„A hit ereje kisugárzik”

„A hit ereje kisugárzik”

Nagyvárad – A XVIII. Festum Varadinum
rendezvénysorozat keretében
csütörtök délután ünnepi
istentiszteletet tartottak az unitárius templomban.
Szószéki szolgálatot végzett
Bálint-Bencédi Ferenc püspök.


Az ünnepi istentiszteleten a Máté
szerinti evangélium
 8.
részének 5-től 13-ig terjedő
részei alapján szólt az igei
üzenet. Szószéki
beszédében
Bálint-Bencédi Ferenc
kolozsvári unitárius püspök
arra hívta fel a jelenlevők
figyelmét, hogy minden ami körülvesz
bennünket, amit szépként,
jóként és igazként
tapasztalunk meg, Isten szeretetéről
beszél. A Varadinum ünnepségsorozat
jó alkalom arra, hogy a külső
világ kattogó zajától
elszakadva, egymást lelkileg és
szellemileg gyarapítsuk, és
együttes erővel fejet hajtsunk a
gondviselő és mindenható Isten
előtt. Az ilyen találkozások
segítséget nyújtanak abban, hogy
felismerjük azokat a nyomokat, melyeket a
Teremtőnk hátrahagyott. Az
evangélium üzenetében ugyanis olyan
példázatokat és
tanításokat tudunk felfedezni, amelyekre
nekünk, a 21. században élő
embereknek is szükségünk van. A
cselekedeteink által
láthatóvá váló
hit  erősíti az Istenhez
fűzödő kapcsolatunkat, a hit
legkitappinthatóbb forrása pedig az
embertársaink iránt érzett
szeretet, a bűnbánat és az
alázat, illetve az isteni szó
erejébe vetett bizalom. “Állítsd
helyre az Istennel való kapcsolatodat, mert az
erős hitű ember nem csupán
önmagáért, hanem
felebarátaiért is tud imádkozni,
és ez kisugárzik mindazokra, akik
közösségében megadatik, hogy
Isten gyermekeként élj”,
tanácsolta az egyházfő.

Együtt zarándokolunk


Az igehirdetést a várad-olaszi
református egyházközség
Refonia Énekegyüttesének
(Református hang) lélekemelő
fellépése követte, majd
Buzogány-Csoma István
unitárius tiszteletes köszöntötte
az egybegyűlteket. A testvéregyházak
részéről felszólaló
Böcskei László
római-katolikus megyés püspök
annak a meggyőződésének adott
hangot, hogy a Festum Varadinum idején
felekezeti hovatartozástól
függetlenül együtt járunk azon a
zarándokúton, melynek
végső célja a belső
megtérés és a
készséges tenni akarás. Az
ünnepségsorozat ugyanakkor az
országépítő keresztény
ember példáját
állítja elénk Szent
László király

személyében, aki  evangéliumi
fényként világít
előttünk. Csűry István
református helyettes püspök úgy
vélte: a Varadinum a Nagyváradot
szerető lelkek
közösségének az ünnepe,
akiket az a közös erő gyűjt
össze, hogy katarktikus  
élményekre van
szükségük. Szomjuhoznunk kell a
felülről jövő
ajándékot, mert Isten rajtunk
keresztül akarja a világot
tisztítani, és ezt el kell mondjuk
másoknak is, tette hozzá.
Mátyás Attila
evangélikus-lutheránus esperes azt emelte
ki, hogy az Istenhez visszafordult ember visszanyeri
erejét, hitét és
reményét, akik pedig mindezzel
rendelkeznek, azok örülni is tudnak.

Kiállításmegnyitó


Az unitárius templomban lezajlott ünnepi
rendezvény záróakkordjaként
Ferencz Zsolt marosvásárhelyi
bőrdíszműves munkáiból
nyílt kiállítás az
épület alagsorában
található Simó Benjámin
Galériában
.
Méltatásában Nagy
László
unitárius esperes,
főjegyző azt domborította ki, hogy a
gépészmérnöki
tanulmányokat végzett
alkotóművész a jobbágytelki
hagyományőrző
néptánctalálkozók
megszervezésében is jeleskedik. A
honfoglalás kori őseink által
használt haszontárgyakat és
felszereléseket bemutató tárlat
két hétig tekinthető meg, naponta
9-17 óra között.

Ciucur Losonczi Antonius