A magyar intézményalapításokra a legbüszkébb

A magyar intézményalapításokra a legbüszkébb
Csütörtök este a nagyvárad-velencei kultúrotthonban rendkívüli küldöttgyűlést tartott az RMDSZ Bihar megyei szervezete. Kiss Sándor, a Megyei Tanács alelnöke egész 16 éves tevékenységét összefoglalta, amióta az önkormányzati testület tagja vezető pozícióban.

A számos adatot tartalmazó tevékenységi beszámolójában Kiss Sándor megyei tanácsalelnök elsősorban azt nyomatékosította, hogy a 16 évből arra a legbüszkébb, hogy 17 új magyar intézményt sikerült létrehozni, az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények nyújtott támogatás pedig a négy ciklus alatt 26 millió lejről 116 millió lejre emelkedett, illetve ugyanígy nőtt a civil szervezetek finanszírozása is, 63 ezer lejről 3,7 millió lejre. Azt is mondta: amikor elkezdett a tanácsnál dolgozni „idegen közegnek” számított, mert rajta kívül egyetlen magyar alkalmazott se volt ott, napjainkban azonban 32 magyarnak ad munkát az önkormányzat, illetve összesen 363-nak az alárendelt intézményekkel együtt, akikből 37 valamilyen vezető tisztséget tölt be.

Azt is hangsúlyozta, hogy az uniós támogatási rendszerek kialakulása és elterjedése következtében főleg a második mandátumával kezdődően lehetőség adódott megyei érdekeltségű nagy horderejű beruházások megvalósítására, melyek közül megemlítette a Kisszedres- Pádis fennsík 763. számú megyei út helyreállítását, és a Margitta- Tasnád 191. számú megyei út korszerűsítését, a biomassza-alapú megújuló energiaforrást hasznosító áramfejlesztő üzem létesítését Székelyhídon, a kórházi infrastruktúra fejlesztését a Biharmed-pályázat által, valamint a felszín alatti vízkészletek felmérését három összefüggő stratégiai pályázatnak köszönhetően.

Fejlesztések

Arra is felhívta a figyelmet: a magyar közösségek különböző helyi érdekeltségű kezdeményezéseinek támogatása érdekében hatékony finanszírozási rendszer került kiépítésre a megyei tanács alárendelt intézményein keresztül. Megjegyezte: a megye magyar lakta vidékének infrastrukturális fejlesztése kiemelt szerepelt jelentett a teljes önkormányzati ciklus alatt. Elsősorban a megyei úthálózat felújítása kapott hangsúlyos szerepet, melynek csupán a szűkös pénzügyi keretek szabtak korlátokat, de még így sikerült megszüntetni azt az évtizedes fejlettségi különbséget, ami Észak- és Dél-Bihar úthálózatát jelentette.
A másik jelentős fejlesztés a víz- és csatornahálózat kiépítése volt, melyet a helyi önkormányzatok központi és megyei források felhasználásával valósítottak meg, a harmadik fontos terület pedig a megye kulturális intézményeinek fenntartása volt, melynek keretében sikeresen ki tudták építeni, és meg tudták szilárdítani az önálló magyar színház működését. Azt is mondta: a pénzforrások a teljes önkormányzati ciklus idején úgy kerültek elosztásra, hogy bár a megye lakosságának aránya megközelítőleg egynegyede a teljes lakosságnak, mégis sikerült a rendelkezésre álló alapok egyharmadát biztosítani a számukra, minek betudhatóan számos helyi fejlesztési terv megvalósításához biztosított a megyei tanács önrészt. Úgy fogalmazott: a folyamatos politikai egyeztetésnek köszönhetően sikeresen képviselni tudták azt az elvet, hogy ahol jelentős számú magyar közösség él, lehetőség szerint legalább alpolgármestere legyen az RMDSZ-nek, minek betudhatóan a megye magyar lakosságának érdekképviselete a szubszidiaritás elvének megfelelően a legtöbb esetben már a helyi szinten megvalósulhatott. Ott pedig, ahol erre nem volt lehetőség, a megyei tanács igyekezett ezt a szerepet betölteni. Hozzátette: tekintettel a 2014-2020 közötti EU-s költségvetési ciklusra, a helyi önkormányzatokkal való szoros együttműködés eredményeképpen meg lettek határozva azok a prioritások, melyek lehetőséget biztosítanak a magyar vezetésű helyhatóságok számára a jövőbeni pénzforrások minél hatékonyabb lehívására.

Karaktergyilkosság

A politikus azon meggyőződésének is hangot adott, hogy szerinte karaktergyilkosság áldozata. Azt állította: az RMDSZ román politikai ellenfelei és érdekeltté tett magyar szócsöveik személyes haszonszerzéssel vádolják őt, minden konkrét bizonyíték nélkül, hogy a felsorolt eredményeket közömbösítsék, és elbizonytalanítsák a magyar választókat. Ugyanakkor kijelentették, és magyar csatlósaik egy szóval se tiltakoztak, hogy céljuk az ötven százalék feletti választási győzelem, hogy ne legyen szükség koalícióra az RMDSZ-sel, és mivel volt rá precedens, ez egy hihető stratégia. Úgy fogalmazott Kiss Sándor: sajnos George Sandnak van igaza, vagyis a rágalom mindig talál fület, amely befogadja, meg nyelvet, amely továbbadja. Meglátásában ennek ellenszere a választók megszólítása, a közömbösség legyőzése. Kijelentette: szerinte az igazságszolgáltatás Romániában lutri, viszont a közösségért elért eredmények önmagukért beszélnek, azokat nem lehet elhomályosítani, letagadni, és reméli, hogy ez majd a szavazatok számában is érvényesül a helyhatósági választás során.

Összefogás

A többi megyei tanácsos közül Grim András, Sárközi Sándor, Szabó István és dr. Turucz Mária volt jelen, és ismertette tevékenységét, Lakatos János beszámolóját Czvikker Katalin, a Forró Lászlóét pedig Biró Rozália olvasta fel. Az elhangzottakat elfogadták, Biró Rozália választmányi elnök érvelésének megfelelően nyílt szavazással. Szabó Ödön ügyvezető elnök javaslatára ezt hozzászólások követték, a mikrofonhoz lépők (Szabó Ödön, Bărcui Barna, Cseke Attila, Nyakó József, Pocsaly Zoltán, Pásztor Sándor és Szabó József) az összefogás fontosságát emelték ki. Szabó József ugyanakkor bejelentette, hogy nem jelölti magát ismét helyi tanácsosnak. Lett volna még egy napirendi pont, de végül Szabó Ödön kezdeményezésére úgy döntöttek, hogy a váradi önkormányzati képviselők a városi szervezet gyűlésén tartsanak beszámolót.

Ciucur Losonczi AntoniusA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .