Lukácsnak, hiszen olyan világban élünk, amikor külső kihívások tesznek próbára bennünket, és ugyanakkor „belül is sok mindent rendezni kell”. A küzdelmekhez viszont erőt ad, ha mindig odafigyelünk arra, hogy Isten előtt kicsodák vagyunk, kinek lát bennünket. Azonban még ha büszkék is vagyunk arra, hogy honnan jöttünk, nem elég csupán visszatekinteni az örökségünkre, hanem bátran ki kell jelentenünk: mi az ígéret továbbadásának és hasznosításának a gyermekei vagyunk, Isten szavának és Krisztus üzenetének a meghallgatói kell legyünk.

Jelmondat

Beköszönő beszédében Dénes István-Lukács esperes bejelentette: Pál apostol Filippibeliekhez írt levele 4. fejezetének 13. versét választotta jelmondatául: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”. Meggyőződése ugyanis, hogy mindenre van lehetőség Krisztussal, és egyedül csak ővele. Lehet másképp gondolkodni, de Krisztusban testvérek és szolgatársak vagyunk, ővele kell végigjárnunk az utunkat még akkor is, ha keskeny és szembefúj a szél. Úgy fogalmazott: a világ paradigmaváltás előtt áll, az önzéssel és erőszakkal szemben nekünk pedig Krisztus hatalmát kell hirdetnünk, vitáinkat a Kegyelem Ura elé víve.

Az ünnepség végén a Bihari Református Egyházmegye többi új elöljárói is lették esküjüket, íme a névsor, a teljesség igénye nélkül. Főgondnok: Garnai Sándor- Nagyvárad-Rogériusz, lelkészi főjegyző: Filep Attila- Kisnyégerfalva, világi főjegyző: Jakab Gyula- Mezőbaj, lelkészi aljegyző: Szabó Zsolt- Biharfélegyháza, egyházmegyei jogtanácsos: Szántó Zsolt- Nagyvárad-Rogériusz, számvevő: Szigeti Ferenc- Magyarremete, missziói előadó: Kondor Endre- Biharvajda, ifjúsági előadó: Kövendi István- Kügypuszta, katekhétikai előadó: Szigeti Ferenc Ernő- Nyüved, műszaki előadó: Boros József- Belényes, zenei előadó: Márkus Zoltán- Várad-rét, levéltáros: Zsigmond Attila- Fugyi.

Ciucur Losonczi Antonius