A KREK Közleménye a Kölcsey Főgimnázium elhelyezése ügyében kialakult konfliktushelyzet megoldása kapcsán

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
közötti megegyezés idei
aláírásakor Tőkés
László elnök, európai parlamenti
képviselő – egyebek mellett – azt
hangsúlyozta, hogy „nem legyőznünk,
hanem megnyernünk kell egymást;
szembefeszüléseinknek ugyanis minden esetben
csak erdélyi népünk lehet a vesztese,
akit szolgálni
kötelességünk”.


A februári megegyezés óta, a
„Magyar Összefogás”
szellemében – a közvetlen
választási érdekeket meghaladva
– 2009. április 3-án sikerült
megalakítani az Erdélyi Magyar
Egyeztető Fórumot. A kibontakozó
együttműködés következő
állomásaképpen pedig tegnap, 2009.
április 15-én Tőkés
László és Markó
Béla
elnökök
Szatmárnémetiben vettek részt azon
a megbeszélés-sorozaton, melyet a
Református Gimnázium és a
Kölcsey Főgimnázium
elhelyezése ügyében kialakult
konfliktushelyzet megoldása végett az
utóbbi iskola Szülőbizottsága
kezdeményezett.


A szatmári iskolaügy nem
egyedülálló. Az 1989 után
lassan beindult és nehézkesen
haladó, a nacionalisták és a
posztkommunisták által mindvégig
hátráltatott
jóvátétel és
ingatlan-visszaszolgáltatás nyomán
ehhez hasonló konfliktusos helyzetek alakultak
ki – többek között – a
sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégium, a
kolozsvári Brassai Sámuel
Gimnázium és a
marosvásárhelyi Bolyai Líceum
esetében, fájdalmas módon
szembeállítva egymással
helybéli nemzeti és egyházi
közösségeinket. Az egykori
államosítás kései
következményei ilyenképpen a
magyarságunkat megosztó belső
ellentétekben csapódtak le. Amint
Markó Béla is rámutatott: a
román állam, amely a kialakult
áldatlan helyzetet előidézte, ennek
megoldását, minden
anyagi-pénzügyi terhével
együtt, magyar közösségeinkre
hárította át.


Annak tudatában, hogy a magyaroknak nem
egymással csatázva, hanem közös
iskoláik érdekében összefogva
kell a megoldást megtalálniuk – a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület már
2004-ben, szatmárnémeti
iskolaépületei
visszaszolgáltatása pillanatában
tárgyalásokat indított a
helybéli érdekelt felekkel, és
egy, a valamennyiük javát
szolgáló, konszenzusos
megegyezésre
törekedett. 2004.
szeptember 22-én, ennek
eredményeképpen született meg az az
Egyetértési Nyilatkozat, mely
„a szükségből előnyt
kovácsolva” az
átalakítások révén
“az egész szatmári magyar
közoktatás stratégiai szintű
megerősítését” tűzte ki
célul. A
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület ennek
szellemében emelkedett fölül
bármely tulajdonjogi
kizárólagosságon, és
ajánlotta fel, hogy a
rendelkezésére álló –
visszaszerzett – épületekben, egy
erős magyar oktatási központ
keretében, egyaránt helyet
találjon magának a több mint 450
éves múltra visszatekintő
Református Kollégium, valamint a
több mint fél évszázada
létrehozott Kölcsey Ferenc
Főgimnázium. Az Egyházkerület
folyamatos sürgetése ellenére
elvesztegetett öt esztendőben nem rajta
múlott, hogy önzetlen
felajánlásának
megvalósulása tovább
halasztódik. A rendezés idejében
való megtalálásának az
elmulasztása sajnos egy olyan egyoldalú
indulatkeltő és
lejáratási kampánynak is
teret nyitott, mely éppen a megoldást
kínáló Református
Egyházat vette célba, amikor is a
szatmári magyar közvéleményt
igaztalanul ellene hangolta.


