„A te szavadra mégis”

Fotó: Kiss Gábor
Fotó: Kiss Gábor
Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) ünnepélyes keretek között Kolozsváron, a Belvárosi Templomban beiktatta mindazokat, akiket 2012. decemberi tisztújító ülésén bizalmával tisztelt meg. Ekkor határozták el, hogy az újonnan megválasztott személyeket figyelemre méltó keretek között fogják beiktatni.

 

A több órás ünnepi ceremóniát a tekintélyes méretekkel és több száz éves gazdag történelemmel rendelkező Farkas utcai Belvárosi templomban tartották meg, melyet az érdeklődő tömeg, zsúfolásig töltött meg, lévén az érdeklődés nem mindennapi. Romániában, a kisebbségi létben levő református vallású magyarság sorsának irányítása nem mindegy, kinek a kezében van az eljövendő 6 évben.

Pap Géza becsülettel helyt állt ebben a tisztségben, 12 éven keresztül. De mandátuma lejárt.

Ezért egy olyan személyiséget kellett választani, aki eddigi tevékenységével bizonyította, alkalmas arra, hogy az Úr igéjével élve, emberi leleményességét felhasználva, a kisebbségben élő népét úgy vezesse, hogy megmaradását, fejlődését segítse elő. A magyarság világviszonylatban is csökkenő tendenciát mutat. Ennek a folyamatnak a megállítására vagy legalább is csökkentésére olyan egyéniség kell, kezébe vegye az irányítást, megoldást keresve, hogy pozitív hatást eredményezzen.

Kató Béla beiktatása ünnepélyes keretek között valósult meg.

Szegedi László generális direktor előfohásza után, Kántor Csaba püspök-helyettes főjegyző felolvasta a 2012. decemberi közgyűlési határozatot, mely alapján püspökké választották Kató Bélát.

Kató Béla Kovászna megyei Barátoson született, 59 évvel ezelőtt. Elemi osztályait, szülőfalujában, középiskolai tanulmányait már a hajdani Kolozsvári Református Kollégium utód iskolájában végezte. Majd a Protestáns Teológiai Intézetben képezte magát pappá.

1979–1988 között háromszéki Cófalván volt lelkész, 1988–2001 között az Illyefalvi református egyházközség parókus lelkésze. 1990-ben négy hónapig Illyefalva polgármestere, majd helyi tanácsos, 1992–2004 között három cikluson át pedig a Kovászna Megyei Tanács tagja. 2000–2012 között az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője-püspökhelyettese. 2002-től a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának tagja, majd 2003 októberétől az elnöke. 2012 decemberében az Erdélyi Református Egyházkerület püspökévé választották, püspöki beiktatásának időpontja: 2013. február 1.

Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület 46. püspöke.

A püspökszentelési ünnepi istentiszteletet, a megválasztott tisztségviselők beiktatását, a több száz zivataros évet megélt, Belvárosi Templomban tartották meg. Nem is akármilyen körülmények között. Az eseményre nem véletlenségből hívtak meg egyházi és világi méltóságokat. A meghívottak felvonulását látva, világosan érezni lehetett, Kató Béla pontosan tudja, mit is akar az eljövendőkben tenni.

Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyházi Zsinatának lelkészi elnöke beszédét a Bírák könyvében levő történetre alapozta. Elmondta, előállhat az a helyzet, melyben félni, és rettegni kell, menteni azt, ami menthető. Azért, hogy túléljük. A magyar református egyház olyan helyzetbe került, mikor egyetlen dolog, amit tehetett, hogy túlélje. A gyülekezet lelkipásztoraként egyetlen mód a túlélésre, ha teszi azt, amit lehet. A beszorítottság, a beszűkülés, a távlatvesztés volt jellemző arra a korra. De a túlélési stratégia nem biztos, hogy elegendő. Mondják, hogy az egyháznak szép múltja van, de bizonytalan jövője. A református egyház legyen tudatosabb.

A magyarországi egyházvezető végül emlékeztetett arra, hogy a püspöki eskü nem szól a püspök jogairól, viszont részletezi felelősségét és kötelességeit. A jogok a közösséget, az egyházat illetik.

