A gencsiek maguk rendezzék ügyeiket

A gencsiek maguk rendezzék ügyeiket
Nagy Sándor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese a mára már elmérgesedett gencsi üggyel kapcsolatosan nyilvánított véleményt.

„Nagyon jó lenne, ha a gencsiek végre megtanulnák azt, hogy ne mindig mástól várják a rendteremtést saját házuk táján” – mondta lapunknak a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese, Nagy Sándor. Az egyházi elöljáró hangsúlyozta, hogy minden egyházközségben a lelkipásztor és a Presbitérium közösen felelősek az egyházi élet alakulásáért. Ezt egyértelműen megfogalmazza a református egyház alkotmánya, a Kánon is. „Lelki szempontból nézve a dolgokat, nem lenne szabad a Krisztus egyházát megbotránkoztatni!” – fakadt ki az esperes, majd kifejtette, hogyha valaki a református egyház tagjának vallja magát, akkor ragaszkodik Istenéhez és Krisztusához, tiszteli és megbecsüli egyházi vezetőit, elfogadja, illetve bármikor aláveti magát az egyház törvényeinek. „Ne vessen senki a másikra követ, hanem bűnbánattal és alázattal igyekezzen istenes életet élni” – üzente a gencsieknek Nagy Sándor.

A jelenlegi tényállás

A Szomor Attila, gencsi református lelkipásztor körüli elmérgesedett viták kapcsán az esperes lapunknak elmondta, hogy a már fennebb megfogalmazott álláspont értelmében az egyházmegye vezetősége a problémák megoldását visszautalta a Gencsi Református Egyházközség hatáskörébe. „A Kánon szerint is, a gyülekezetben keletkezett gondok és vitás ügyek kivizsgálását elsősorban az egyházközség Presbitériuma hivatott megoldani” – nyilatkozta határozottan Nagy Sándor, majd ismertette a Kánon ide vonatkozó paragrafusait: Fegyelmi Szabályzat 5., 10., 11. és 12. paragrafusai. Az esperes leszögezte, hogy a gencsi Presbitériumnak 15 nap áll rendelkezésére, hogy az egyházközségben támadt problémákat megoldja, majd ennek az időszaknak az elteltével az eredményt hivatalosan és írásban felterjessze az egyházmegye vezetőségéhez. Ezt követően az egyházmegye vezető tanácsa majd eldönti, hogy fegyelmi ügyekről van-e szó a Gencsi Református Egyházközségben, vagy sem. Az egyházmegye vezető tanácsa erre vonatkozó döntését hivatalosan és írásban is közölni fogja mind a lelkipásztorral, mind a Presbitériummal. Lapunk egyébként úgy értesült, hogy a már tűrhetetlen gencsi állapotok miatt Szomor Attila lelkipásztor rövid időn belül végleg eltávozik az egyházközségből.