A szeretet a legfontosabb…

A szeretet a legfontosabb…
Nagyvárad- Csütörtökön este a XXII. Festum Varadinum ünnepségsorozat keretében az unitárius templomban tartottak ökumenikus istentiszteletet. Dimény József esperes végzett szószéki szolgálatot.

 

A Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség nevében Molnár Imola gyakorló teológiai hallgató köszöntötte a megjelenteket Lukács evangéliuma 12. részének 32 versével: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot”. Megjegyezte: felemelő érzés azt látnia, hogy a váradi kicsi unitárius közösség templomában olyan sokan gyűltek egybe, hogy örüljenek egymásnak, és közösen építsék Isten országát.

A Márkus Zoltán kántor-karnagy által vezényelt várad-réti Csillagfény kórus fellépése után szószéki szolgálata alapgondolatául Márk evangéliuma 12. részének 28-tól 30-ig terjedő verseit választotta Dimény József alsófelsőszentmihályi unitárius lelkész, a Kolozs-Tordai egyházkör esperese. Bevezetőjében kiemelte, hogy új vezetője van a helyi unitárius közösségnek, aki reménységgel és bizakodással tekint a jövőbe, hálát adva Istenek azért, hogy őt erre a szolgálatra meghívta. Ugyanakkor megjegyezte: az ökumenikus istentiszteletre készülve tudatosan választotta ezt a bibliai verset, hiszen olyan üzenetet fogalmaz meg, mely tanítás valamennyi keresztény felekezet számára megállja a helyét, hiszen Jézus azon kijelentéséről van szó, hogy a szeretet a legfontosabb. Egyrészt az Isten iránti szeretet, melyet a maga teljes mélységében át kell élni, nem lehet félig, tessék-lássék módon. Ez a mércéje annak, hogy milyen a hitünk, őszintén tudunk-e e imádkozni mindenható Atyánkhoz, aki teremtette, fenntartja a világot, és akinek a bölcsessége meghaladja a mi okoskodásunk. Másfelől a felebarátaink iránti szeretet, mely az emberi világban való megmaradásunknak az alfája és ómegája kell legyen. „Itt és most kell élni az életünket, a jelenben kell cselekednünk és hoznunk döntéseket attól a szeretettől vezérelve, mely egyetemes és megtartó. Feladatunk meglátni, hogy ott van életünkben, ennek jegyében kell tennünk és cselekednünk”- hangsúlyozta a tiszteletes.

Köszöntések

A Székely István egyetemi oktató által irányított Stadler klarinét kamarazenekar produkciója után a testvéregyházak képviselői üdvözölték az egybegyűlteket. Pék Sándor római katolikus esperes-plébános Exc. Böcskei László megyés püspök köszöntőjét közvetítette, kidomborítva a megdicsőülést középpontba helyező újfajta látásmód és az önfeláldozó szeretet fontosságát. Vinczéné Pálfi Judit református lelkésznő, missziói előadó tanácsos Csűry István püspök üdvözletét továbbította, azon meggyőződésének adva hangot, hogy szükség van az olyasfajta értékekre, melyet a Festum Varadinum is képvisel. Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkipásztor arról beszélt: az igazi boldogság lelki egyensúlyt, javainkban való megelégedést és szívbéli békességet jelent.

A felszólalások után a jelenlevők levonultak a Simó Benjámin pincegalériába, ahol Biró Rozália szenátor asszony megnyitotta az aznap 67. születésnapját ünneplő Gavrucza Tibor képzőművész, ny. lelkész Érmelléki tájak című akvarellkiállítását, méltatva emberi kvalitásait, elhívatottságát. A tiszteletes mesterének, Kristófi János festőművésznek mondott köszönetet, majd a rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

Ciucur Losonczi Antonius