Magyar református püspökök, valamint az Erdélyi Református Egyházkerület esperesei megáldották Kató Béla püspököt.

Kató Béla beszédéből számomra legmegdöbbentőbb kijelentése az volt, hogy az egyház elvesztette híveinek egyharmadát. Jelenleg ennyivel kevesebb tagot számlál. Prédikációját Lukács evangéliumra, (Lk 5,1–11) alapozta. A bibliai történethez, bizonyos mértékben, ma hasonló helyzetet észlelünk. A történet szerint az elénk táruló kép nagyon lehangoló. A halászok kivonták a csónakjaikat a partra. Szomorúak voltak, mert üres volt a háló, a csónak, a gyomruk, talán a szívük is. Mivel mindenki számára ismert a Jézusi felhívás, amit az éjszakai halászoknak, akik nem fogtak semmit, azt mondja reggel, dobják be a hálót, mert halat fognak fogni. A halászok tényleg fogtak halat, amivel eltarthatják családtagjaikat.

Péternek a csüggedése, kétkedése megtalálható a ma emberében is. Az Istentől származó bizakodás erőt kell, adjon a ma emberének is. Sokan úgy érzik bizonytalan jövőjük a szülőföldjükön. Minden az övék lehetne, és ők még is úgy gondolkodnak, hogy elhagyják szülőföldjüket. Családi beszélgetésekben gyakran felvetődik a kérdés, mi lesz velünk holnap? Holott a holnapi nap alakulása tőlünk is függő lehet. A hit és munka csodákat tehet. Az életnek nincs olyan területe, melyhez az Istennek, ne legyen köze. „Ne féljetek, mert Istennek gondja van rátok”. Szerinte a mi életünkre jellemző a nihilizmus, ami az emberiséget átfogja. Arra a következtetésre jutnak, hogy nem érdemes küzdeni, harcolni egy elfogadhatóbb életért. Felveti a kérdést, hogyan jutott ide az emberiség? A keresztény egyháznak felelőssége van ezzel a gondolkodással szemben. Az egyháznak a vagyonát is elvették. Ezeket az elvett értékeket vissza kell kapnia. Szó szerint idézném „Akár Péter, mi is sokszor úgy érezzük, hogy mi is mindent megtettünk az elmúlt bő két évtizedben, de eredmény nélkül: egyházunk elvesztette hívei egyharmadát, a fiatalok külföldre vándorolnak, a gyülekezeteink elerőtlenednek, közösségünk szórványosodik és alig valósult meg a kárpótlás”

Támogatást kapnak Magyarországtól és a nyugati egyházaktól.

Az ifjúság gondolkodását kell átformálni. Hinni a magyar egyház jövőjében, erejében, a megújulásban.

Sokan vallják hálót, kell adni. Szerinte sem hálót, sem halat, hanem hitet kell adni az embereknek. Minden ember merje újra kezdeni az életét.

Folytatnám az idézetet: „Jézus akkor száll be a csónakunkba, amikor már feladnánk. Azt mondja, evezzünk a mélyre, és folytassuk a munkát, mert ő velünk van. És a csoda ezután jön, mert Péter, bár kételkedik, mégis visszamegy. „A te szavadra mégis” mondja. És én is így tudok csak válaszolni, ezzel a szóval tudom összefoglalni püspöki programomat. Mégis elindulok, ha te mondod, azokhoz, akikről már mások lemondtak.”

Tehát programjának alapszava egyetlen szó: MÉGIS. Ez legyen a vezérlő igéje. Amikor püspöki szolgálatra készült, megfogalmazta a gondolatot, el kell indulni, eljutni azokra a tájakra is, melyekről már lemondtak. „Hiszek abban, hogy újjászülethet a magyar református egyház.”

Markó Gábor ügyvezető főgondnok a szülőföld értékének fontosságáról elmélkedett. Arra kell törekedni, legyen mindenkinek tisztességes megélhetése. Az egyházi jogszabályokat a modern időkhöz kellene alakítani, a joghézagokat kiküszöbölni. Rendkívül értékes a Pap Géza leköszönő püspök munkája. Mint mondta, nagy szeretettel és tisztelettel fogadták mindenhol.