Az elégedetlenkedők
vádaskodásaira elégséges
egyetlenegy alapvető
kérdéssel válaszolni:
Emelhet-e valaki is bármely kifogást az
ellen, hogy a Református Egyház, az
ateista nacionál-kommunista diktatúra
közel fél évszázadig
tartó jogfosztása nyomán, valamint
húsz esztendővel a
rendszerváltozás kezdetét (1989)
és öt évvel az épületei
visszaszolgáltatását (2004)
követően, végre saját ősi
Scholáját birtokba vegye, és azt
jogszerűen és igazságosan
Református Gimnáziumának adja
át?!


Ezen ügyek és kérdések
megbeszélése, a mesterségesen is
gerjesztett konfliktusok feloldása és a
kialakult helyzet rendezése
érdekében utaztak
Szatmárnémetibe Tőkés
László és Markó
Béla, hogy az összes érdekelt
és érintett fél
részvételével
elősegítsék az iskolaügyben
való megegyezést. 2009. április
15-én délelőtt, egy szűk
körű vezetői
megbeszélést követően
egy fórum jellegű
tanácskozásra került sor,
melyen – többekkel együtt – a
következők vettek részt: Tolnay
István
tanügyi
előadótanácsos,
Máthé Edith jogtanácsos
és Sipos Miklós esperes a
Református Egyház
részéről; Csehi
Árpád
, a Szatmár Megyei
Tanács elnöke, Ilyés Gyula
szatmárnémeti polgármester,
Kónya László megyei
főtanfelügyelő-helyettes és
Erdei D. László parlamenti
képviselő, a Kölcsey
Főgimnázium
Szülőbizottságának elnöke
az RMDSZ részéről;
továbbá a Református
Gimnázium és a Kölcsey
Főgimnázium tanári karainak
és szülőbizottságainak
képviselői, élükön az
iskolaigazgatókkal. A
megbeszéléseket a Megyei Tanács
épületének
tanácstermében tartott
sajtótájékoztató
zárta, melyen Markó Béla és
Tőkés László számolt
be a kölcsönösen elfogadott
megegyezésről.


A végleges megegyezés
értelmében Református
Egyházunk beleegyezett abba a nemes
kompromisszumba, hogy a Kölcsey
Főgimnázium ne több
lépcsőben költözzön
át a számára felajánlott
iskolai épületbe, hanem a
továbbiakig a főépületben
maradva, a 2010/2011-es tanév kezdetén
foglalja el új helyét. Ezzel együtt,
Szatmárnémeti és Szatmár
megye választott RMDSZ-es
önkormányzati vezetői
vállalták, hogy a
költözés időpontjáig
– határidőre –
elvégeztetik a szükséges
épület-felújítási
munkálatokat, a lehető legkedvezőbb
feltételeket biztosítva ezáltal a
Kölcsey számára.


A Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
egyként sajátjának tekinti a
felekezeti oktatás és a magyar
nyelvű oktatás
ügyét. Ennek
szellemében, minden esetben
történelmi egyházaink és
erdélyi nemzeti
közösségünk
kölcsönös érdekeit szem
előtt tartva keresi a közös
érdekérvényesítés,
valamint az összefogás útját.

Nagyvárad, 2009. április 16.

A Királyhágómelléki
Református Egyházkerület

E l n ö k s é g e

Csűry István Kovács
Zoltán

h. püspök főgondnok


 

Kapcsolódó linkek:


•  Megbeszélés a
Kölcsey Főgimnázium
épületvisszaadási
ügyében


•  Tovább zajlanak a
tárgyalások a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium ingatlanának
ügyében


•  Ennél többet nem
adhattunk


•  Maradni akar a
Főgimnázium


•  Költözik a Kölcsey
Ferenc Főgimnázium?


•  Vészharang kondul a
Kölcsey felett


•  Költözés, de csak
egyszerre


•  Hova vigyük a
Kölcseyt?


•  Megoszlanak a
vélemények


•  Megszólalnak a kölcseys
tanárok


•  Tőkés László
püspök válasza Elek Imre, a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
igazgatójának nyílt
levelére


• Egy év haladék a
Kölcseynek