Példaértékű Pap Géza leköszönő önértékelése. 1990-ben született az a határozat, hogy a püspök két egymást követő mandátumot tölthet be. Felvetődött a kérdés, mi lesz a püspökkel, aki visszavonul. Hogyan szólítsák? A tiszteletes úr visszamegy abba a gyülekezetbe, ahol eddig szolgált. Köszönetet mondott az erdélyi református egyháznak az iránta tanúsított bizalomért. Isten áldását kérte a megválasztott püspöknek. Mint mondta, fél szavakból is megértik egymást 44 évi ismeretség és 12 évi együttműködés után. 3 tanácsot ad a megválasztott püspöknek: 1. Ebben a nagy rohanásban tudatosan állj meg. 2. Soha ne feledkezz meg arról, hogy az egyház nem a tiéd, hanem az Istené, aki vezet. 3. Az az út, ahova elhivat Isten, nagyon ingoványos terület. Kerüld el csapdahelyzeteket.

Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke a valósággal való szembenézésre, az egyházépítésre hívta fel a figyelmet.

Figyelemre méltó Victor Opaschi művelődésügyi államtitkár román nyelven elhangzott üzenete, melyben Victor Ponta kormányfő üdvözletét is átadta. Amint mondta, Kató Béla nemcsak teológiai szempontból értékes ember, de a kulturális és szociális életben is tevékeny. Tisztségében úgy tevékenykedjen, hogy a mai követelményeknek is megfeleljen. Tevékenysége következtében külföldön is ismerik. De figyelmeztetett, amikor azt mondta: Románia a sokszínűség országa, ahol tisztelik az állampolgárokat, és nem fogadják el a diszkriminációt.

Balog Zoltán a Magyar Köztársaság Emberi Erőforrások Minisztere a magyar összetartozás világát járta körbe. Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét tolmácsolta. Majd azt kérte a hatalom jelenlévőitől, hogy mindazon értékeket, melyeket egy embertelen rendszer elvett az itt élőktől, juttassák vissza jogos tulajdonosainak. Erdély a szegénységéből gazdagította és gazdagíthatja ma is Magyarországot.

Örömüknek adtak hangot, ünnepi köszöntéseket mondtak:

Andrei Andreicuţ az Ortodox egyház metropolitája, Jakubinyi György, a Római Katolikus Egyház gyulafehérvári érseke. Latinul elmondott kívánságát magyarul meg ismételte: „legyen egység a szükséges dolgokban, szabadság a kétségesekben és szeretet mindenben”. Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke. Florentin Crihălmeanu, a Görög Katolikus Egyház püspöke. Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Magyar Evangélikus Egyház püspöke. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke. Reinhard Guib, a Szász Evangélikus Egyház püspöke. Gottfried Locher, a svájci protestáns egyház részéről, a hollandiai Ries Nieuwkoop, Tőkés László EP- képviselő. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Kató Béla a köszöntésekre adott válaszában elmondta: aki Jézus Krisztus parancsának szellemében a szegények ügyét kiemelten érvényesíti politikai szemléletében és törekvéseiben, az Erdély valós érdekeit szolgálja tevékenységével, az pártállástól függetlenül partnerként számíthat a református egyházra. Kihangsúlyozta az összefogás és a valódi egység szükségességét. Ahogy mondta, az egység nem a másik bekebelezéséből jöhet létre, hanem a valódi és a közösen elérni szándékozott célok érdekében vállalt együttműködés útján. A romániai magyar politikának szerinte meg kell haladnia az ellentéteket.

A püspökszentelési ünnepi istentiszteleten a gyülekezeti énekek, az Illyefalvi Gyermekfalu lakói közül, Bokor Imre éneke és Kalányos Eszter fuvolajátéka teremtett bensőséges hangulatot. A Brian Johnston által vezényelt Protestáns Teológiai Intézet férfikara, a dr. Székely Árpád által vezényelt Kolozsvári Református Kollégium Kórusának előadása méltó volt a rendkívüli eseményhez.

Pataki Adorján operaénekes F. Mendelssohn: Éliás oratórium- áriarészletet adott elő.

Csomafáy Ferenc